Bilancia činnosti Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky za I. polrok 2018 vybavil 1 469 podaní a jeden sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodol v priemere o 113 podaniach (návrhoch a sťažnostiach)

Redakcia 17. 07. 2018 2 min.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v I. polroku 2018 pracoval s 2 327 podaniami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „podania“). K 31. decembru 2017 ústavný súd evidoval 995 nevybavených podaní z rokov 2014 až 2017. Od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 bolo ústavnému súdu doručených 1 332 podaní.

Ústavný súd v I. polroku 2018 vybavil1 1 469 podaní, z toho:
 
  • o 1 228 podaniach rozhodol nálezmi a uzneseniami (ďalej len „rozhodnutia“), 241 podaní vybavil odložením podľa § 23a zákona o ústavnom súde. Ústavný súd v I. polroku 2018 vydal 1 228 rozhodnutí, z toho: 24 rozhodnutí pléna ústavného súdu,
 
  • 1 204 rozhodnutí senátov ústavného súdu, z toho:

I. senát: 239 rozhodnutí
II. senát: 299 rozhodnutí
III. senát: 310 rozhodnutí
IV. senát: 356 rozhodnutí
 
Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že každý sudca ústavného súdu v sledovanom období rozhodol priemerne o približne 113 podaniach, pričom priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom bola 8,18 mesiaca. K 30. júnu 2018 ústavný súd evidoval 858 nevybavených podaní. 1 Pojem „vybavil“ zahŕňa prípady, v ktorých ústavný súd o podaní rozhodol nálezom alebo uznesením, ako aj prípady, v ktorých ústavný súd vybavil podanie odložením podľa § 23a zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“).

Ústavný súd v minulosti opakovane upozorňoval na situáciu spôsobenú nevymenovaním sudcov ústavného súdu, ktorá na ústavnom súde trvala od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017, keď plénum ústavného súdu pracovalo v neúplnom zložení (namiesto 13 sudcov malo iba 10 sudcov), čoho následkom bolo zvyšovanie počtu nevybavených podaní a predlžovanie priemernej dĺžky konania pred ústavným súdom, ktorá v roku 2017 dosiahla hodnotu 11,71 mesiaca. „Od 14. decembra 2017 pracuje plénum ústavného súdu v úplnom zložení a nepriaznivý stav z minulosti sa mu darí úspešne eliminovať. Priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom sa v priebehu sledovaného obdobia znížila o 3,53 mesiaca a počet nevybavených podaní klesol o 137. Možno teda konštatovať, že úplná obsadenosť pléna ústavného súdu je nevyhnutným predpokladom funkčnosti ústavného súdu sakcentom na rozhodovaciu činnosť ústavných sudcov,“ uviedla predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Zdroj: ÚS SR