Aké sú najčastejšie chyby pri písaní závetu?

Aké chyby sa robia najčastejšie pri písaní závetov? Absencia ktorých náležitostí závetu spôsobí jeho neplatnosť?

JUDr. Mária Dvončová 19. 03. 2018 4 min.

Podľa slovenského právneho poriadku sa dedí zo zákona alebo zo závetu. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Primárnou právnou úpravou je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení („Občiansky zákonník“).

Forma závetu a jeho uloženie

Podľa Občianskeho zákonníka môže byť závet spísaný

 1. Vlastnou rukou (holografný závet)
  Ak sa poručiteľ rozhodne závet napísať vlastnou rukou, nesmie ho zabudnúť podpísať. Inak je závet neplatný.  Závet musí byť napísaný vlastnou  rukou celý, pričom nie je podstatné, akým písmom alebo akým jazykom je závet napísaný. Vlastnoručný podpis poručiteľa musí byť na konci textu závetu (rozsudok Krajského súdu v Trnave,  sp. zn.  9Co/225/2012 zo dňa 12. 03. 2013).

 2. V inej písomnej forme (alografný závet)

  Rovnako ako vyššie, taktiež závet písaný touto formou (napríklad cudzou rukou, na počítači) musí byť poručiteľom vlastnoručne podpísaný. Zároveň musí pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia musia závet taktiež podpísať.

  Podľa § 476f  Občianskeho zákonníka, závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka je blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

  CHYBA: Mnohokrát sa pri spisovaní závetu v tejto forme vyskytne práve tá chyba, že svedkovia sú zároveň závetom ustanovenými dedičmi, prípadne dedičmi zo zákona alebo sú týmto osobám blízke osoby. Ak je závet vyhotovený v inej písomnej forme, je poručiteľom podpísaný, avšak jeden z podpísaných svedkov je blízkou osobou závetom povolanému dedičovi alebo dedičovi zo zákona, spôsobuje táto skutočnosť neplatnosť závetu.

  CHYBA: V oboch vyššie uvedených prípadoch je potrebné upozorniť na náležité uchovanie závetu. V niektorých prípadoch sa stane, že poručiteľ síce zanechá závet, napríklad vlastnoručne spísaný, avšak nikoho neinformuje o tom, kde sa závet nachádza. Nakoľko existencia závetu nie je známa, dedičstvo nadobudnú dedičia zo zákona.

 3. Vo forme notárskej zápisnice

  Táto forma závetu je najistejšia, nakoľko notár dohliada na správne vyhotovenie závetu a zákonom stanovené náležitosti závetu. Výhodou je i to, že po spísaní závetu ho notár uloží do notárskeho centrálneho registra závetov. Takže v prípade smrti poručiteľa ho notár prejednávajúci dedičstvo okamžite vie vyhľadať.

Absencia dátumu podpísania závetu


Podľa § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Zákonná požiadavka, aby závet obsahoval dátum jeho podpísania sa pritom vzťahuje na všetky závety bez ohľadu na to, či ide o vlastnoručný závet, o závet alografný alebo pojatý do notárskej zápisnice. Občiansky zákonník neurčuje miesto, kde sa má dátum podpísania na listine o závete nachádzať. Dátum podpísania môže byť uvedený na začiatku závetu alebo môže byť umiestnený aj na konci závetu, vždy však musí byť uvedený v závete (rozsudok Krajského súdu v Trnave,  sp. zn.  9Co/225/2012 zo dňa 12. 03. 2013). Dátum, kedy bol závet podpísaný, musí byť uvedený priamo v závete; inak je závet neplatný (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 2 Cdo 5/03 zo dňa 01.09.2003).

CHYBA: Častou chybou poručiteľov pri spisovaní závetu či už holografného alebo alografného je práve opomenutie uvedenia časových údajov, kedy bol závet podpísaný. Závet musí byť datovaný v deň podpisu.

Neopomenuteľní dedičia

Neopomenuteľní dedičia predstavujú skupinu dedičov, ktorá má i v prípade, že poručiteľ zanechal platný závet, nárok na určitú časť dedičstva. Podľa § 479 Občianskeho zákonníka, sa maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

CHYBA: Poručiteľ je mnohokrát pri spisovaní závetu presvedčený, že nakoľko je výlučným vlastníkom svojho majetku, je plne oprávnený určiť v závete osobu alebo osoby, ktoré majetok nadobudnú. Nesprávnym je i presvedčenie, že v prípade ak dedič zo zákona neprejavuje o poručiteľa počas jeho života záujem, je možné určiť inú osobu/ osoby, ktoré majetok po poručiteľovi nadobudnú. V tomto prípade je však potrebné zvážiť najprv inštitút vydedenia v zmysle § 469a Občianskeho zákonníka.

Podmienky pripojené k závetu

Podľa § 478 Občianskeho zákonníka, akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky; ustanovenie § 484 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.

CHYBA: Ak sa poručiteľ rozhodne uviesť do závetu akékoľvek podmienky, za ktorých má dedič zo závetu nadobudnúť dedičstvo, prípadne príkaz konať určitým spôsobom, na tieto sa nebude prihliadať. Nespôsobujú neplatnosť závetu, ale sa na ne pri prejednaní dedičstva neprihliada.

Záver

V článku poukazujeme na časté chyby, ktorých sa dopúšťajú budúci poručitelia pri spísaní závetu. Obvykle ide práve o formu závetu - holografný a alografný závet, kedy absentuje právna rada zo strany notára. Tieto chyby mnohokrát následne spôsobia neplatnosť závetu, čo je v priamom rozpore so zámerom, ktorý poručiteľ pri spisovaní závetu mal.