Asociácia kybernetickej bezpečnosti- nová organizácia pre kyber priestor a ochranu osobných údajov na Slovensku!

Asociácia kybernetickej bezpečnosti (AKB) vznikla ako dobrovoľné a nezávislé občianske združenie, ktorého cieľom je reprezentovať slovenskú komunitu informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Členstvo v AKB je určené pre fyzické osoby, ktorých študijné zameranie, odborné ciele, alebo predmet vedeckej činnosti súvisia s oblasťou informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Redakcia 30. 07. 2018 2 min.

Na Slovensku pôsobí niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré sa priamo alebo nepriamo angažujú v oblasti bezpečnosti informácií. Väčšinou sú to však medzinárodné organizácie. Máloktorá je rýdzo Slovenská a ani jedna z nich nezdružuje odborníkov v predmetnej oblasti výhradne iba ako fyzické osoby, ktoré by týmto deklarovali svoju stavovskú príslušnosť. Preto je AKB v národnom kontexte jedinečným projektom. O založenie Asociácie kybernetickej bezpečnosti sa pričinilo niekoľko uznávaných odborníkov z tohto odvetvia.

Pri ochrane informácií je bezpodmienečne nutná spolupráca medzi všetkými zainteresovanými entitami. Informačnej bezpečnosti dokáže pomôcť iba zdravá konkurencia, odborná oponentúra a transparentnosť. Preto je AKB pripravená spolupracovať s každým, kto dokáže prispieť k zvýšeniu odolnosti organizácií a ľudí na neustále stúpajúcu úroveň ohrozenia bezpečnosti informácií. Členstvo v iných združeniach sa členstvom v AKB vôbec nevylučuje.

Po krátkom čase formálnej prípravy a následnej registrácie na Ministerstve vnútra SR sa nedávno uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie občianskeho združenia. Valné zhromaždenie AKB zvolilo správnu radu v zložení – predseda: Ivan Makatura (IBM), podpredseda: Marek Zeman (Tatrabanka), členovia: Lukáš Neduchal (Emark), Ján Adamovský (SLSP) Tomáš Zaťko (Citadelo), Ľuboš Batěk (Disig), Jaroslav Oster (Infoconsult), Marián Trizuliak (Západoslovenská distribučná), Rastislav Janota (NBÚ).

Po prvom rokovaní správnej rady AKB začínajú vznikať prvé špecializované platformy a pracovné skupiny so zameraním na jednotlivé otázky a problémy kybernetickej bezpečnosti. Sú orientované najmä na znalosť používania elektronického podpisu, vzdelávanie v informačnej bezpečnosti, bezpečnosť priemyselných riadiacich systémov, bezpečnosť finančných operácií, ochranu osobných údajov a mnohé ďalšie.

Viac o hodnotách a cieľoch Asociácie kybernetickej bezpečnosti nájdete na www.akb.sk.

Zdroj: AKB