Finančný trh vo finančnom práve

Žijeme v 21. storočí, v ktorom na nás dopady finančného trhu číhajú na každom kroku a ani o tom nevieme. Táto časť preto v krátkosti zadefinuje finančný trh, tak, aby tomu každý porozumel a každý si vedel predstaviť v základných rámcoch jeho fungovanie v oblasti práva.

Peter Varga 31. 07. 2012 3 min.
By RMajouji at en.wikipedia [CC-BY-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons By RMajouji at en.wikipedia [CC-BY-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons RMajouji, Wikimedia Commons

Najjednoduchším príkladom znázorňujúcim finančný trh je príklad Martina, ktorý si chce zobrať úver, aby si mohol kúpiť kuchynskú linku. Vzniká tu vzťah banka – Martin (Funded position). Banka je vystavená riziku (Credit risk), že Martin svoj dlh voči banke nesplatí, a preto má záujem na tom, aby si zabezpečila svoju pohľadávku voči Martinovi. Zabezpečenie môže byť rôzne. Ako zabezpečenie môže figurovať osoba (garantor), ktorá sa zaviaže zaplatiť ten dlh, ak ho Martin nezaplatí (napr.: ručiteľ). Vzniká tu vzťah garantor – banka, garantor – Martin (Single position). Banke to ako zabezpečenie nemusí stačiť, a preto sa rozhodne, že chce aj nejakú zábezpeku (Collateral) a to napríklad vo forme práva banky uspokojiť svoju pohľadávku tým, že v prípade Martinovej neschopnosti splácať dlh siahne na jeho úspory v druhej banke (Asset-backed position). Martinovi sa darí, spláca dlh pravidelne, avšak po 2 rokoch nastane hospodárska kríza a Martin stratí prácu - prestane platiť dlh. Banka využije zabezpečovacie prostriedky na to, aby uspokojila svoju pohľadávku. Využije možnosť získať Martinove prostriedky v druhej banke, ktorých hodnota je však vyššia ako hodnota istiny dlhu, ktorú Martin dlhuje banke. Preto nastane jednoduché započítanie (set-off), kedy po uspokojení pohľadávky banky voči Martinovi zvyšok ostane Martinovi (Net position).

Toto je finančný trh. A teda finančný trh nie je nič iné iba kombinácia vzťahov subjektov finančného trhu, ktoré krúžia okolo štyroch základných finančných pozícii:

  • Funded position
  • Single position
  • Asset-backed position
  • Net position

Finančný trh je priestor, kde sa voľné prostriedky niektorého zo subjektov finančného trhu sprístupňujú inému subjektu, ktorý ich práve potrebuje. Z pojmu finančný trh vychádzame do pojmu kapitálový trh, ktorý predstavuje užší pojem. Kapitálový trh rovnako sprístupňuje voľné prostriedky iným subjektom kapitálového/finančného trhu, avšak iba vo forme cenných papierov (bonds/shares, i.e. debt financing/equity financing). To, akým spôsobom sa spravujú vzťahy subjektov finančného trhu (debt financing, equity financing, netting, securitization, derivatives, insurance, ...), to je právo finančných trhov.

Finančný trh predstavuje nič iné iba presun rizika. Banka tým, že je vystavená veľkému riziku, že Martin nezaplatí svoj dlh, potrebuje toto riziko rozložiť; presunúť na niekoho iného (na Single position). Ten niekto iný predsa musí byť za to zaplatený, že nesie časť rizika. Čo ak je niekoho prácou poskytovať služby takým spôsobom, že prijíma na seba časť rizika nesplatenia dlhu a ak k splateniu dlhu nedôjde, zasiahne a uspokojí pohľadávku (má dostatok likvidných prostriedkov). Má však dostatok peňazí na to, aby uspokojil všetky pohľadávky, ktorým poskytol zabezpečenie? Čo ak všetci naraz nesplatia svoje dlhy? V takom prípade táto osoba s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopná uspokojiť všetky pohľadávky a skrachuje (skúsme si všetci poistení na Slovensku naraz zlomiť všetky končatiny). Systém vzťahov je teda vždy vystavený novému druhu rizika (Systemic risk). Úlohou regulácie je preto predchádzať vzniku lavínovým efektom a to dôslednou úpravou prostredia v ktorom jednotliví hráči na finančnom trhu pôsobia. To je aj hlavnou úlohou predovšetkým Spojených štátov amerických a Európskej únie po kolapse finančného trhu v roku 2008.