Bilancovanie prvého polroku 2018 Ústavným súdom

Ústavné garancie súdnej ochrany. Ktoré súdy "získali" najviac nálezov zo strany Ústavného súdu SR?

Bilancovanie prvého polroku 2018 Ústavným súdom
Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v I. polroku 2018 porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 40 nálezoch Významnú časť rozhodovacej činnoasti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb tvoria popri sťažnostiach namietajúcich porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) alebo práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) sťažnosti týkajúce sa porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
 
Ak boli základné práva alebo slobody sťažovateľa porušené právoplatným rozhodnutím, opatrením, alebo iným zásahom orgánu verejnej moci, ústavný súd sťažnosti vyhovie a preskúmané rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, pričom ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je v tomto konaní alebo postupe viazaný právnym názorom ústavného súdu. Základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru sú vyjadrením základných princípov súdnictva ako jednej zo zložiek systému bŕzd a protiváh.
 
Garancia a dodržiavanie uvedených práv je nevyhnutným predpokladom riadne fungujúceho právneho štátu. Ústavný súd však napriek tomu len v I. polroku 2018 eviduje 40 nálezov, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (pozri kompletný prehľad uvedených nálezov).
Z celkového počtu 40 nálezov, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie práva podľa uvedeného článku ústavy alebo dohovoru, sa porušenie práv týkalo:
 
 • 23 občianskoprávnych vecí,
 • 5 vecí správneho súdnictva,
 • 4 exekučných vecí,
 • 3 obchodnoprávnych vecí,
 • 2 trestných vecí,
 • 2 rodinných vecí,
 • 1 veci konkurzu a reštrukturalizácie.
Ústavný súd v I. polroku 2018 vyslovil porušenie práva podľa uvedeného článku ústavy alebo dohovoru vo vzťahu k rozhodovacej činnosti nasledujúcich všeobecných súdov:
 • Najvyšší súd Slovenskej republiky – 16 nálezov,
 • Krajský súd v Košiciach – 6 nálezov,
 • Okresný súd Bratislava I a Krajský súd v Nitre – každý po 3 nálezy,
 • Krajský súd v Bratislave, Okresný súd Nitra, Okresný súd Košice II a Okresný súd Prešov – každý po 2 nálezy,
 • Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Žiline, Okresný súd Dunajská Streda, Okresný súd Lučenec – každý po 1 náleze. „Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. I. ÚS 629/2017 konštatoval, že podstata základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru spočíva v oprávnení každého domáhať sa ochrany svojich práv na súde. Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré tento článok ústavy o základnom práve na súdnu ochranu vykonávajú. Reálne uplatnenie základného práva na súdnu ochranu predpokladá, že účastníkovi súdneho konania sa táto ochrana poskytne v zákonom predpokladanej kvalite, pričom výklad a používanie príslušných zákonných ustanovení musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru,“ ozrejmuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.