Ako sa domôcť výživného, ak povinný ignoruje rozsudok?

Či už osobne alebo z počutia. Takmer každý človek na Slovensku má skúsenosť s rozvodom manželov a problémami súvisiacimi s platením výživného. Aké sú najúčinnejšie prostriedky ako sa domôcť výživného, ktoré patrí deťom?

Ako sa domôcť výživného, ak povinný ignoruje rozsudok?

Načrtnime prípad cca 3 roky rozvedenej ženy, ktorá od exmanžela už rok nedostáva výživné na dve deti (6 a 8 ročné). Disponuje právoplatným rozhodnutím súdu. Naposledy bolo pojednávanie u samosudcu, ktorý nariadil otcovi v mesačných splátkach doplatiť výživné. Keďže ďalšie 4 mesiace nezaplatil, bol žena na polícii, kde jej povedali, že muža nemôžu nijako prinútiť platiť mi výživné. S množstvom nadčasov žena zarobí 400-500 € mesačne a musí platiť úhrady za domácnosť, stravu, školu, oblečenie, krúžky a iné veci pre deti. Ako získa výživné, ktoré patrí jej deťom?

Výživné si môžete vymáhať priamo cez exekútora.
Treba si podať návrh na výkon exekúcie proti otcovi, ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť určenú súdom. Návrh môžete podať u ktoréhokoľvek exekútora. Ak je dieťa maloleté (do 18-teho roku veku dieťaťa), poplatky sa neplatia. K návrhu treba pripojiť overenú kópiu rozsudku, ktorým bolo určené výživné, na rozsudku musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti, rodné listy detí. V návrhu na výkon exekúcie treba podrobne opísať výšku dlhu a za aké obdobie dlh vznikol. Vzor návrhu Vám radi poskytneme priamo V Centre právnej pomoci, prípadne ho získate priamo u ktoréhokoľvek exekútora.

Zároveň môžete podať trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
Kým si otec Vašich detí nezačne plniť svoju povinnosť, môžete si požiadať o náhradné výživné na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny, podľa adresy trvalého pobytu.
Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú získate priamo na príslušnom úrade práce.
V prípade splnenia podmienok úrad práce vyplatí náhradné výživné za tri kalendárne mesiace predchádzajúce kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť a žiadateľ o náhradné výživné požiada o vyplatenie náhradného výživného za toto obdobie.
K žiadosti priložte aj právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu o výživnom, potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie; potvrdenie školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky detí, potvrdenie o Vašom príjme a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Zdroj: CPP