Občianske právo

Zmluvná pokuta: občianske právo verzus obchodné právo

Zmluvná pokuta: občianske právo verzus obchodné právo

Tento prostriedok ochrany záväzkov nachádzame aj v rímskom práve, kedy poena conventionalis predstavovala záruku pre už existujúci záväzok. S menšími obmenami sa zabezpečovací záväzok vo forme zmluvnej pokuty nachádza v našom právnom poriadku dodnes. Viete akú ma históriu a podľa akého práva je výhodnejšie uzatvoriť dohodu o zmluvnej pokute?

Vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody

zmluvna pokuta a nahrada skody

Vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody upravuje Občiansky zákonník. Daná úprava má dispozitívny charakter. To dáva veľký priestor pre zmluvné strany, aby svojou dohodou modifikovali tento vzťah do roviny vyhovujúcej pre ich potreby. Prečítajte si do akej podoby môžete formulovať vašu dohodu o zmluvnej pokute. 

Zabezpečovacie právne inštitúty: ich význam a právna úprava

zabezpečenie záväzku

Význam a úlohu rímskeho práva pri formovaní kontinentálneho právneho systému nemožno spochybniť. Už rímske právo rozlišovalo hlavný a vedľajší záväzok. Preto umožňovalo veriteľovi, ktorý nedôveroval v schopnosti dlžníka plniť, výrazne posilniť svoju pozíciu, a zároveň umožniť splnenie jeho pohľadávky prostredníctvom určitého zabezpečenia, napríklad vo forme ručenia. Uvedené možno pokojne označiť za fundamentálnu úpravu, ktorá s odchýlkami zotrvala dodnes a aktuálna úprava záväzkového práva, teda aj zabezpečovacích právnych inštitútov, v právnom poriadku SR na ňu nadväzuje. Aká je aktuálna právna úprava a základné funkcie zabezpečovacích právnych inštitútov v rovine súkromného práva?

Rozhovor s Milanom Budjačom, predsedom Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Spotrebiteľské zmluvy

Imanentnou súčasťou jednej zo základných zásad občianskeho práva, a to zásady rovnosti účastníkov občiansko-právnych vzťahov, je v súčasnej dobe potreba ochrany spotrebiteľa ako slabšieho subjektu. Práve z dôvodu ochrany spotrebiteľa bola v roku 2008 zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Komisia je v zmysle § 26a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa stálym orgánom, ktorého úlohou je posudzovať podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky predávajúcich. Ak zistí porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu vo veciach ochrany spotrebiteľa, má právo podať podnet príslušným štátnym orgánom ako aj obrátiť sa na akékoľvek združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov. Koná na základe podnetov občanov ako aj z vlastnej iniciatívy. Rozprávali sme sa s JUDr. Ing. Milanom Budjačom, PhD., ktorý je jej predsedom.

Kto z koho II: V spore o pozemky pod bývalými Východoslovenskými železiarňami vyhráva mesto Košice

Pozemky pod U. S. Steel Košice

Už bezmála sedemnásť rokov trvajú súdne ťahanice medzi maličkou obcou Sokoľany, okrese Košice okolie a mestom Košice o pozemky pod priemyselným areálom U.S. Steel Košice. Hoci v poslednom čase právnici mesta Košice prešli do ofenzívy, zatiaľ pretrváva právny stav konštituovaný na základe súdneho rozhodnutia o reštitúcii. To znamená, že časť pozemkov pod košickou fabrikou stále patrí maličkej obci, ktorá z nich profituje najmä ako správca dane z nehnuteľností.

Kto z koho I: Dlhoročný spor obce Sokoľany a mesta Košice o pozemky pod bývalými Východoslovenskými železiarňami

Pozemky pod U. S. Steel Košice

Šestnásťročný spor obce Sokoľany, v okrese Košice okolie s mestom Košice pokračuje bez relevantného výsledku. Napriek tomu, že žalobca, mesto Košice, uspel na Okresnom súde Košice – okolie aj na Krajskom súde v Košiciach a predmetný rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd SR, katastrálny úrad sa s právnym názorom súdu nestotožnil. Preto pretrváva právny stav z roku 2007, keď lukratívne pozemky pod košickou fabrikou vo výmere vyše 700 hektárov pripadli obci Sokoľany ako reštituentovi, ktorý z nich poberá len z dane z nehnuteľností lukratívne príjmy vo výške niekoľko stotisíc EUR.