Bola Vám doručená výzva na úhradu nedoplatkov za koncesionárske poplatky?

V prípade ak nerešpektujete tzv. zástrčkový zákon a neplatíte koncesionárske poplatky, je možné, že Vám domov príde výzva na úhradu nedoplatku. Kedy sa považuje Váš dlh za premlčaný a v ktorých prípadoch si môžete ušetriť platbu za viaceré odberné miesta?

JUDr. Mária Dvončová 09. 05. 2018 5 min.

Zákon. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o  koncesionárskych poplatkoch“) býva v povedomí verejnosti označovaný i ako tzv. zástrčkový zákon. A to z toho dôvodu, že veľmi zjednodušene povedané, kto odoberá elektrickú energiu a má doma elektrickú zástrčku, je povinný platiť úhrady – koncesionárske poplatky.

Vo všeobecnosti je známe, že vyššie uvedený zákon a s tým spojená povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov nepatria medzi verejnosťou uznané alebo obľúbené úhrady. V tomto článku sa bližšie pozrieme predovšetkým na vymáhanie koncesionárskych poplatkov za časovo dlhšie obdobie a možnosť optimalizácie úhrady v prípade viacerých odberných miest.

RTVS vymáha dlhy na základe zákona

Rozhlas a televízia Slovenska („RTVS“) je

  1. vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady  podľa § 4 ods. 1 zákona o koncesionárskych poplatkoch a súčasne
  2. vykonávateľom kontroly platenia úhrady.

Ak RTVS ako vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinná ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

RTVS priebežne kontroluje úhrady a zasiela výzvy na úhradu. Ak platiteľ nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy je súčasne povinný zaplatiť RTVS okrem úhrady aj pokutu 17 eur.

Podľa § 10 ods. 5 zákona o koncesionárskych poplatkoch je RTVS povinná nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty a poštových sadzieb uplatniť na súde.

V praxi reálne dochádza zo strany RTVS k zasielaniu výziev na úhradu koncesionárskych poplatkov tých platiteľov, ktorí sú v omeškaní s úhradou koncesionárskych poplatkov. Avšak ako vyplýva z prehľadu zverejnenej judikatúry, mnohokrát ide o dlhy za dlhé časové obdobie so splatnosťou pred niekoľkými rokmi. Pozrime sa bližšie na možné premlčanie týchto dlhov.

 

Premlčanie práva na zaplatenie koncesionárskych poplatkov

Právo na zaplatenie koncesionárskych poplatkov patrí taktiež medzi majetkové práva a ako také podlieha i premlčaniu.

 

Podľa § 101 zákona č. 490/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení („Občiansky zákonník“),  pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Podľa § 100 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe, v tomto zákone ustanovenej. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať

 

V prípade vymáhania úhrady koncesionárskych poplatkov sa vyskytli dva právne názory ohľadom začatia plynutia premlčacej doby .

  1. začatie plynutia premlčacej doby odo dňa, odkedy sa mohlo právo prvýkrát uplatniť na súde (teda RTVS mohla podať žalobu na súd). Dochádza k tomu až po doručení výzvy na úhradu platiteľovi koncesionárskych poplatkov a márnym uplynutím lehoty 30 dní na zaplatenie nedoplatkov, viď rozsudok Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 9C 115/2011 zo dňa 25.02.2011)

  2. premlčacia doba začína plynúť odo dňa splatnosti každej jednotlivej mesačnej splátky koncesionárskych poplatkov, viď napríklad rozsudok Okresného súdu Senica sp. zn. 9c 50/2017 zo dňa 10.01.2018 alebo rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 24Co/154/2013 zo dňa 19.02.2014).

 

Kto je povinný platiť koncesionárske poplatky a ako optimalizovať úhrady?

Podľa § 3 zákona o koncesionárskych poplatkoch je platiteľom koncesionárskych poplatkov

a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, b) zamestnávateľ,  ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad  posudzuje ako zamestnávateľ.

Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že smerodajným pre stanovenie povinnosti platiť koncesionársky poplatky je to, kto je uvedený v domácnosti ako odberateľ elektriny na odbernom mieste, to znamená, kto je uvedený ako zmluvná strana v zmluve o odbere elektriny.                                 

 
Platiteľ  - fyzická osoba podľa bodu a) platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak je tento platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže RTVS.

V praxi to znamená, že ak napríklad manželia vlastnia viacero nehnuteľností, ktoré sú odberným miestom elektrickej energie, je vhodné, aby na zmluve o odbere elektrickej energie bol uvedený vždy ten istý z manželov. V opačnom prípade sa stane, že manželia budú platiť koncesionárske poplatky za viacero odberných miest.

 

Záver

Tzv. koncesionárske poplatky je povinný platiť odberateľ elektriny v domácnosti pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. V prípade ak je vedený ako odberateľ elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu iba za jedno odberné miesto.

RTVS vykonáva kontrolu úhrady koncesionárskych poplatkov a zasiela výzvy odberateľom elektriny ak sú v omeškaní s platbami. V prípade, ak sa jedná o premlčaný dlh, môže platiteľ samozrejme vzniesť námietku premlčania, a to najlepšie už pred súdnym vymáhaním.