Ako sa na Slovensku novým zákonom opäť posilňuje ochrana spotrebiteľa?

Prezident SR podpísal zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým sa zrušuje zákon číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2014. Čo je cieľom nového zákona a aké prináša najväčšie zmeny?

Redakcia 21. 04. 2014 4 min.
Ochrana spostrebiteľa Ochrana spostrebiteľa Tree-branch-in-spring

Základné ciele zákona

Týmto zákonom prebehla transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EU. Cieľom zákona (smernice) je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou stanoviť predovšetkým:

 • v porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy zo 7 pracovných dní na 14 kalendárnych dní,
 • podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a tým prispieť k zvýšeniu právnej istoty tak spotrebiteľov, ako aj predávajúcich,
 • rozširujú sa aj formálne požiadavky na uvedené zmluvy,
 • podrobnejšie sa upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy,
 • zavádza takzvaný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom umožní zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

Eliminácia nekalých obchodných praktík pri predajných akciách

Nová právna úprava taktiež reguluje niektoré ďalšie požiadavky a to úpravu tzv. predajných akcií, ktoré sú v súčasnosti zneužívané v neprospech spotrebiteľov (najmä dôchodcov), pričom sa predovšetkým vymedzujú povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť využívaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných akciách, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu vysokej dôvery a objektívnej slabosti osobitne zraniteľnej skupiny spotrebiteľov a to predovšetkým seniorov.

Predajná akcia

Predajná akcia je podľa nového zákona akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov organizovaná na základe pozvánky alebo iného spotrebiteľom adresovaného oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie, ktorej predmetom je najmä prezentácia, ponuka alebo predaj tovaru alebo poskytnutie služieb a počas ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom. Organizátor predajnej akcie alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 dní pred uskutočnením predajnej akcie písomne oznámiť uskutočnenie predajnej akcie Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie a inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnému podľa miesta konania predajnej akcie.

Čo sa za predajnú akciu nepovažuje?

Za predajnú akciu sa nepovažuje predaj na verejnej dražbe alebo akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky a konzumácie výrobkov a ich predaja, ak nie sú predvádzané a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo služby.

Zákonné vymedzenie jednotlivých zmlúv

Zmluva uzavretá na diaľku

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:

 • uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 • na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 • uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
 • uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 • prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ potom môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V prípade ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, teda jeho oznámenie o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ môže, ale nemusí použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy zákona č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Zákonom sa menia aj ďalšie zákony poskytujúce ochranu spotrebiteľovi

Mení sa zákon:

 • č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v ktorom dochádza napríklad k rozšíreniu informačných povinností, ktoré je predávajúci povinný vo všeobecnosti poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, či k zákazu využívania niektorých zabezpečovacích prostriedkov vo vzťahu k spotrebiteľom,
 • menia sa aj niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov či zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.