Analýza rozsiahlejšieho využívania elektronických náramkov

Širšia pracovná skupina, ktorú zriadil minister spravodlivosti Gábor Gál, je zložená z odborníkov (advokáti, akademici, sudcovia, probační a mediační úradníci, zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže..).

Redakcia 14. 07. 2018 2 min.

Aktuálne začína pracovať na tom, aby sa opätovne preskúmali možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb.

 

​Cieľom pracovnej skupiny je posúdenie, prípadne rozpracovanie možností intenzívnejšieho využitia ESMO a prekážok, ktoré MS SR koncom r. 2016 identifikovalo v súvislosti v aplikáciou elektronického monitoringu v praxi a návrh vhodného riešenia v našom systéme trestného práva.

Doposiaľ bola kontrola technickými prostriedkami využitá v 113 prípadoch,  z toho v 23 prípadoch bola poskytovaná aj ochrana chránenej osobe. V súčasnosti MS SR monitoruje 45 kontrolovaných a 8 chránených osôb. Základný prehľad využitia z pohľadu inštitútov trestného práva je v grafe. Trend v roku 2018 je obdobný ako v predchádzajúcom roku, či už z hľadiska množstva alebo spôsobu využitia. Príčiny súčasného stavu sú viaceré a špecifické pre jednotlivé spôsoby využitia EM, teda „prekážky“ sa líšia napr. z hľadiska použitia v prípravnom konaní, pri ukladaní trestu alebo po vykonaní trestu odňatia slobody. Čiastočne ide o sociálne a materiálne dôvody (v prípade domáceho väzenia nezáujem páchateľa alebo jeho rodiny o túto formu trestu alebo objektívne nevhodné podmienky v mieste, kde by sa mal vykonávať), nastavenie legislatívy v niektorých prípadoch (nízka motivácia páchateľa využiť možnosť opustiť ústav na výkon trestu a dokončiť trest vo forme domáceho väzenia v porovnaní s podmienečným prepustením), ale najmä nízky záujem o využitie a povedomie o fungovaní a možnostiach, ktoré toto riešenie poskytuje na strane subjektov, ktoré rozhodujú.

Taktiež použitie v SR preukázalo, že ide o efektívny nástroj, ktorý na páchateľov pôsobí výchovne a zvyšuje mieru ich úspešnej reintegrácie do spoločnosti – miera porušovania povinností/obmedzení/zákazov je v doposiaľ zrealizovaných prípadoch na úrovni 4,4 %, pričom v týchto prípadoch došlo následne k potrestaniu kontrolovanej osoby (priemerná „medzinárodná“ miera porušovania sa uvádza na úrovni 6 %) .

 V súčasnosti je tiež elektronický monitoring využívaný vo väzenskom prostredí pre účely povolených dočasných opustení ústavu počas výkonu trestu odňatia slobody, kedy je v čase pobytu mimo ústav odsúdený monitorovaný GPS zariadením a ústav tak má informáciu o jeho pohybe. Takýmto spôsobom bol od prelomu roka 2017-2018 EM využitý v 84 prípadoch v 8 ústavoch. V týchto prípadoch nebolo zaznamenané porušenie povinností.

esmo pct1.jpg

graf MS SR

Zdroj: MS SR