Automatizované doplnenie údajov do Obchodného registra

Novelou zákona o obchodnom registri sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo odbremeniť podnikateľov od nadbytočnej administratívnej záťaže. V spolupráci s registrovanými súdmi tak rezort spravodlivosti pristúpi k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov do obchodného registra.

Martina Vanc 04. 06. 2021 3 min.

Osoby zapísané v obchodnom registri majú z dôvodu zosúladenia zapisovaných údajov s reálnym stavom povinnosť (vyplývajúcu z novely Obchodného zákonníka z roku 2019) najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje:

  • členov štatutárnych orgánov,

  • spoločníkov,

  • prokuristov,

  • členov dozorných orgánov,

  • likvidátorov a správcov na výkon nútenej správy (a ich zástupcov),

  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Ide najmä o osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby, ktoré však v obchodnom registri nemajú zapísané všetky identifikačné údaje a majú tak povinnosť zosúladiť údaje s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, avšak najneskôr do 30. septembra 2022. Návrh na zmenu spolu so zosúladením údajov je spoplatnený súdnym poplatkom podľa položky 17 Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Znamená to, že povinnosť si osoby môžu splniť aj pri zápise iných zmien a tento zápis bude spoplatnený iba jedenkrát.

Ministerstvo predpokladá, že existuje skupina podnikateľov, ktorí do 30. septembra 2022 nebudú musieť vykonať žiadnu zmenu v zapisovaných údajoch alebo budú chcieť mať zákonom stanovenú povinnosť vybavenú čo najskôr. Z toho dôvodu rezort spravodlivosti vyhodnotil za primerané úplne oslobodiť týchto podnikateľov od poplatku, ak budú dopĺňať iba údaje popísané vyššie.

Logickým krokom je aj rozhodnutie ministerstva o využití údajov, ktorými disponuje štát. Ministerstvo v spolupráci s registrovanými súdmi zabezpečí automatizované doplnenie identifikačných údajov najneskôr do 31. mája 2022 pri všetkých zapísaných osobách, pri ktorých to bude možné s ohľadom na dostatočnosť vedených údajov. Ak sa automatické zosúladenie údajov podarí, osobe zapísanej v obchodnom registri bude do 31. mája 2022 do elektronickej schránky doručené potvrdenie o doplnení údajov spolu s výpisom z obchodného registra, čím bude oslobodená od povinnosti údaje doplniť. Osoby, u ktorých sa stotožnenie údajov nepodarí vykonať, budú musieť o ich zmenu požiadať, avšak za toto konanie nebudú musieť uhradiť poplatok.

Zjednotenie a doplnenie údajov sleduje účel, ktorým je možnosť zaviesť princíp „jedenkrát a dosť“ pri zmenách údajov vyplývajúcich z iných evidencií alebo registrov, čím sa zabezpečí zníženie administratívnej záťaže. Doplnenie údajov by tak malo slúžiť ako podklad, z ktorého budú môcť iné systémy verejnej správy automatizovane preberať relevantné údaje a tieto úkony nebudú pre zapísané osoby spoplatnené. „Ak sa teda napríklad spoločník presťahuje alebo spoločníčka zmení priezvisko, spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov, ale pri zmene údajov evidovaných o nejakej osobe v registri fyzických osôb bude možné spracovať zmenu údajov o nej aj v obchodnom registri automatizovane,“ uvádza predkladateľ návrhu zákona.

Návrh zákona, ktorý popísané zmeny zavádza, sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktorého ukončenie je stanovené na 10. júna 2021. S ohľadom na potrebu dostatočného časového rozsahu na riešenie aplikačnej praxe sa účinnosť zákona navrhuje na 1. októbra 2021.