Martina Beňovská

Martina Beňovská

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

V zmysle nariadenia (ES) č. 261/2004[1], podľa ktorého cestujúci meškajúcich letov s veľkým meškaním (tri hodiny alebo viac), majú podobne ako cestujúci, ktorých pôvodný let bol zrušený a ktorým letecký prepravca nie je schopný navrhnúť presmerovanie za podmienok upravených nariadením, právo na náhradu, keďže utrpia nezvratnú stratu času, a teda nepohodlie podobnej povahy. Má právo na rovnakú náhradu aj cestujúci, ktorého let bol odklonený na iné letisko ? Súdny dvor sa touto otázkou zaoberal v nasledujúcom prípade. 

Dovolací súd riešil spor, v ktorom sa poukazovalo na to, aký je rozdiel medzi trestným činom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a spreneverou. Demonštroval to na prípade, v ktorom obvinený dal inej spoločnosti do užívania motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené na základe leasingovej zmluvy.

Po prerušenom súdnom konaní sa žalobca pokúšal opätovne podať návrh na pokračovanie v konaní. Podľa § 122 Civilného sporového poriadku súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. V dnešnom prípade sa pozrieme na to, či možno poruchu počítača považovať za ospravedlniteľný dôvod, alebo nie.

V dnešnom článku sa venujeme rozhodnutiu súdu, ktoré reaguje na otázku, či je možné zaprieť otcovstvo v prípade zákroku asistovanej reprodukcie. Prípad nezosobášeného páru, ktorý sa po narodení dieťaťa súdil o možnosť otcovstvo zaprieť, odhalil dieru v slovenskej právnej úprave, konkrétne zákona o rodine. Ako by sa malo na takéto situácie prihliadať?

Súd prvej inštancie rozhodol v súdnom spore zamietnutím žaloby žalobcu v časti uplatneného nároku na náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 33,04 eur. Žalobca v tomto prípade nepreukázal doručenie predžalobnej výzvy žalovanému. Na súde sa však preukázal elektronickým podacím hárkom s elektronickým podpisom a preto súd musel posudzovať, ktorým okamihom možno predžalobnú výzvu považovať za právny úkon na účely priznania náhrady nákladov.

Sťažovateľka bola obmedzená na osobnej slobode viac ako dva týždne z dôvodu hospitalizácie na psychiatrickom oddelení zdravotníckeho zariadenia. Ústavný súd SR sa v tejto súvislosti zaoberal najmä otázkou, či boli dané dôvody na obmedzenie osobnej slobody sťažovateľky, čím zároveň vymedzil účel konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

Bulharské orgány zamietli žiadosť o vydanie rodného listu dieťaťa. Jeden z dôvodov bol fakt, že zápis dvoch rodičov ženského pohlavia do rodného listu je v rozpore s verejným poriadkom Bulharska. K špecificky citlivému prípadu sa musel vyjadriť Súdny dvor.

 

Muž počas prechádzky v lese pozbieral a odcudzil niekoľko popadaných konárov, dôsledkom čoho bolo súdne konanie, v rámci ktorého súd posudzoval, či možno zber popadaných konárov subsumovať pod zákonnú definíciu trestného činu. Ako sa s otázkou vysporiadal jednak z pohľadu aplikácie zásady ultima ratio, aj z pohľadu opakovaných činov obvineného, sa dočítate v článku.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) rozhodol o výmaze dizajnu stavebnej kocky Lego. Spoločnosť Lego sa následne obrátila na Súdny dvor EÚ, ktorý prípad posúdil odlišne. Čo bolo dôvodom na konštatovanie, že odvolací senát EUIPO porušil ustanovenia nariadenia o dizajnoch, sa dočítate v dnešnom článku.

Súdy posudzovali oznámenie povinnej osoby o nesprístupnení informácií vo forme e-mailu z hľadiska toho, či ide o rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácií v zmysle zákona o slobode informácií. Žalobca podal na súd žalobu, kde sa domáhal zrušenia fiktívneho rozhodnutia obce Veličná. V tejto veci rozhodol okrem prvostupňového súdu aj súd kasačný – oba súdy rozdielne.

Strana 1 z 6