Volebná kampaň: čo si môžu politici dovoliť v zmysle zákona?

V sobotu 10.11.2018 sa udejú vyhlásením predsedu Národnej rady Slovenskej republiky tzv. Komunálne voľby resp. voľby do orgánov samosprávy obcí. Ústavné právo byť volený po viac ako roku opäť využijú kandidáti, uchádzajúci sa tentokrát o post starostu alebo primátora, prípadne poslanca v zastupiteľstvách obcí. Nevolená, avšak väčšinová časť verejnosti s ústavným právom voliť zodpovedá za výber z ponuky uchádzačov na ich reprezentáciu v najbližšom volebnom období 4-och rokov.

Oto Brunegraf 23. 10. 2018 8 min.

Tento moment ad hoc rozdelenej spoločnosti na volenýchvoličov so sebou nesie, pre voľby charakteristické, vzťahy pripomínajúce „ponuku a dopyt.“ Kandidát pôsobí na voliča tak, aby ho motivoval prísť k voľbám a odovzdať mu svoj hlas resp. už motivovaný volič hľadá kandidáta, ktorý mu ponúkne najvhodnejší a, pre každého voliča subjektívne, najlepší program a víziu. Prirodzene, prvý z menovaných vzťahov vplýva v časoch pred voľbami z dôvodu kampaní jednotlivých kandidátov, na všetkých občanov, aj nevoličov celkom bezprostredne. Dnes je pravidlom, nie výnimkou, stretávať sa s reklamou a propagáciou na rôznych platformách počnúc sociálnymi sieťami, reklamnými priestormi, v televízií a končiac najrôznejšími propagačnými predmetmi. Zákonodarca preto pre obdobie „zhonu po voličských hlasoch“ pripravil pravidlá a mantinely a to zákonom č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani, ktorý v tomto článku z pohľadu komunálnych volieb rozoberieme.

Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane, ktorou sa podľa §2 spomenutého zákona rozumie akákoľvek činnosť za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii činnosti, cieľov a programu podľa odseku 3 taxatívne vymedzených subjektov:

 • politickej strany,

 • politického hnutia,

 • koalície politických strán a politických hnutí a

 • kandidátov a tretích strán

za účelom získania volenej funkcie.

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

Politická strana

Financovanie volebnej kampane politickou stranou v komunálnych voľbách upravuje §7 a vymedzuje najvyšší limit vynaložených finančných prostriedkov a to najviac 500 000 EUR, ďalej odkazuje na ustanovenia § 3, ods. 2 až 10 vzťahujúce sa na volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady.

Osobitný účet

Všetky finančné prostriedky použité na kampaň musia byť vedené na osobitnom platobnom účte (vyžaduje sa existencia takéhoto samostatného účtu pre každú kampaň jednotlivo) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Údaje na takomto účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Vloženie finančných prostriedkov na takýto účet je možné výhradne prevodom z iného účtu a v prípade žiadosti Ministerstva vnútra SR musí politická strana preukázať vlastníka účtu z ktorého bola prevedená donácia. Výpisy z účtu musí byť uchovávaný 5 rokov od ich vydania. Finančné prostriedky nemožno vkladať neskôr ako 48 hodín predo dňom konania volieb z dôvodu volebného moratória.

 

Evidencia

Zákon myslí aj na povinnosť vedenia osobitnej evidencie prostriedkov určených na volebnú kampaň v presnom členení:

 1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

 2. náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

 3. náklady na vysielanie politickej reklamy,

 4. náklady na úhradu volebných plagátov,

 5. náklady obchodnej spoločnosti,

 6. cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany,

 7. prehľad darov a iných bezodplatných plnení,

 8. všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.

Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť údaje týkajúce sa evidencií do desiatich dní od doručenia žiadosti.

 

Nezávislý kandidát

Pokiaľ ide o nezávislého kandidáta na funkciu poslanca samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, suma, ktorú môže takýto kandidát vynaložiť, články § 6 rozlišujú podľa nasledovných atribútov:

 • na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 EUR pre obidve kolá volieb,

 • na funkciu primátora:

tab

Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, vynaložených na úhradu kampane, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám. Do súm sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. Ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie. 

Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Nesmie však od:

 • štátu, Fondu národného majetku, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, 

 • právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, 

 • právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, 

 • občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom, 

 • verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom

 • osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

V obci nad 5 000 obyvateľov platia pre nezávislého kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti veľmi podobné podmienky vedenia kampane ako pre politickú stranu. 

Konkrétne na Vedenie osobitného účtu a vedenie osobitnej evidencie (s výnimkou nákladov obchodnej spoločnosti) sa vzťahujú rovnaké podmienky (uvedené vyššie v článku) ako pre politickú stranu. 

Okrem uvedeného nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo zmluvnej strany poskytujúcej bezodplatné plnenie. 

Nezávislý kandidát je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o vynaložených prostriedkoch na kampaň, a doručiť ju ministerstvu vnútra do 30 dní po vykonaní volieb. To ju potom zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia na päť rokov (ak ide o správu kandidátov na funkciu primátora je lehota na zverejnenie správy 90 dní). 

 

Tretia strana

Treťou stranou je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Nemôže ňou byť

 • štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, 

 • právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, 

 • právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, 

 • verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,

 • právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.

 

K zaevidovaniu tretej strany je nutná zákonom vymedzená žiadosť o zaevidovanie. Ak je úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname tretích strán. Ten vedie pre každé voľby samostatne štátna komisia a zverejňuje ho na svojom webovom sídle tak aby bol verejne prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb.

Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.  

Rovnako pre tretiu stranu platia všetky pravidlá vedenia osobitného účtu ako je uvedené vyššie, rovnako ako povinnosť oznámenia adresy webového sídla na ktorom sú tieto údaje zverejnené ministerstvu vnútra., ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle. 

 

Evidencia

O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje

 1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

 2. náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

 3. náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

 4. náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

 

Doklady z evidencie a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane. Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady o osobitnom učte a evidencií a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti. Rovnako je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov na svojom webovom sídle na dobu 60 dní. 

 

Vysielanie

Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu v čase 21 dní predo dňom konania volieb vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Akékoľvek zverejňovanie informácií o kandidujúcich prostredníctvom akejkoľvek mediálnej služby je počas 48 hodín pred voľbami a teda volebného moratória zakázané, výnimkou je však vysielanie prostredníctvom internetu.

V záujme zachovania transparentnosti volebnej kampane tento zákon spovinnostňuje každého, kto vedie politickú kampaň aby zabezpečil, že akákoľvek forma kampane bude obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v určenom rozsahu.

 

Umiestňovanie volebných plagátov

Zákon v § 16 dáva obciam právomoc všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podmienky umiestňovania verejných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane so zreteľom na zásadu rovnosti kandidujúcich subjektov.

 

Volebné prieskumy

14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zákon zakazuje zverejňovať výsledky prieskumov ako aj 7 dní predo dňom konania 2. kola volieb (ak ku nemu dôjde) až do skončenia hlasovania.

 

Kontrola volebnej kampane

Kontrolu volebnej kampane upravuje  §9 a vykonáva ju ministerstvo vnútra prípadne podľa poverenia okresný úrad. O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam a kontrolné orgány sú oprávnené v blokovom konaní uložiť poriadkovú pokutu do 300 EUR za neposkytnutie súčinnosti. V prípade vážnejších previnení zákon § 19 vymedzuje správne delikty a sankcie za jednotlivé porušenia.