Ako funguje elektronické podávanie žalôb?

Súčasťou 21. storočia je modernizovanie a elektronizácia takmer každej oblasti spoločnosti. Tento trend neobchádza ani oblasť justície. Dôkazom toho je možnosť podávania e-žalôb, ktorá má docieliť zjednodušenie niektorých úkonov občanov voči súdom. Ako systém elektronických podaní funguje a aké sú podmienky ich podávania?

Martin Toček 11. 10. 2017 5 min.

Pilierom rozoberanej problematiky je portál e-Žaloby. Ten je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilnom sporovom procese (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnom procese a na podávanie elektronických návrhov v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica.

Elektronické podania v civilnom sporovom konaní a správnom súdnom procese

Oblasť občianskeho práva procesného je v súčasnosti upravená v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP). V zmysle novej právnej úpravy je podanie možné urobiť len v písomnej forme. Upustilo sa tak od ústnych podaní do zápisnice, ktoré boli typické pre predchádzajúcu právnu úpravu. Oblasť elektronických podaní je upravená v § 125 dos. 1 - 2 CSP, ktorý formu podania upravuje takto:

● Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

● Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Takmer identickú právnu úpravu obsahuje zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len Správny súdny poriadok), ktorý sa formy podania dotýka v § 56. Toto ustanovenie vzhľadom na jeho totožnosť s § 125 CSP necitujeme, ale odkazujeme naň, pre účel poznania foriem podaní v správnom súdnom procese.

Autorizáciou podľa osobitného predpisu rozumieme kvalifikovaný elektronický podpis. Z § 125 CSP a § 56 Správneho súdneho poriadku možno teda vyvodiť, že podanie v elektronickej forme možno urobiť buď s kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Rozlišovať však treba, či ide o podanie vo veci samej (napr. návrh na začatie konania , späťvzatie návrhu, zmenu návrhu, či odvolanie...), alebo nejde o podanie vo veci samej. V prvom prípade je elektronické podanie potrebné urobiť s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak tento podpis chýba, je potrebné podanie doplniť v listinnej podobe alebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom a to v desaťdňovej lehote.

Elektronické podania v upomínacom konaní

Ako bolo naznačené vyššie, elektronizácia sa nedotkla len civilných sporov a správneho súdneho procesu, ale aj upomínacieho konania. Znova si pomôžeme zákonom, konkrétne § 4 ods. 1 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o upomínacom konaní), ktorý hovorí:

● Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom.“

Upomínacie konanie je špeciálnym typom konania, uskutočňujúcim sa pred Okresným súdom Banská Bystrica a rozhodujú sa v ňom spory o zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách. Ak sú splnené procesné podmienky, je možné v upomínacom konaní vydať platobný rozkaz, v ktorom súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Odpor teda predstavuje prostriedok procesnej obrany voči platobnému rozkazu a práve odpor je ďalšou súčasťou upomínacieho konania, ktorej sa elektronizácia dotkla. Zákon o upomínacom konaní totiž v § 11 ods. 2 upravuje elektronické podanie odporu a pravidlá takéhoto podania:

 „Ak sa odpor podáva elektronickými prostriedkami, musí byť podaný prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.“

Elektronické podania v exekučnom konaní

Na záver by sme sa chceli venovať exekučnému, konaniu, ktoré v uplynulom čase prešlo rozsiahlymi zmenami. Z hľadiska elektronizácie podávaní návrhov je potrebné zastaviť sa pri § 48 ods. 7 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok), ktorý hovorí:

 „Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.“

Podobne ako pri podaniach vo veci samej v civilných sporoch, či správnom súdnictve, aj v exekučnom konaní sa návrh musí doplniť autorizáciou, teda kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Pre dôkladnejšie poznanie problematiky autorizácie odkazujeme na § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Govermente).

Všetky elektronické formuláre  a tlačivá pre podania v exekučnom konaní sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v sekcii e-Žaloby. Pre uľahčenie elektronického podávania odkazujeme na Používateľskú príručka v oblasti e-Žaloby.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky