Analýzy

Inštitút predmanželských zmlúv je uznávaný a rozšírený v západnej Európe a v USA a pred niekoľkými rokmi bol zavedený aj v Česku. Na Slovensku však nateraz stroskotal na slovenskej politickej realite. Na druhej strane, už platný a účinný Občiansky zákonník umožňuje obmedziť majetkové spoločenstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dohodou pripomínajúcou predmanželské zmluvy.

12. 12. 2013 5 min. Redakcia

Defects Liabilty Period je špeciálnym zmluvným inštitútom, ktorý v žiadnom prípade nenahrádza zákonnú zodpovednosť za vady, ktorú predpisujú príslušné právne predpisy, ako napríklad v slovenskom právnom poriadku § 646 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje záručnú dobu na zhotovenú stavbu, ale iba umožňuje objednávateľovi požadovať vykonanie diela podľa zmluvy.

26. 11. 2013 4 min. Ladislav Záhumenský

Občiansky zákonník rozlišuje pri všeobecných spôsoboch výkonu záložného práva medzi možnosťou postupovať formou dražby alebo formou určenou v záložnej zmluve. Konkretizovaním jedného určitého spôsobu, dražby, zákonodarca jasne ukazuje, kam by sa mala uberať cesta záložného veriteľa.

22. 11. 2013 4 min. Lukáš Steiniger

Rozhodnutia slovenských súdov ukladajúce relatívne mierne sankcie dnes umožňujú na Slovensku predstierať formálne podnikateľskú činnosť, pričom v skutočnosti sa jedná o činnosť závislú, pre ktorú slovenský právny poriadok priznáva právnu formu pracovnoprávneho pomeru. Takto fingujúca osoba tým získa vyšší čistý príjem a zamestnávateľ si tak zníži náklady predovšetkým úsporou na odvodových povinnostiach. Obeťami zneužívania tohto nekonzistentného systému sú všetci ostatní. 

13. 11. 2013 9 min. Peter Varga

Vytváranie a zdokonaľovanie systému garancií základných ľudských práv a slobôd, zakotvenie ich foriem a prostriedkov uplatňovania a zároveň ochrany je integrálnou súčasťou transformačných procesov v politickom systéme spoločnosti a právnych poriadkov štátov. Tieto zmeny odzrkadľujú predovšetkým hodnotový vývoj a stupeň demokracie, princípov právneho štátu a občianskej spoločnosti. Samotný pojem ľudské práva vyjadruje kategóriu práv a slobôd jednotlivca, ktoré sú ako jeho základné práva zakotvené v ústavách jednotlivých štátov spolu s ich procesnoprávnym zabezpečením, možnosťou domáhať sa svojich ľudských práv v konaní pred súdnymi orgánmi. Prudký vývoj posledných desaťročí dokazuje, že štáty neexistujú izolovane, ale ich tradičné hodnotové zameranie smeruje k medzinárodnej integrácií spoločných záujmov a tak aj k zefektívneniu systému garancie základných ľudských práv a slobôd.

08. 10. 2013 13 min. Natália Kučerová

Vymedzenie pojmu právneho úkonu odvodzuje Obchodný kódex od úpravy obsiahnutej v Občianskom kódexe, ktorý definuje právny úkon ako prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Z dôvodu účasti už spomínaného obchodného prvku je však charakter obchodno-právnych vzťahov podnietený odlišnosťou, dávajúcou tomuto vzťahu obchodnoprávny rozmer.

28. 08. 2013 16 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Záruka nestranného konania je jedným zo základných práv každého účastníka konania pre súdom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či ide o civilný alebo iný druh procesu. Zaujatosťou sudcu môže totižto veľmi ľahko a priamočiaro dôjsť k porušeniu zásady rovnosti účastníkov konania, v dôsledku čoho sa jeden z účastníkov konania dostáva do nevýhodnej procesnej pozície, ktorej dôsledkom môže byť vydanie nesprávneho rozhodnutia vo veci samej. Otázke zaujatosti a nestranného konanie sudcu je preto potrebné venovať náležitú pozornosť.

23. 08. 2013 7 min. Mgr. Anton Ukropec

Záložné právo je veľmi silným prostriedkom zabezpečenia pohľadávky. Jeho sila spočíva nielen v zabezpečovacej funkcii, ktorou sa obmedzuje dispozičné právo vlastníka zálohu, ale aj vo funkcii uhradzovacej, ktorej naplnením prichádza k celému radu právnych úkonov, v dôsledku ktorých vznikajú, menia sa, resp. zanikajú rôzne právne vzťahy, práva a povinnosti.

18. 08. 2013 6 min. Lukáš Steiniger

Osobný bankrot, označovaný aj ako oddlženie, je inštitút slúžiaci dlžníkovi na to, aby sa mohol zákonnou cestou pod dozorom súdu zbaviť svojich dlhov v prípade, ak sa dostane do finančných problémov. Právna úprava oddlženia je obsiahnutá v štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“), konkrétne v § 166 až § 171, ktorý upravuje problematiku konkurzov, reštrukturalizácií a ďalšie súvisiace otázky.

24. 06. 2013 4 min. Mgr. Anton Ukropec

Ľudia sa ma často pýtajú ako a kedy zdaňovať nehnuteľnosti. Aby som sa nemusel stále opakovať, pripravil som si pre vás krátky článok k tejto problematike. Budem sa obmedzovať iba na zdaňovanie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľnosti.

06. 06. 2013 4 min. Peter Varga