Advokáti už zmenu formy činnosti oznamovať nemusia

Advokát, ktorý vykonával samostatne zárobkovú činnosť len na základe oprávnenia vydaného Slovenskou advokátskou komorou, a začne ho využívať výhradne ako zamestnanec, už Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti podávať nemusí. Sociálna poisťovňa ho nevyžaduje, o zmene formy výkonu činnosti advokáta ju automaticky informuje Slovenská advokátska komora. Ak však príde advokát do Sociálnej poisťovne s úmyslom, že aj napriek uvedenému si žiada podať čestné vyhlásenie o nevykonávaní advokácie ako SZČO, Sociálna poisťovňa jeho žiadosti vyhovie a jeho čestné vyhlásenie prijme.

Redakcia 24. 05. 2019 1 min.

Slovenská advokátska komora (podobne ako je to povinnosť aj iných orgánov vydávajúcich oprávnenia na výkon činnosti) informuje Sociálnu poisťovňu o dátume zapísania do zoznamu advokátov vykonávajúcich advokáciu samostatne, o dátume vyčiarknutia zo zoznamu advokátov vykonávajúcich advokáciu samostatne a tiež o dátume pozastavenia výkonu advokácie a dátume zrušenia pozastavenia výkonu advokácie. Advokátom, ktorí využívajú oprávnenie ako SZČO, tak ostáva v súvislosti s výkonom svojej činnosti voči Sociálnej poisťovni len jedna oznamovacia povinnosť. Ak prerušia výkon advokácie a nevykonávajú žiadnu inú činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, sú povinní oznámiť prerušenie poistenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie, a to v lehote 30 kalendárnych dní od prerušenia výkonu advokácie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa