Advokátka na materskej: nástup na materskú dovolenku, poberanie materského a možnosť „fakturovať“ na materskej

V článku si bližšie objasníme to, či a akým spôsobom nastupujú i advokátky na materskú dovolenku, aké sú podmienky pre poberanie materského ako i to, či môže advokátka na materskej vykonávať ďalej advokáciu a mať z nej príjem.

JUDr. Mária Dvončová 17. 09. 2017 4 min.

I advokáti sú ľudia a majú deti. V súvislosti s pôrodom a počas starostlivosti o narodené dieťa majú voľno od výkonu advokácie, v prípade záujmu a splnenia podmienok môžu poberať i  dávku nemocenského poistenia materské.

Status advokátky z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia

Z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia ako i nároku na materské ako dávku nemocenského poistenia sú príslušnými právnym predpismi  zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) v niektorých súvislostiach s odkazom na zákon č.  595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zákon o sociálnom zabezpečení rozoznáva z hľadiska osobného rozsahu – nároku na materské status zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej ako “SZČO“) a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

Z uvedeného hľadiska, v prípade, že advokátka dosahuje príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmu v znení neskorších predpisov má na účely sociálneho poistenia postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby.

Materská dovolenka advokátky

Je potrebné z hľadiska terminológie upozorniť, že advokátka na materskú ani rodičovskú dovolenku nenastupuje. Materská, resp. rodičovská dovolenka je uvoľnenie z práce, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v zmysle zákona č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce v platnom znení v súvislosti s pôrodom, starostlivosťou o narodené dieťa a ďalšou starostlivosťou o dieťa. Keďže advokátka nie je zamestnankyňou, na materskú, resp. rodičovskú dovolenku ako takú, nárok nemá.

Podmienky pre poberanie materského v prípade advokátky

V zmysle zákona o sociálnom zabezpečení sú podmienky pre poberanie materského pre advokátku nasledovné:

  • Podmienka tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.
  • Trvanie nemocenského poistenia alebo ochranná lehota ku dňu vzniku nároku na materské.
  • Najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.
  • Zaplatenie poistného na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej SZČO do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur[1]. Nárok na materské môže vzniknúť aj vtedy, ak vznikol dôvod na poskytnutie materského po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote a za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej SZČO do zániku nemocenského poistenia, najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie, zaplatila poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú. [2]

Postup pri uplatnení nároku na materské

Tlačivo žiadosti o materské odovzdá gynekológ advokátke približne v 32. týždni tehotenstva. Toto tlačivo po jeho vyplnení odovzdáva advokátka pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala jej nemocenské poistenie. Žiadosť o materské je najlepšie predložiť ihneď po vystavení žiadosti. Nárok na materské je možné si uplatniť najskôr 6-8 týždňov pred stanoveným termínom pôrodu.

Po posúdení nároku na materské zašle Sociálna poisťovňa advokátke rozhodnutie o priznaní / nepriznaní materského spolu s uvedením dennej sumy materského. Rozhodnutie vydá Sociálna poisťovňa v lehote 60 kalendárnych dní od uplatnenia nároku na materské. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať.

Môže advokátka vykonávať advokáciu počas poberania materského?

V súčasnosti sa v rámci verejnej diskusie mnohokrát opakuje otázka, či osoba, ktorá poberá materské, môže i naďalej pracovať, podnikať, v sledovanom prípade, či môže i naďalej vykonávať advokáciu, t.j. i fakturovať klientom.

Iba v prípade zamestnanca je podmienkou pre poberanie materského absencia príjmu zo zárobkovej činnosti, z ktorej sa nárok na materské odvíja. V prípade advokátky (postavenie SZČO) platí, že počas nároku na materské môže i naďalej vykonávať činnosť SZČO, t.j. vykonávať advokáciu a mať príjem z tejto činnosti.

Záver

Advokátka môže po splnení zákonných podmienok poberať dávku nemocenského poistenia materské. Počas poberania materského môže vykonávať advokáciu a mať z nej príjem. Na materskú dovolenku (uvoľnenie zo zamestnania) z dôvodu starostlivosti o dieťa nárok nemá, nakoľko na materskú dovolenku má nárok iba zamestnankyňa v zmysle Zákonníka práce.

Poznámky pod čiarou:

[1]Ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe prvýkrát vzniklo nemocenské poistenie, vznikne nárok na nemocenskú dávku, ak za tento mesiac zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie.

[2] Dostupné na internete: http://www.socpoist.sk/materske/1293s [online] [05.09.2017].