Colné právo na Slovensku a Európska únia

Tento príspevok v krátkosti predostiera základný právny rámec fungovania colného práva na Slovensku v spojitosti s právom Európskej únie.

JUDr. Peter Roháček 24. 07. 2012 4 min.
By Tvabutzku1234 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons By Tvabutzku1234 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Tvabutzku1234, Wikimedia Commons

Vzhľadom na skutočnosť, že vstupom do Európskej únie dňa 1. mája 2004 Slovenská republika pristúpila k uplatňovaniu spoločnej obchodnej politiky Európskej únie, oblasť colnej politiky je v súčasnosti upravená najmä nariadeniami a inými právnymi predpismi Európskej únie.

Colná únia sa v Európe začala budovať zmluvou o EHS (Rímska zmluva, 1958) ako súčasť spoločného trhu a jej cieľom bolo odstrániť všetky obchodné opatrenia reštriktívneho charakteru medzi participujúcimi krajinami. Colná únia bola dobudovaná v roku 1968 a dnes je považovaná za najúspešnejší, najviac integrovaný a najlepšie fungujúci projekt  európskej integrácie.

Významnou zmenou po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie bola zmena charakteru právnych noriem upravujúcich colnú legislatívu. Kým dovtedy bola táto upravená prakticky výlučne vnútroštátnymi predpismi a bilaterálnymi medzinárodnými zmluvami, po vstupe do Európskej únie nadobudli na našom území účinnosť právne predpisy Európskej únie. Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „predchádzajúci Colný zákon“) bol dňom 1. mája 2004 zrušený a v právnom poriadku SR bol čiastočne nahradený zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“). Došlo tiež k výraznej redukcii vnútroštátnej úpravy, čo sa rozsahu týka (460 paragrafov predchádzajúceho Colného zákona v porovnaní s 93 paragrafmi Colného zákona), ale najmä z obsahového hľadiska, nakoľko kľúčovú úlohu v súčasnosti zohrávajú už zmienené európske predpisy a Colný zákon ich iba dopovedá.

Najvýznamnejším predpisom je nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný kódex“). Nariadenie je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo všetkých členských krajinách Európskej únie a má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Znalosť Colného kódexu je nevyhnutnosťou pre všetky podnikateľské subjekty obchodujúce so zahraničím.  Konsolidované znenie Colného kódexu (a ostatných právnych predpisov Európskej únie) je prístupné na portáli EUR-Lex (www.eur-lex.europa.eu) vo všetkých jazykových verziách. Slovenské znenie Colného kódexu je právne záväzné, podobne ako znenia vo všetkých 23 jazykových verziách. Je však potrebné zdôrazniť, že v prípade nejasností, resp. priam obsahových rozporov v jednotlivých jazykových verziách je vhodné pracovať s anglickým znením, nakoľko samotná príprava právneho predpisu prebieha v anglickom jazyku a konečná verzia je následne prekladaná do oficiálnych jazykov Európskej únie. Anglická jazyková verzia preto vo všeobecnosti predstavuje najlepší základ pre interpretáciu právneho predpisu EÚ, nakoľko vystihuje úmysel, ktorý sledoval tvorca právneho predpisu (teleologický výklad). Práca s anglickým znením prispieva k tomu, aby nedochádzalo k interpretačným nezrovnalostiam pri realizácii práva, ku ktorým dochádza najmä z dôvodu osobitostí jednotlivých európskych jazykov (nemožnosť vyjadrenia určitej myšlienky vo viacerých jazykoch bez toho, aby došlo k významovému posunu).

Do pozornosti treba tiež uviesť, že pred 4 rokmi bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (ďalej len „modernizovaný Colný kódex“). Účelom prijatia modernizovaného Colného kódexu bolo, ako už názov napovedá, zmodernizovať európsku colnú legislatívu, najmä z pohľadu informatizácie procesov, nakoľko vytvára priestor pre budovanie elektronického colného prostredia. Modernizovaný Colný kódex sa však nikdy nezačne uplatňovať (rešpektujúc zaužívané termíny európskeho práva), pretože v súčasnosti sa v legislatívnom procese nachádza návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“), ktorý nahradí súčasný Colný kódex a zároveň aj modernizovaný Colný kódex. K zmene dochádza najmä z dôvodu prijatia Lisabonskej zmluvy, ktorá pojem „Spoločenstvo“ nahradila pojmom „Únia“.  Zároveň budú v Colnom kódexe Únie zapracované, okrem noviniek už obsiahnutých v modernizovanom Colnom kódexe, aj požiadavky Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o využívanie delegovaných alebo vykonávacích právomocí Komisiou Európskej únie.

Z európskych právnych predpisov uvádzame do pozornosti aj nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva Colný kódex (ďalej len „vykonávacie nariadenie“), ktoré je veľmi rozsiahle (915 článkov  a 113 príloh). Vykonávacie nariadenie dopovedá Colný kódex a tiež má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi.

V colnej legislatíve má nezastupiteľný význam rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie. Vzhľadom na skutočnosť, že veľký objem colnej legislatívy pokrýva právo Európskej únie, nemožno sa pri výklade právnych predpisov spoliehať na judikatúru vnútroštátnych súdov. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie je dostupná na stránke www.curia.europa.eu.