Bilancovanie roku fungovania nového osobného bankrotu

Pred pár dňami (1.marca 2018) to bol presne rok, čo nadobudli účinnosť nové pravidlá pre osobný bankrot. Vďaka zmenám sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejším.

Redakcia 07. 03. 2018 3 min.

Pre ľudí je dnes jednoduchšie vymaniť sa z tzv. „dlhovej pasce“ a prejsť s pomocou Centra právnej pomoci procesom osobného bankrotu formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Za rok osobného bankrotu po novom bolo na súd podaných 7 402 návrhov a schválených 4 330 osobných bankrotov + 68 splátkových kalendárov.

​Dopyt po osobnom bankrote je skutočne veľký. Je to zrejmé aj z čísel, ktoré po roku od účinnosti nových pravidiel spracovalo Centrum právnej pomoci. Do konca februára 2018 Centrum vybavilo takmer 90-tis. konzultácií s klientmi, ktorí sa informovali o osobnom bankrote. Za toto obdobie bolo zároveň podaných cez 11-tis. žiadostí o konkurz, ďalších 270 podaných žiadostí o splátkový kalendár. Nárok na konkurz bol priznaný vo viac ako 9,5-tis. prípadoch, na splátkový kalendár 167 osobám. Vyhlásený konkurz bol v 4 330 prípadoch, vyhlásený splátkový kalendár v 68 prípadoch.

Len pre porovnanie, za celý rok 2016 (pred zmenou pravidiel) bolo podaných 497 návrhov, a schválených 141 osobných bankrotov.

Skladba ľudí, ktorí sa obracajú na Centrum právnej pomoci so žiadosťami o osobný bankrot, je rôznorodá. Od ľudí so základným vzdelaním až po vysokoškolské vzdelanie, od ľudí bez domova, sociálne vylúčených, dlhodobo na sociálnych dávkach, až po podnikateľov. Častými žiadateľmi sú bývalí (prípadne súčasní) živnostníci, dôchodcovia (vrátane invalidných dôchodcov), nezamestnaní, ale tiež ručitelia – teda ľudia, ktorí sami žiadny dlh nemali, ale ručili za záväzky iných.

Záväzky, ktoré dlžníci žiadajúci o osobný bankrot zväčša majú, sa pohybujú v objeme minimálne 100 000€. Zvyčajne je to niekoľko 100 000€. V štyroch kanceláriách Centra právnej pomoci zaznamenali aj dlhy vo výške niekoľkých miliónov eur. Maximálny dlh bol vo výške 5-miliónov €. Rôzne sú aj počty exekučných konaní vedených voči dlžníkom, ktorí žiadali o osobný bankrot. Všeobecne sú tieto počty okolo 40 – 50 až 80 exekúcií. Osobitným prípadom je dlžník s 305 veriteľmi.

Cieľom presadených zmien v zákone o konkurze a reštrukturalizácii bolo dať druhú šancu tým, ktorí sa či už z vlastnej viny, alebo aj nie, ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať.

Vďaka úprave si ľudia môžu vyriešiť svoju situáciu cez dostupnejšiu možnosť oddlženia. Nezáleží pritom, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti. „Zbaviť sa dlhov“ môžu jednou z dvoch alternatív: konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Osobný bankrot je dostupnejším aj vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení. Navyše, ak dlžník nemá potrebnú sumu, môže mu aj v tomto pomôcť Centrum právnej pomoci.

Dlžník je počas celého procesu oddlženia sprevádzaný Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci, čo bráni tomu, aby sa na dlžníkov spĺňajúcich podmienky na oddlženie napojili znova rôzne skupiny s ponukou, že ich budú  sprevádzať osobným bankrotom a pri tom im znova požičajú ďalšie peniaze.

Úprava počíta s pohľadávkami, ktoré aj pri osobnom bankrote musia byť uspokojené v plnej výške. Od trestných sankcií, cez výživné, ale aj zabezpečenú pohľadávku zo záložného práva.

Zdroj: MS SR