Analýzy

Predstavte si, že Vás v nemocnici požiadajú o zaplatenie regulačného poplatku v sume 2 eur. Doklad o zaplatení zahodíte a o pár mesiac obdržíte návrh na vydanie platobného rozkazu, kde ste povinný zaplatiť navyše trovy konania vo výške 200 eur. Mohlo by dôjsť k zásahu do Vašich základných práv? Jedným takýmto prípadom sa zaoberal Ústavný súd Českej republiky (ďalej len „ÚS ČR“), kde konštatoval porušenie práva na spravodlivý proces.  

11. 02. 2014 6 min. Marek Maslak

Ústavný súd Českej republiky vydal nález, v ktorom sa zaoberal posúdením ústavnosti inštitútu rozsudku pre zmeškanie, ktorý je zakotvený v § 153b zákona Občánskeho soudního řádu. Obdobne je tento inštitút upravený aj v slovenskom právnom poriadku. V čom by mohol byť tento inštitút protiústavný a na základe akých kritérií Ústavný súd Českej republiky rozhodol?

11. 02. 2014 11 min. Marek Maslak

Čo nastane v prípade BSM, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na jedného z manželov? Jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu je aj zánik BSM. Ako sa v tom prípade vyporiadava BSM? Platia tu všeobecné zásady vyporiadania podľa Občianskeho zákonníka?

07. 02. 2014 26 min. Marek Maslak

Úloha médií je v demokratickej spoločnosti nenahraditeľná. Média prinášajú informácie o dianí v štáte, hoci nemusia byť vždy pravdivé, to však vždy ani nie je možné. Ich hlavným poslaním je poukazovať na rôzne kauzy v spoločnosti, kontrolovať štátnu moc, jednoducho, aby občania vedeli o skutočnostiach, v ktorých tkvie je verejný záujem. Samozrejme aj sloboda prejavu médií má isté hranice. V zmysle čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd výkon slobody prejavu zahŕňa povinnosti, ale aj zodpovednosť. Skúmajú slovenské všeobecné súdy slobodu prejavu médií jednotlivo alebo je ich prístup viac automatizovaný?

16. 01. 2014 4 min. Redakcia

Skutočnosť, že nielen na Slovensku sa rozmáha kriminalita korporácii resp. právnických osôb nie je žiadne nóvum a práve takáto vo veľkej miere latentná trestná činnosť (daňové trestné činy, trestné činy korupcie a pod.) predstavuje závažný politický, ekonomický a sociálny problém a preto zavedenie efektívnej právnej úpravy je nevyhnutnosťou. Aké formy trestania právnických osôb poznáme a kde sa uplatňujú?

03. 01. 2014 3 min. Kristína Jurišová

V Českej republike sa možno stretnúť s uzavieraním zmlúv o propagácii reklamnej plochy, ktoré uzatvárajú podnikateľské subjekty, konkrétne UP PROMOTION, s. r. o. a BEZREKLAMKA, s. r. o., s nepodnikateľmi - spotrebiteľmi. Tieto zmluvy však obsahujú rôzne ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

27. 12. 2013 4 min. Redakcia

V posledných týždňoch sa v slovenských médiách objavili správy o mladých aktivistoch, ktorí propagujú alternatívny životný štýl a okrem iného odmietajú povinné očkovanie maloletých detí.  Liberálne až anarchistickí aktivisti chcú svoj životný štýl a svoje názory presadzovať cez médiá, aktivitami v občianskom združení aj právnou cestou. Relatívne bežný príbeh mladej aktivistky sa dostal do pozornosti médií, až keď sa zastupovania mamičky ujala advokátska kancelária Bizoň and Partners.  

19. 12. 2013 7 min. Redakcia

Na povinné očkovanie detí sme si zvykli a málokto sa nad tým pozastaví. Považujeme ho buď za všeobecne prospešnú povinnosť na predchádzanie šírenia vážnych chorôb alebo za neužitočnú záležitosť a určitý druh byrokracie. Na Slovensku už niekoľko desaťročí platí, že každý si túto povinnosť skôr či neskôr splní a svoj prípadný nesúhlas si nechá pre seba. O to zaujímavejší je prípad niekoľkých radikálnych aktivistov z Bratislavy, Nitry a okolia, ktorí vystúpili proti povinnému očkovaniu svojich maloletých detí. Kto sú tí aktivisti a čo vlastne chcú? 

19. 12. 2013 6 min. Redakcia

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je štandardný právny inštitút pre usporiadanie majetkových vzťahov medzi manželmi počas trvania manželstva. Označujeme ho aj zákonné BSM, pretože ex lege vzniká uzavretím manželstva podľa slovenského práva. Aj keď BSM nesporne slúži na posilnenie majetkových vzťahov manželov a prispieva k plneniu spoločenských a ekonomických funkcií manželstva, v nejednom prípade je nepraktické a môže spôsobiť komplikácie. A práve tu sa otvára priestor pre predmanželské zmluvy.

17. 12. 2013 5 min. Redakcia

Bezpodielové spoluvlastníctvo je majetkové spoločenstvo manželov, ktoré vzniká uzavretím manželstva podľa slovenského práva. Existencia osobitného majetkového spoločenstva je viazaná na trvanie manželského zväzku. Občiansky zákonník však pripúšťa výnimky a v prípade, keď trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporuje dobrým mravom, umožňuje jeho zrušenie už počas trvania manželstva.     

15. 12. 2013 5 min. Redakcia