Analýzy

Nedávno sa na stránkach penonline.sk objavili dva články o verejnej ochrankyni práv SR (ombudsmanke), JUDr. Jane Dubovcovej. Pozrime sa bližšie, aké úlohy a oprávnenia dáva ombudsmanovi platná právna úprava, na čo slúži Úrad Verejného ochrancu práv SR a Kancelária Verejného ochrancu práv SR. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako funguje inštitút ombudsmana vo svete a porovnajte ho s inštitútom Verejného ochrancu práv SR.    

25. 04. 2014 21 min. Pavel Ördögh

Ministerstvo vnútra SR informovalo o skutočnosti, že polícia je na aktuálne voľby prezidenta Slovenskej republiky pripravená. Prijali opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy, ale aj samotného priebehu voľby prezidenta. Zvýšený počet policajných hliadok bude venovať svoju pozornosť volebným miestnostiam, sídlam okrskových a obvodných volebných komisií, sídlu Ústrednej volebnej komisie a taktiež aj iným miestam, kde môže prísť k porušeniu zákona napríklad vo forme spáchania trestného činu volebnej korupcie alebo trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. O aké konanie a následné sankcie ide v prípade naplnenia znakov skutkových podstát spomínaných trestných činov?

14. 03. 2014 4 min. Redakcia

Práve občania so zdravotným postihnutím predstavujú sociálnu skupinu obyvateľstva vyžadujúcu veľkú pozornosť zo strany štátu a to aj v oblasti politiky zamestnanosti. Kto je považovaný za zdravotne postihnutého a aké má povinnosti zamestnávateľ voči takýmto osobám?

03. 03. 2014 3 min. Redakcia

Je správne, aby exekučné súdy preskúmavali zákonnosť exekučných titulov počas celého exekučného konania? Pozitívne dôsledky takéhoto právneho názoru možno vidieť na nižšie uvedenom prípade. No aké môžu byť nevýhody tohto postupu exekučných súdov?

26. 02. 2014 8 min. Marek Maslak

Predstavte si, že Vás v nemocnici požiadajú o zaplatenie regulačného poplatku v sume 2 eur. Doklad o zaplatení zahodíte a o pár mesiac obdržíte návrh na vydanie platobného rozkazu, kde ste povinný zaplatiť navyše trovy konania vo výške 200 eur. Mohlo by dôjsť k zásahu do Vašich základných práv? Jedným takýmto prípadom sa zaoberal Ústavný súd Českej republiky (ďalej len „ÚS ČR“), kde konštatoval porušenie práva na spravodlivý proces.  

11. 02. 2014 6 min. Marek Maslak

Ústavný súd Českej republiky vydal nález, v ktorom sa zaoberal posúdením ústavnosti inštitútu rozsudku pre zmeškanie, ktorý je zakotvený v § 153b zákona Občánskeho soudního řádu. Obdobne je tento inštitút upravený aj v slovenskom právnom poriadku. V čom by mohol byť tento inštitút protiústavný a na základe akých kritérií Ústavný súd Českej republiky rozhodol?

11. 02. 2014 11 min. Marek Maslak

Čo nastane v prípade BSM, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na jedného z manželov? Jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu je aj zánik BSM. Ako sa v tom prípade vyporiadava BSM? Platia tu všeobecné zásady vyporiadania podľa Občianskeho zákonníka?

07. 02. 2014 26 min. Marek Maslak

Úloha médií je v demokratickej spoločnosti nenahraditeľná. Média prinášajú informácie o dianí v štáte, hoci nemusia byť vždy pravdivé, to však vždy ani nie je možné. Ich hlavným poslaním je poukazovať na rôzne kauzy v spoločnosti, kontrolovať štátnu moc, jednoducho, aby občania vedeli o skutočnostiach, v ktorých tkvie je verejný záujem. Samozrejme aj sloboda prejavu médií má isté hranice. V zmysle čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd výkon slobody prejavu zahŕňa povinnosti, ale aj zodpovednosť. Skúmajú slovenské všeobecné súdy slobodu prejavu médií jednotlivo alebo je ich prístup viac automatizovaný?

16. 01. 2014 4 min. Redakcia

Skutočnosť, že nielen na Slovensku sa rozmáha kriminalita korporácii resp. právnických osôb nie je žiadne nóvum a práve takáto vo veľkej miere latentná trestná činnosť (daňové trestné činy, trestné činy korupcie a pod.) predstavuje závažný politický, ekonomický a sociálny problém a preto zavedenie efektívnej právnej úpravy je nevyhnutnosťou. Aké formy trestania právnických osôb poznáme a kde sa uplatňujú?

03. 01. 2014 3 min. Kristína Jurišová

V Českej republike sa možno stretnúť s uzavieraním zmlúv o propagácii reklamnej plochy, ktoré uzatvárajú podnikateľské subjekty, konkrétne UP PROMOTION, s. r. o. a BEZREKLAMKA, s. r. o., s nepodnikateľmi - spotrebiteľmi. Tieto zmluvy však obsahujú rôzne ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

27. 12. 2013 4 min. Redakcia