Advokát podozrivý z podplácania nie je advokátom

Média obletela informácia o údajnom advokátovi Petrovi Chraščovi, ktorý je podozrivý z podplácania. Slovenskej advokátskej komore je Peter Chrašč známy – nie však ako advokát vedený v zozname, avšak ako osoba, na ktorú v minulosti podala trestné oznámenie. Prečítajte si vyjadrenie komory aj odporúčanie jej člena predsedníctva, Mgr. Jána Kutana aj o tom, aké nebezpečenstvá prinášajú služby pokútnikov.

Redakcia 23. 09. 2020 4 min.

Slovenská advokátska komora upozorňuje, že poskytovanie právnych služieb za odmenu bez riadnej (predovšetkým advokátskej) licencie, je nelegálne konanie, ktoré môže byť trestným činom.  Ak niekto dlhodobo vystupuje v televízii a rozdáva právne rady, mal by to byť naozaj odborník a médiá by si mali overovať s kým spolupracujú. Ak sa niekto vydáva za advokáta a poskytuje právne rady bez zákonného oprávnenia, také osoby nazývame pokútnikmi – podvodníkmi, prípadne právnymi šmejdami.

Aktuálne je ako advokát v médiách uvádzaná osoba Peter Chrašč, ktorý je podozrivý z podplácania. Upozorňujeme, že nejde o advokáta, Peter Chrašč nebol nikdy zapísaný v zozname advokátov ani koncipientov. Práve naopak, Slovenská advokátska komora na túto osobu podala v roku 2018 trestné oznámenia za trestné činy neoprávnené podnikanie, poškodzovanie spotrebiteľa, zneužívanie účasti na hospodárskej činnosti a krátenie dane. Dlhodobá prax orgánov činných v trestnom konaní je však takéto konanie zľahčovať a nezaoberať sa ním. Tak skončilo aj toto trestné oznámenie – Okresné riaditeľstvo policajného zboru BA. I. ho v roku 2018 odmietlo. Takéto konanie (rsp. nekonanie) napomáha práve tomu, že si niektoré osoby podvodným spôsobom budujú kariéru a povesť a prípadne otvárajú dvere aj páchaniu ďalších trestných činov.

Na to, aby sa niekto stal advokátom, musí splniť prísne podmienky, ako je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, 3 roky prípravy na budúce povolanie u iného advokáta (koncipientúra) a zložiť náročnú advokátsku skúšku. Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú (sú povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť. Podvodníci, na rozdiel od advokátov, nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok bez toho, aby bolo možné niekoho za zlú radu brať na zodpovednosť. 

Rôzni podvodníci totiž svojou činnosťou škodia predovšetkým bežným ľuďom. Nejde pritom len o podvodníkov, ktorí poskytujú právne služby neoprávnene, ale aj iné profesie bojujú s podobnými podvodníkmi (lekári – prípad falošného plastického chirurga v Bratislave, veterinári – prípad falošného veterinára v Nových zámkoch a ďalšie..)

Všetky tieto profesie sú prísne regulované zákonmi a na ľudí, ktorí ich chcú vykonávať, sú kladené prísne požiadavky. Ide predovšetkým o ochranu bežných ľudí, aby sa mohli v čo najväčšej miere spoľahnúť na to, že ak oslovia odborníka, dostanú kvalitnú službu, dobrú radu, riadny výkon..  

Slovenská advokátska komora podáva ročne desiatky trestných oznámení na jednotlivcov aj podnikateľské subjekty a občianske združenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného podnikania z dôvodu neoprávneného poskytovania právnych služieb. 

Ak si chcete overiť, či osoba, ktorá Vám ponúka právne rady je advokátom, môžete tak urobiť na www.sak.sk, kde je zverejnený zoznam všetkých advokátov.

Komentár člena predsedníctva SAK

„Každý nech robí to čo je dovolené a nehľadá spôsob, ako si privyrobiť vo vodách, ktoré sú regulované. Regulácia v špecifických oblastiach, ktoré sú častokrát hraničné a veľakrát jedinečné a neopakovateľné, spôsobilé vec definitívne vyriešiť, ale aj nenávratne skaziť, je na mieste.

Pokútnici (po česky vinkláři) sú tí, ktorí neoprávnene poskytujú také služby, ktoré sú regulované. Právne služby sú regulované a môže ich poskytovať LEN advokát, v špecifických a veľmi obmedzených prípadoch notár alebo exekútor. Pokútnici sú aj právnici, ktorí nemajú advokátsku licenciu, ak "službu" poskytujú opakovane pre viaceré osoby, veľakrát za odplatu, pričom platba za ňu prebehne buď "na ruku" alebo faktúra znie na "poradenstvo".

Máme veľa nešťastných príbehov so zlým koncom, za ktorými sú pokútnici. Advokát je poistený pre prípad spôsobenia škody výkonom advokácie a má mlčanlivosť, ktorej ho nemožno zbaviť (je ako kňaz pri spovednom tajomstve). Pokútnik nie.

Spoľahnite sa na svojho advokáta, ten je tu preto, aby Vás správne nasmeroval a kvalifikovane Vám poradil. Na Slovensku je nás dokopy aj s koncipientmi okolo 8 tisíc profesionálov, takže je si z čoho vybrať. Neverte pokútnikom, môže to mať fatálne následky a navyše je to protizákonné.“

uviedol Ján Kutan k aktuálnej téme.

Zdroj: Slovenská advokátska komora