Ako sa počíta odškodnenie pre cestujúcich ak išlo o let s prestupom?

O právach cestujúcich v leteckej preprave sme už niekoľkokrát hovorili napríklad v tomto článku. Tieto práva sú regulované nariadením EÚ a ich význam pochopíte najmä v dovolenkovom období alebo počas pracovných ciest. Teraz vám však prinášame prelomové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

Redakcia 08. 09. 2017 3 min.

Birgit Bossen, Anja Bossen a Gudula Gräßmann cestovali letom prevádzkovaným spoločnosťou Brussels Airlines z Ríma do Hamburgu cez Brusel. Keďže ich let pristál v Hamburgu s meškaním troch hodín apäťdesiatich minút voči pôvodne plánovanému času príletu, obrátili sa na Amtsgericht Hamburg (Okresný súd Hamburg, Nemecko) s cieľom získať náhradu upravenú nariadením Únie o náhradách leteckým cestujúcim.

Toto nariadenie, ako ho vykladá Súdny dvor, predovšetkým stanovuje, že v prípade meškania troch hodín alebo viac má cestujúci právo na náhradu vo výške 250 eur pri letoch do 1 500 km alebo vo výške 400 eur pri letoch nad 1 500 km medzi členskými štátmi.

Za týchto okolností sa nemecký vnútroštátny súd pýta Súdneho dvora, či vprípade letu s prestupom celková vzdialenosť letu zodpovedá vzdialenosti medzi letiskom odletu a letiskom príletu (t. j. v prejednávanej veci 1 326 km medzi Rímom a Hamburgom), alebo či sa má určiť podľa skutočne prekonanej vzdialenosti (t. j. v prejednávanej veci 1 656 km, to znamená 1 173 km ako vzdialenosť medzi Rímom a Bruselom a 483 km ako vzdialenosť medzi Bruselom a Hamburgom). Od odpovede na túto otázku závisí výška náhrady, ktorá sa má vyplatiť dotknutým cestujúcim.

Vo svojom rozsudku zo dňa 7. septembra 2017 Súdny dvor najskôr konštatuje, že v rámci práva na náhradu nariadenie nerozlišuje, či sa dotknutí cestujúci dostanú do svojho cieľového miesta priamym letom, alebo prostredníctvom letu s prestupom. Súdny dvor z toho vyvodzuje, že pri určení výšky náhrady sa v obidvoch prípadoch musí s cestujúcimi zaobchádzať rovnako.

V tejto súvislosti Súdny dvor uvádza, že rozličné úrovne výšky náhrady upravené týmto nariadením odrážajú rozdiely v rozsahu nepohodlia, ktoré bolo cestujúcim spôsobené tým, že nemajú možnosť voľne si zreorganizovať svoju cestu a vyhnúť sa tak strate času spojenej so zrušením alebo veľkým meškaním svojho letu.

Súdny dvor v tejto súvislosti rozhodol, že povaha letu (priamy let alebo let s prestupom) nemá vplyv na rozsah nepohodlia spôsobeného cestujúcim. V dôsledku toho sa pri určení výšky náhrady v prípade letu s prestupom musí zohľadniť jedine vzdialenosť vzdušnou čiarou (ortodromická dráha), ktorá by bola prekonaná priamym letom z letiska odletu do letiska príletu. Okolnosť, že skutočne prekonaná vzdialenosť je zdôvodu prestupu väčšia než vzdialenosť medzi letiskom odletu a letiskom príletu, nemá vplyv na určenie výšky náhrady. 

Náhrady, o ktorých v tomto článku hovoríme sú stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91.

 

Zdroj: CVRIA, Rozsudok vo veci C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen a Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV.