Aktivácia e-schránok pre neziskový sektor

Od 1. júna 2020 spustil štát aktiváciu elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré sú zapísané v inom ako Obchodnom registri. V tejto vlne sa uvedené dotýka nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, občianskych  združení, odborových a zamestnávateľských organizácií, politických strán a hnutí, záujmových združení právnických osôb a organizácií s medzinárodným prvkom.

Martina Vanc 09. 06. 2020 2 min.

Ako aktivovať elektronickú schránku?

Členovia štatutárnych orgánov potrebujú mať na vstup do elektronickej schránky zabezpečený elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným kódom a certifikátmi. Štatutári, ktorí takýto občiansky preukaz ešte nemajú, by mali podať žiadosť o jeho vydanie na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru (oddelenie dokladov) na území SR. Výmena pôvodného typu dokladu za elektronický  a aktivácia elektronického občianskeho preukazu za nový sú bez poplatku.

Ďalším krokom je zabezpečenie správnosti údajov v registri o organizácií a členoch štatutárneho orgánu – názov organizácie, IČO, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Bez kompletných údajov alebo s chybnými údajmi v registri nebude možné sa prihlásiť do elektronickej schránky a prevziať si elektronicky doručené úradné rozhodnutia, ktoré majú rovnaké právne účinky ako rozhodnutia v listinnej forme. Všetky registre sú k dispozícii tu.

„Doplnenie údajov o štatutárovi je potrebné nielen preto, aby sa títo štatutári do svojich e-schránok dostali, ale je potrebné povedať aj to, že tieto organizácie sa tak samé pripravujú o možnosť poberať 2%, o možnosť žiadať o zdroje EÚ či prenajímať si majetok od obcí, miest a vyšších územných celkov. Zákon o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto organizáciám vstupovať do finančných vzťahov so štátom, ak nepreukážu svojho štatutára“,

vysvetľuje Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ ITVS sekcie ÚPVII.

Elektronická schránka sa následne aktivuje automaticky v momente, keď sa do nej štatutár prvýkrát prihlási, resp. k aktivácií pristúpi štát, ak štatutár nevykoná prvé prihlásenie. Zasielané do nej budú napr. súdne rozhodnutia, vyrubenie dane, úradne rozhodnutia obcí, upovedomenie o začatí exekúcie. Po doručení do e-schránky plynie 15 dňová lehota na prevzatie rozhodnutia. Po uplynutí tejto lehoty dochádza k tzv. fikcii doručenia – rozhodnutie bude považované za doručené aj v prípade neprečítania.

Zákon neopomenul ani osoby, ktoré nedisponujú počítačom a pod. – majiteľ elektronickej schránky môže v takomto prípade udeliť právo na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou akejkoľvek inej osobe, ktorá bude splnomocnená štatutárom spoločnosti.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na https://www.statutar.sk/.