Aj obdobie odpracované v inom členskom štáte EÚ sa uznáva pre dávku v nezamestnanosti

Aj obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré poistenec získal v členskom štáte EÚ, v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, sa zohľadňuje pri priznaní dávky v nezamestnanosti.

Redakcia 28. 08. 2019 1 min.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že toto odpracované obdobie musí byť potvrdené na tlačive PD U1 (v minulosti formulár E 301), ktoré vystaví zahraničná inštitúcia sociálneho zabezpečenia na základe požiadavky fyzickej osoby alebo na základe formulára SED U002, o ktorého vystavenie požiada príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ poistené zamestnanie v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku bolo posledným zamestnaním žiadateľa o dávku v nezamestnanosti pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, toto obdobie možno zohľadniť len v prípade zachovania tzv. centra záujmov na Slovensku počas obdobia výkonu tohto zamestnania.

Centrum záujmov znamená miesto, kde má daná osoba centrum svojich životných záujmov. Centrum záujmov sa určuje najmä s prihliadnutím na dĺžku a trvalosť prítomnosti na území dotknutých členských štátov, miesto výkonu zárobkovej činnosti a dĺžku trvania tejto zárobkovej činnosti, dĺžku trvania pracovnej zmluvy, s prihliadnutím na rodinný stav a rodinné väzby, či vykonávanie akejkoľvek nezárobkovej činnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa