Kupovanie hlasov, marenie priebehu a prípravy prezidentských volieb

Ministerstvo vnútra SR informovalo o skutočnosti, že polícia je na aktuálne voľby prezidenta Slovenskej republiky pripravená. Prijali opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy, ale aj samotného priebehu voľby prezidenta. Zvýšený počet policajných hliadok bude venovať svoju pozornosť volebným miestnostiam, sídlam okrskových a obvodných volebných komisií, sídlu Ústrednej volebnej komisie a taktiež aj iným miestam, kde môže prísť k porušeniu zákona napríklad vo forme spáchania trestného činu volebnej korupcie alebo trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. O aké konanie a následné sankcie ide v prípade naplnenia znakov skutkových podstát spomínaných trestných činov?

Redakcia 14. 03. 2014 4 min.
Prezidentské voľby Prezidentské voľby www.prezident.sk

„Kupovanie hlasov“

Zvýšenú pozornosť bude polícia venovať práve prípadom „kupovania hlasov“ vo forme volebnej korupcie. Polícia sa chystá preveriť každý prijatý podnet alebo trestné oznámenie pre podozrenie z predmetnej trestnej činnosti. V prípade volebnej korupcie sa až na dva roky potrestá ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, alebo naopak nevolil či nehlasoval určitým spôsobom alebo vôbec, prípadne sa volieb nezúčastnil. Ročný trest odňatia slobody hrozí aj tomu, kto úplatok prijme pre seba alebo inú osobu, žiada alebo si úplatok dá sľúbiť.

Konanie, ktoré napĺňa skutkovú podstatu volebnej korupcie

Trestný čin volebnej korupcie bol do Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. zavedený zákonom č. 262/2011 Z. z. a to novým ustanovením § 336a. Podľa zákonného ustanovenia sa trestného činu volebnej korupcie dopustí tá osoba, ktorá koná nasledujúcim spôsobom:

1. priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby:

  • volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
  • nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
  • nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
  • sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe.

2. rovnako sa trestného činu dopúšťa aj ten, kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby

  • volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
  • nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
  • nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
  • sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.

Neoznámenie volebnej korupcie je trestný čin

Trestný zákon obsahuje skutkovú podstatu neoznámenia trestného činu v ustanovení § 340. Páchateľom je každá osoba, ktorá sa hodnoverným spôsobom dozvedela, že: iná osoba spáchala zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 10 rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie (medzi, ktoré patrí aj trestný čin volebnej korupcie), pričom takýto trestný čin neoznámi bez odkladu príslušnému orgánu potrestá sa trestom odňatia slobody až na tri roky.

Marenie prípravy a priebehu volieb

Protiprávnym konaním je aj konanie, ktoré vykazuje znaky trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda podľa § 351 Trestného zákona. Páchateľom takéhoto trestného činu je ten, kto inému v tomto prípade násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Rovnako sa potrestá, ten kto v súvislosti s výkonom vyššie uvedených ústavných práv vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.

„Volebná“ informačná linka Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s konaním volieb prezidenta Slovenskej republiky zriadilo informačnú linku. Voličom pri otázkach týkajúcich sa ich práv a povinností ako aj organizačného zabezpečenia volieb sú k dispozícii zamestnanci rezortu vnútra na dvoch telefónnych číslach: 02/4859 2312 a 02/4859 2313. Infolinky sú prístupné od 10. do 15. marca 2014 v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:30 hod. a v deň volieb od 7:00 hod. do 22:00 hod. Ministerstvo vnútra pripomína, že akékoľvek poznatky, ktoré môžu smerovať k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatné telefónne číslo 158.[1]