Lukáš Steiniger

Lukáš Steiniger

Som právnik a vo svojej profesii sa zameriavam najmä na oblasť duševného vlastníctva a ochranu autorského práva, najmä na licenčné zmluvy, ochranné známky, SLA zmluvy či súvisiacu sporovú agendu. Okrem toho sa venujem ochrane súkromia, korporátnemu právu, IT právu a compliance.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Svetoznámy internetový portál YouTube je v súčasnosti najväčšia a najpopulárnejšia internetová stránka pre zdieľanie videí, krátkych filmov, či hudobných videí rôzneho druhu. Moderný YouTube je samozrejme aj rodiskom mnohých internetových hviezd prezývaných YouTuberi, ktorí majú z toho, že si ich video každodenne pozrú milióny užívateľov, značnú popularitu a nemalý finančný prospech. Napriek tomu, že YouTube predstavuje fantastický a jednoduchý nástroj na zdieľane video obsahu s celým svetom, nie je už dnes tak jednoduché zdieľať akýkoľvek vytvorený obsah. Autorské práva začínajú mať na internete, a to aj vďaka moderným technológiám, stále väčšiu váhu a ich vymožiteľnosť každým rokom narastá.

Chceli by ste si vydražiť jedinečné víno od Château Pétrus a Château Lafite alebo ročníkové champagne od Dom Pérignon? Alebo sa chcete pochváliť jedinečnými hodinkami Rolex či Breitling?

Občiansky zákonník rozlišuje pri všeobecných spôsoboch výkonu záložného práva medzi možnosťou postupovať formou dražby alebo formou určenou v záložnej zmluve. Konkretizovaním jedného určitého spôsobu, dražby, zákonodarca jasne ukazuje, kam by sa mala uberať cesta záložného veriteľa.

Záložné právo je veľmi silným prostriedkom zabezpečenia pohľadávky. Jeho sila spočíva nielen v zabezpečovacej funkcii, ktorou sa obmedzuje dispozičné právo vlastníka zálohu, ale aj vo funkcii uhradzovacej, ktorej naplnením prichádza k celému radu právnych úkonov, v dôsledku ktorých vznikajú, menia sa, resp. zanikajú rôzne právne vzťahy, práva a povinnosti.

Dražby alebo aj aukcie sú inštitútom známym už niekoľko storočí. Ich význam poznali už antické štáty a pretrval až dodnes. Vo svojej podstate vždy znamenali a znamenajú dodnes určitý spôsob, ako dohodnúť výmeny určitých tovarov alebo služieb za najvýhodnejšiu cenu. Slovo aukcia je odvodené z latinského slova augēre, čo znamená zvýšiť, resp. zväčšiť.

V praxi sa je možné často stretnúť s prípadom, kedy je určitý predmet najmä pokiaľ ide o nehnuteľnosti zaťažený viacerými ťarchami, ktoré vznikli nezávisle od seba a svojich oprávnených. Je preto v záujme všetkých, aby boli takéto situácie zákonom upravené.

Novela vo forme zákona č. 9/2013 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorý mení a dopĺňa niektoré zákony a nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka zavádzajú s účinnosťou od 01.02.2013 niektoré nové ustanovenia do právneho poriadku SR v súvislosti s aplikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Novela sa podstatným spôsobom dotýka niekoľkých častí zákona.

Nový rok 2013 prináša právnemu systému Slovenskej republiky viacero zmien. Zmeny tak neobišli ani úroky z omeškania, ktoré sa stále viac približujú tým “najvýhodnejším pôžičkám“ aké tu kedy boli. Zmeny sa týkajú občianskeho, ako aj obchodného práva a nadobudli účinnosť 01.02.2013.

Uhradzovacia funkcia záložného práva sa prejaví v prípade, ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, dovtedy záložné právo iba spočíva a pôsobí svojou zabezpečovacou funkciou.

Zánik záložného práva je spojený predovšetkým so zánikom zabezpečovanej pohľadávky podľa § 559 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení práve preto, lebo záložné právo nemôže existovať samostatne, t.j. bez zabezpečenej pohľadávky, čo vyplýva z jeho akcesorickej povahy.

Strana 1 z 2