Aktuálne novinky zo sociálnej poisťovne

V dnešnom článku prinášame aktuálne novinky Sociálnej poisťovne za posledné týždne. Prečítajte si, ako sa predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti, akým spôsobom možno odložiť splatnosť poistného za marec a ako môžu dôchodcovia zmeniť spôsob výplaty dôchodku.

Martina Vanc 24. 03. 2021 5 min.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje

Dávku v nezamestnanosti budú môcť v nadväznosti na súčasnú pandemickú situáciu jej poberatelia dostávať o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021. Táto možnosť vyplýva z nariadenia vlády SR, ktoré o dva mesiace predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti končiace počas krízovej situácie. Poberatelia môžu podporné obdobie predĺžiť už od 19. marca 2021, teda odo dňa účinnosti nariadenia.

Poistencom, ktorým podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo pred účinnosťou nariadenia alebo v deň jeho účinnosti, sa obdobie poberania dávky predĺži nasledovne:

  • ak sú poistenci naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, podporné obdobie im začne plynúť automaticky od 19. marca 2021. Nevyžaduje sa podanie žiadosti o predĺženie, nakoľko o nároku rozhodne sociálna poisťovňa automaticky. Poistenci tak budú môcť poberať dávku v nezamestnanosti ďalšie 2 mesiace, a to od 19. marca do 18. mája 2021 za podmienky, že budú nepretržite evidovaní na úrade práce.
  • ak poistenci nie sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, podporné obdobie im začne plynúť až odo dňa zaradenia do evidencie. Zároveň musia o predĺženie podporného obdobia požiadať priamo prostredníctvom úradu práce (žiadosť o dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie) alebo prostredníctvom tlačiva dostupného na webovom sídle sociálnej poistenie, ktoré je k dispozícii na stiahnutie tu. Dávku budú môcť poistenci poberať odo dňa evidencie na úrade práce dva mesiace, maximálne však do 31. mája.
  • žiadosť o predĺženie podporného obdobia musia poistenci podať aj vtedy, keď síce poistenec bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a neskôr, ale nepožiadal vtedy o dávku v nezamestnanosti. Dávka tak bude priznaná od 19. marca 2021 na dva mesiace až na základe žiadosti podanej na úrad práce alebo na vyššie spomínanom tlačive.

Nárok na dávku v nezamestnanosti aj počas predĺženého podporného obdobia zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie a dňom priznania dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidné z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%).

Odklad poistného za mesiac marec

Ďalšie nariadenie vlády umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám v čase pandémie odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021 (za bežných okolností splatné v apríli). Za tento mesiac možno odložiť splatnosť poistného až do 30. júna 2021.

Vláda zároveň schválila spôsob, akým sa určí pokles tržieb odvádzateľa v prípade odkladu odvodov za mesiac marec 2021. Výšky tržieb za uvedené obdobie sa porovnajú:

  • s výškou tržieb za marec 2019 alebo
  • s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (ak činnosť vykonával odvádzateľom počas celého roka) alebo
  • s výškou tržieb za február 2020, ak túto činnosť odvádzateľ nevykonával v marci 2019.

„Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021 do 30. júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec 2021 sa za zamestnancov nemení,“

uvádza Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa pripraví formulár čestného vyhlásenia, ktorým sa bude preukazovať splnenie podmienok odkladu splatnosti poistného za marec 2021. Odvádzateľ oznámi Sociálnej poisťovni pokles obratu, resp. príjmu z podnikania prostredníctvom tohto elektronického formuláru – ak odvádzateľ nemá možnosť využiť elektronický formulár, môže ho doručiť Sociálnej poisťovni aj v listinnej podobe.

Dôchodok môže byť zaslaný na účet príbuzného

Dôchodcovia môžu počas pandémie požiadať o zasielanie dôchodku na účet inej osoby prostredníctvom žiadosti zverejnenej na webovom sídle Sociálnej poisťovne, ktorú nájdete tu. Sociálna poisťovňa na dôležitosť správneho vyplnenia požadovaných identifikačných údajov na dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, na ktorý má byť dôchodok poukazovaný – tento musí so zasielaním dôchodku na jeho účet súhlasiť. Žiadosť je možné doručiť Sociálnej poisťovni poštou, elektronicky prostredníctvom e-schránky, e-mailom alebo osobne do schránky konkrétnej pobočky. Sociálna poisťovňa následne telefonicky overí súhlas žiadateľa aj majiteľa účtu a zabezpečí zmenu spôsobu výplaty dôchodku. Zmena výplaty dôchodku si vzhľadom na náročnosť postupov vyžaduje dlhší čas, maximálne však dva až tri mesiace. O prvom termíne výplaty novým spôsobom Sociálna poisťovňa dôchodcu vždy informuje oznámením.

Po ukončení krízovej situácie bude dôchodok automaticky vyplácaný pôvodným spôsobom.

OČR a potvrdenie o dištančnom vzdelávaní dieťaťa

Nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká len v prípade, ak je škola uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Aktuálne sú častými situácie, kedy je síce škola otvorená a zabezpečuje výučbu žiakom, ale rodič dieťa nedá do školy na základe vlastných obáv pred nákazou. Častou praxou rodičov je predloženie potvrdenia školy, ktoré potvrdzuje dištančné vzdelávanie dieťaťa. V tomto prípade však takéto potvrdenie nestačí na priznanie nároku na pandemické ošetrovné a rodičovi nárok na poberanie tejto dávky nevznikne.

Potvrdenie školy o dištančnom vzdelávaní dieťaťa je relevantným dokladom vtedy, ak je prevádzka školy obmedzená a poskytuje sa prezenčná forma výučby len určitej skupine žiakov, resp. ak je škola na základe rozhodnutia príslušného orgánu zatvorená. V takomto prípade má rodič nárok na poberanie pandemickej OČR.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že príslušným orgánom, ktorý môže nariadiť zatvorenie alebo obmedzenie prevádzky škôl, je minister školstva, zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo hygienik.