Analýzy

V praxi sa je možné často stretnúť s prípadom, kedy je určitý predmet najmä pokiaľ ide o nehnuteľnosti zaťažený viacerými ťarchami, ktoré vznikli nezávisle od seba a svojich oprávnených. Je preto v záujme všetkých, aby boli takéto situácie zákonom upravené.

28. 05. 2013 6 min. Lukáš Steiniger

Legislatívny proces je pre spoločnosť veľmi dôležitý, dokonca, zo všetkých rozhodovacích procesov ovplyvňujúcich ľudské životy, ten najdôležitejší. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Pretože svojimi dôsledkami má dopad na najvyšší počet osôb a stanovuje pravidlá ostatných procesov. V poslednej dobe však negatívne dôsledky prevyšujú nad pozitívnymi. Medzi negatívne dôsledky možno zaradiť nasledovné: občania a už aj odborníci sa ťažko orientujú v právnych predpisoch, znižuje sa vážnosť zákonov, zvyšuje sa byrokracia, štát zaťažuje okrem občanov aj obce či kraje.

20. 05. 2013 5 min. Martin Kozubík

Obchodná zmluva, tak ako každé iné vyjadrenie negociačného postupu v podobe ustálených pravidiel vysporiadania práv a povinností zúčastnených strán, nenachádza významnejšie odlišnosti od zmlúv obsiahnutých v Občianskom kódexe.

07. 05. 2013 3 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Na stránkach nemeckej vlády www.bundesregierung.de je možné nájsť článok k štátnemu rozpočtu Nemecka pre rok 2014 podľa ktorého plánuje Nemecko už v roku 2014 dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný štátny rozpočet a od roku 2015 by mal štátny rozpočet byť v čiernych číslach. Ako však Nemecko zápasilo s deficitmi štátnych rozpočtov počas obdobia krízy od roku 2008, na to sa pozrieme v tomto krátkom spravodajskom príspevku.

21. 03. 2013 3 min. Redakcia

Obchodnoprávna úprava záväzkových vzťahov má podobné črty ako úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku. Ich vzájomný prienik je možné sledovať práve v spoločnom pôvode vzniku oboch druhov týchto záväzkov. Podstata totiž spočíva v postavení obchodných záväzkov, ktoré sú istou kontraktuálnou alternatívou občianskoprávnych záväzkov, samozrejme s prihliadnutím na osobitý prvok obchodného charakteru.

14. 03. 2013 14 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Tento článok sa zameriava na porovnanie dvoch najčastejšie zakladaných kapitálových spoločností v SR, a síce akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením. Pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ktorá z týchto dvoch foriem podnikania by bola pre nich najvýhodnejšia, je zaiste potrebné oboznámiť sa so základnými charakteristikami a rozdielmi medzi týmito obchodnými spoločnosťami.

08. 03. 2013 4 min. Redakcia

Tento článok predstavuje pokračovanie problematiky zmluvy o dielo v medzinárodnom prostredí. Asi najznámejšie štandardizované vzory, ktoré zastrešujú zmluvy o dielo sú vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) a práve nim je venovaná pozornosť aj v tomto článku.

13. 02. 2013 4 min. Ladislav Záhumenský

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s uzavieraním spotrebiteľských zmlúv za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie. Tento spôsob zmluvnej negociácie môže mať však mnohé úskalia, ktoré súvisia so samotným plnením z takto uzavretej spotrebiteľskej zmluvy.

28. 01. 2013 10 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Uhradzovacia funkcia záložného práva sa prejaví v prípade, ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, dovtedy záložné právo iba spočíva a pôsobí svojou zabezpečovacou funkciou.

19. 01. 2013 5 min. Lukáš Steiniger

V modernej dobe s čoraz rastúcejšou potrebou šetrenia času a osobných financií sa stretávame s oveľa častejším využívaním prostriedkov komunikácie v procese uzavierania zmlúv. Tieto tendencie môžeme tiež chápať ako istý fenomén súčasnej doby, kedy v dôsledku rýchleho behu času a potreby použitia financií sa u kupujúcich stretávame s čoraz väčšou potrebou zorientovania sa v čo najvýhodnejších ponukách jednotlivých tovarov ponúkaných rozsiahlym počtom obchodníkov.

22. 12. 2012 8 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.