Koniec Rádia VIVA v priamom prenose? Od 21. decembra 2013 sa VIVA odmlčala

Kto z nás by nepočul o Rádiu Twist alebo Rádiu Viva a z času na čas si ho nenaladil? Populárne rádio začínalo vysielať v roku 1993 ako Rádio Twist a bolo médiom občiansky angažovaných občanov a jedným z centier protimečiarovských aktivít. Hviezdne chvíle rádia pominuli a v roku 2006 bolo po zmene vlastníckej štruktúry premenované na Rádio VIVA. Success story definitívne naštrbilo rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu z minulého roka, ktoré vysielacie frekvencie Vivy pridelilo konkurenčnej spoločnosti. 

Redakcia 01. 01. 2014 7 min.
Rádio Viva Rádio Viva www.radioviva.sk

Čo sa stalo s Rádiom VIVA?

Za všetkým hľadaj peniaze: Na verejnosť v priebehu roka 2013 prenikli informácie, že medzi prevádzkovateľmi rádia to poriadne iskrí[i]. Podľa údajov z Obchodného registra Okresného súdu Trnava je držiteľom licencie rádia obchodná spoločnosť Rádio VIVA, a.s. Prevádzku rádia však zabezpečuje vrátane vysielacej služby a spravodajského servisu obslužná spoločnosť VIVA Production House, s.r.o.[ii] Nie je však presne vymedzený vzťah medzi týmito dvomi spoločnosťami, čo môže vyvolať nedorozumenia a právne ťahanice. K tomu došlo už v roku 2012, keď sa Rádio Viva obrátilo na Radu pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „RVR“) so žiadosťou o predĺženie licencie...

Otázka za milión: Kto vlastne hovorí za Vivu?

Ako uviedol predseda licenčnej rady RVR Miloš Mistrík, sporná je samotná Viva, teda ktorá spoločnosť je držiteľom licencie pre celoslovenské vysielanie programovej siete 22 regionálnych rádií na 28 frekvenciách pod hlavičkou Rádia Viva[iii]. O predĺženie licencie paradoxne požiadala aj prevádzková spoločnosť VIVA Production House, s.r.o. Platí pritom, že tak Rádio VIVA a.s., ako aj VIVA Production House s.r.o. sú v spore a obe si nárokujú licenciu na prevádzku populárneho rádia. Pre samotné rádio mali spomínané ťahanice fatálny dopad, pretože RVR sa ešte rozhodnutím z 15. mája 2012 rozhodla licenciu Vive nepredĺžiť a všetkých 28 frekvencií pridelila konkurenčnej spoločnosti Corporate Legal, s.r.o. Konkurent tak presadil svoj projekt Info Rádia zameraného aj na verejnoprospešné aktivity a k 21. decembru 2013 sa zaviazal začať vysielať[iv].

VIVA beží o život

Prevádzkovateľ VIVA Production House si najal právnikov a proti rozhodnutiu licenčnej rady RVR z 15. mája 2012 sa odvolal[v]. Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí z 27. marca 2013 dal za pravdu Vive a rozhodnutie Licenčnej rady zrušil. V odôvodnení Najvyšší súd SR uvádza, že súťažiteľ Corporate Legal, s.r.o. nemohol vo výberovom konaní regulárne zvíťaziť, keďže nesplnil jednu zo základných podmienok výberového konania, teda nepredložil relevantné doklady o technicko-organizačnom zabezpečení projektu Info Rádia[vi].

Najvyšší súd SR zašiel ešte ďalej, keď Licenčnej rade vytkol konflikt záujmov jedného člena RVR pri posudzovaní projektov súťažiteľov a pri finálnom hlasovaní. Konkrétne ide o Petra Alakšu, ktorý je vedúcim zamestnancom spoločnosti Towercom, ktorá podniká v oblasti šírenia televízneho a rozhlasového signálu. Konflikt záujmov spočíval v tom, že kým VIVA Production House nepočíta so šírením signálu prostredníctvom spoločnosti Towercom, súťažiteľ Corporate Legal ešte pred výberovým konaním uzavrel dva exkluzívne kontrakty s Towercomom na prenos signálu aj na prenájom priestorov pre nové rádio[vii].

Je to definitívny koniec?

Konanie o predĺženie licencie Vive tak pokračovalo na pôde Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá bola povinná vec znovu prejednať a zohľadniť závery Najvyššieho súdu SR. Situácia sa pre Vivu nevyvíjala priaznivo, pretože pretrvával spor o licenciu medzi spoločnosťami Rádio VIVA, a.s. a VIVA Production House, s.r.o. Podľa informácií portálu Mediálne.sk z pohľadu RVR je oprávneným držiteľom licencie spoločnosť Rádio VIVA a súťažiteľa VIVA Production House považujú za žiadateľa o udelenie novej licencie na 28 rozhlasových frekvencií Vivy[viii].

Situácia sa ešte skomplikovala, keď sa hospodárske problémy Rádia Viva prejavili vyhlásením konkurzu na držiteľa licencie spoločnosť Rádio Viva, a.s. na základe rozhodnutia Okresného súdu Trnava[ix]. Podľa našich informácií je držiteľ licencie platobne neschopný pre predlženosť podľa ustanovení § 3 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „Zákon o KaR“)[x]. To znamená, že nie je schopný plniť aspoň 30 dní po lehote splatnosti minimálne dva záväzky viac ako jednému veriteľovi. Obchodná spoločnosť Rádio Viva, a.s. si je vedomá tejto skutočnosti a podľa ustanovení § 11 ods. 1 a § 12 ods. 4 Zákona o KaR[xi] podala sama na seba návrh na vyhlásenie konkurzu (návrh dlžníka na konkurz) na Okresný súd Trnava[xii].

Prečo sa Viva odmlčala?

 Vzhľadom na existenčné problémy spoločnosti Rádio Viva a.s., ktorú RVR považuje za oprávneného držiteľa licencie, Licenčná rada začala konať podľa ustanovení Zákona o vysielaní a retransmisii[xiii]. RVR mohla podľa ustanovení predmetného zákona odobrať spoločnosti licenciu, ale vzhľadom na prebiehajúce licenčné konanie z dôvodu hospodárnosti prerušila konanie č. R/70 (2013) o odňatie licencie Rádiu Viva[xiv]. Z pohľadu licenčnej rady sa však spoločnosť Rádio VIVA, a.s. stala nedôveryhodnou pre prebiehajúce konkurzné konanie a spoločnosť VIVA Production House, s.r.o. pre prebiehajúci súdny spor o oprávneného držiteľa licencie.

Vzhľadom na spomínané okolnosti nebolo prekvapením, keď RVR aj druhýkrát udelila licenciu konkurenčnej spoločnosti Corporate Legal, s.r.o. Rozhodnutie RVR z 3. decembra 2013 však ešte  nenadobudlo právoplatnosť. Keďže nikomu nebola právoplatne pridelená licencia na rozhlasové vysielanie na frekvenciách Rádia Viva, žiaden súťažiteľ nemôže po 21. decembri vysielať[xv]. Preto po polnoci 21. decembra 2013 na frekvenciách Rádia Viva zavládlo ticho. Prevádzkovateľ VIVA Production House však pokračuje vo „vysielaní“ na internete ako internetové médium pod pôvodným názvom.[i]Rádio Viva o pár dní definitívne končí: Chystá sa nové Info rádio. Dostupné na Internete z: http://www.omediach.sk/radio-viva-o-par-dni-definitivne-konci-chysta-sa-nove-info-radio. [online]. [Prístup k 21.12.2013].    

[ii]Rádio VIVA krachuje, je v konkurze a môže prísť o licenciu. Dostupné na Internete z: http://www.webnoviny.sk/domace/radio-viva-krachuje-je-v-konkurze-a-moze-prist-o-licenciu. [online]. [Prístup k 1.9.2013].

[iii]Rádio VIVA krachuje, je v konkurze a môže prísť o licenciu. Dostupné na Internete z: http://www.webnoviny.sk/domace/radio-viva-krachuje-je-v-konkurze-a-moze-prist-o-licenciu. [online]. [Prístup k 1.9.2013].

[iv]Drsný koniec Rádia Viva: Štát jej frekvencie dohodil firme blízkej Poórovi. Dostupné na Internete z: http://www.topky.sk/domace/drsny-koniec-radia-viva-stat-jej-frekvencie-dohodil-firme-blizkej-poorovi. [online].

[Prístup k 21.12.2013].      

[v]Rádio VIVA krachuje, je v konkurze a môže prísť o licenciu. Dostupné na Internete z: http://www.webnoviny.sk/domace/radio-viva-krachuje-je-v-konkurze-a-moze-prist-o-licenciu. [online]. [Prístup k 1.9.2013]. 

[vi]Rádio Viva o pár dní definitívne končí: Chystá sa nové Info rádio. Dostupné na Internete z: http://www.omediach.sk/radio-viva-o-par-dni-definitivne-konci-chysta-sa-nove-info-radio. [online]. [Prístup k 21.12.2013].         

[vii]Rádio VIVA krachuje, je v konkurze a môže prísť o licenciu. Dostupné na Internete z: http://www.webnoviny.sk/domace/radio-viva-krachuje-je-v-konkurze-a-moze-prist-o-licenciu. [online]. [Prístup k 1.9.2013].       

[viii]Rádio Viva popravili: O dva týždne musí vypnúť. Dostupné na Internete z: http://www.medialne.sk/domace/radio-viva-popravili-o-dva-tyzdne-musi-vypnut. [online]. [Prístup k 21.12.2013].     

[ix]Bližšie informácie sú verejne dostupné na Internete z webstránky Okresného súdu Trnava: https://justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=670061. [online]. 

[Prístup k 1.12.2013].  

[x]Zákon Národnej rady SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[xi]Zákon Národnej rady SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

[xii]Bližšie informácie sú verejne dostupné na Internete z webstránky Okresného súdu Trnava: https://justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=670061. [online]. 

[Prístup k 1.12.2013].      

[xiii]Zákon Národnej rady SR č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

[xiv]Rádio Viva popravili: O dva týždne musí vypnúť. Dostupné na Internete z: http://www.medialne.sk/domace/radio-viva-popravili-o-dva-tyzdne-musi-vypnut. [online]. [Prístup k 21.12.2013].         

[xv]Rádio Viva popravili: O dva týždne musí vypnúť. Dostupné na Internete z: http://www.medialne.sk/domace/radio-viva-popravili-o-dva-tyzdne-musi-vypnut. [online]. [Prístup k 21.12.2013].