Akademický senát STU porušil právo na informácie

Dňa 13.07.2020 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity (STU) konalo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu STU, na ktorom sa prerokovávali existenčné otázky týkajúce sa Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU). Na tomto zasadnutí sa senát zaoberal návrhom rektora STU na odvolanie dekana FIIT STU, prof. Ivana Kotuliaka, ako reakciu na dlhotrvajúcu krízu na fakulte.

Martina Beňovská 15. 11. 2020 3 min.

Podľa § 8 ods. 5 prvej vety zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení sú zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy verejné. Účelom verejného zasadnutia je zvýšenie dôvery verejnosti v činnosť inštitúcií, ich kontrola a podnecovanie participácie občanov na plnení ich úloh. V prípade mimoriadneho zasadnutia STU, vydala STU hygienické obmedzenie v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19, na základe ktorého pustili na toto zasadnutie iba 13 členov verejnosti napriek tomu, že kapacity povoľovali omnoho viac. Na verejné zasadnutie preto neboli pustení mnohí študenti, ktorí sa zaujímali o to, čo bude s ich fakultou. Zakázané boli akékoľvek nahrávky či prenosy zo zasadnutia, pričom STU žiaden prenos či inú náhradu za odopretie prístupu verejnosti nezabezpečila. Práve kvôli uvedeným skutočnostiam bol podaný podnet verejnej ochrankyni práv.

Podnetom týkajúcim sa zákazu vyhotovovania audiovizuálneho záznamu zo zasadnutia Akademického senátu STU sa zaoberala verejná ochrankyňa práv, ktorá po jeho preštudovaní skonštatovala, že senát týmto zákazom porušil právo na informácie. Uviedla, že

„Keďže možnosť zachytiť priebeh verejného zasadnutia senátu predstavuje súčasť základného práva na informácie, toto bolo možné obmedziť len v súlade s pravidlami stanovenými ústavou. Zákon o vysokých školách nezveruje akademickým senátom právomoc obmedziť právo prijímať a rozširovať informácie tak, že by napríklad zakázal vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu.“

Vzhľadom na to, že na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia verejnosti, pričom ich počet bol limitovaný z dôvodu hygienických obmedzení prijatých na zamedzenie šíreniu ochorenia Covid-19, nie je možné považovať zasadnutie samo osebe za neverejné. Toto zistenie vedie k záveru, že zákaz vyhotovovať audiovizuálny záznam zo zasadnutia a ďalej ho šíriť nemá oporu v zákone a je protiústavný. Verejná ochrankyňa práv odporučila Akademickému senátu STU, aby predchádzal podobným situáciám a navrhla zdržanie sa zákazu vyhotovovať a šíriť informácie z verejných zasadnutí senátov. Podobná situácia sa však zopakovala pri nedávnom odvolávaní rektora, prof. Miroslava Fikara na zasadnutí Akademického senátu STU dňa 26.10.2020. Senát odhlasoval, aby sa zo zasadnutia nemohol zhotovovať záznam alebo živý prenos.

Ďalší podnet adresovaný verejnej ochrankyni práv sa týka podozrenia z porušenia práva na informácie. V súvislosti s aktuálnou situáciou na FIIT STU vypracoval Akademický senát správu o situácii na tejto fakulte od roku 2019 do roku 2020. Správa mala byť tiež podkladom pre odvolávanie dekana FIIT STU. Zo zápisnice Akademického senátu STU zo dňa 29.06.2020 vyplynulo, že uvedená správa je vypracovaná a má vyše 50 strán. Žiadosťou o sprístupnenie tejto správy podanou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení však táto správa sprístupnená nebola, nakoľko STU v rozhodnutí uviedla, že správa nebola vypracovaná v písomnej podobe. Je preto možné domnievať sa, že aj uvedeným došlo zo strany STU k odopretiu práva na informácie, zakotveného v článku 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Zdroj: zanasufiit.sk