Advokátska komora prešetrila vlani 415 sťažností na svojich advokátov

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov. 

Redakcia 23. 08. 2017 2 min.

Štatistika

Podľa najnovšie dostupných informácií Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory (ďalej aj „SAK“) za rok 2016 prešetrila 415 sťažností na prácu advokátov. Z tohto celkového čísla bola opodstatnená zhruba desatina. Revízna komisia SAK nakoniec podala iba 47 návrhov na začatie disciplinárneho konania.

Sťažovatelia 

Samotné sťažnosti podávali najmä klienti advokátov, protistrany ich klientov a rôzne orgány a organizácie s výhradami voči postupu advokáta pri poskytovaní právnych služieb.
Disciplinárne stíhaní advokáti vlani pochybili najmä v tom, že:

  • nedostatočne informovali klientov o priebehu vybavovania ich právnych vecí,
  • nevyúčtovali veci alebo nevrátili doklady po skončení právnej veci klienta,
  • nedostatočne poskytovali právne služby,
  • nevyúčtovali prijaté preddavky alebo
  • bez predchádzajúcej dohody neodovzdali klientovi priznané náhrady trov konania.

Revízna komisia SAK však našla pochybenia aj v mnohých zlyhaniach advokátov či koncipientov, ktorí v ústnom alebo písomnom prejave používali výrazy a argumenty neadekvátne ich postaveniu a takisto nedodržiavali ustanovenie o povinnosti odmietnuť zastupovanie v kolíznych prípadoch.

Taktiež prešetrila ex offo 26 vecí, z ktorých bolo podaných 9 návrhov na disciplinárne konanie.

Kancelária pre verejnosť

SAK informovala, že práve pre narastajúci počet sťažovateľov zriadila kanceláriu pre verejnosť, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo v tejto veci. Kancelária má otváraciu dobu každú stredu v párnom týždni a pôsobí v sídle SAK na Kolárskej ulici v Bratislave. Záujemcovia sa môžu informovať aj telefonicky, v oboch prípadoch však iba v čase od 10.00 h. do 13.00 h.

 

Zdroj: TASR