Advokáti pozor! Odmeny vám budú schvaľovať štátni úradníci

Na rokovaní vlády bol schválený návrh Ministerstva spravodlivosti na úpravu pravidiel, ktorými sa regulujú  transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov štátnymi orgánmi. Zmena sa týka najmä spôsobu výberu týchto advokátov, ako aj ich odmeňovania.

Martina Rievajová 29. 04. 2019 2 min.

Ministerstvo do pravidiel explicitne uvádza zásadu nevyhnutnosti a účelnosti, a teda štát by mal právne služby pokrývať najmä z vlastných kapacít a o služby externých advokátov sa uchádzať až v prípade nedostatku vlastných zamestnancov štátneho orgánu oprávnených na takéto úkony alebo že títo pracovníci nespĺňajú dostatočné odborné predpoklady.

Až po úspešnom naplnení testu nevyhnutnosti a účelnosti, ako sme uviedli, sa pristúpi k samotnému výberu advokáta. Najskôr prebehne prieskum a analýza trhu, po ktorom sa odošle oznámenie o výberovom procese najmenej 5 advokátom a Slovenskej advokátskej komore, v ktorom sa vybratí kandidáti oboznámia, že spĺňajú podmienky výberu s výzvou na predloženie ponúk.

V prípade odmeňovania je novinkou degresívne odmeňovanie v prípade podielovej odmeny. V praxi to vyzerá tak, že v prípade vyplácania odmeny ako podielu z hodnoty sporu je maximálna hranica  tohto podielu stanovená ako 10% z hodnoty sporu v tom prípade, ak hodnotu sporu je stanovená na sumu do 100 tisíc eur (A). V prípade hodnoty sporu od 100 tisíc do 10 miliónov (B), ostáva základ z nižšej hodnoty sporu, teda 10% z hodnoty 100 tisíc a suma prevyšujúca túto hodnotu za určuje ako 5%- ný podiel z prevyšujúcej sumy. Obdobne pri hodnote sporu v rozmedzí medzi 10  a 100 miliónmi sa podiel počíta ako 1 % z danej sumy (C), ako aj následne pri sume prevyšujúcej 100 miliónov (D) sa odmena počíta ako podiel v hodnote 0,1% z hodnoty sporu. Pre názornú ukážku uvádzame prehľadnú tabuľku.

tabuľka290419

Takáto úprava pravidiel sa týka všetkých štátnych orgánov, ktoré spadajú pod Vládu Slovenskej republiky, teda najmä pre ministerstvá, ako aj ostatné ústredné orgány štátnej správy a obchodné spoločnosti so 100%-nou účasťou štátu. Avšak, odporúča sa, aby aj ostatné štátne orgány pristúpili k stanoveným pravidlám.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz.

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej republiky