Booking.com musí zosúladiť predkladanie ponúk s európskym spotrebiteľským právom

Po diskusiách s Európskou komisiou a národnými spotrebiteľskými orgánmi sa spoločnosť Booking.com zaviazala vykonať zmeny v spôsobe, akým spotrebiteľom prezentuje a poskytuje ponuky, zľavy a ceny. Len čo sa tieto nové zmeny plne uplatnia prostredníctvom Booking-u, spotrebitelia budú mať lepšie možnosti robiť porovnania v súlade s požiadavkami spotrebiteľských právnych predpisov EÚ.

Redakcia 08. 01. 2020 3 min.

Didier Reynders, komisár pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa, uviedol: „Všetky spoločnosti musia spĺňať naše prísne normy v oblasti spotrebiteľského práva, ak chcú obchodovať v EÚ. Je dôležité, aby spoločnosti ako Booking.com v tomto smere plnili svoje povinnosti zabezpečujúc, aby online rezervačné systémy ubytovania neboli manipulované technikami, ako napríklad skrývanie sponzoringu v rebríčku, neprimerané časové zaťaženie používateľov alebo skreslenie rabatov. Európska komisia a vnútroštátne spotrebiteľské orgány budú naďalej monitorovať všetky online cestovné platformy s cieľom zabezpečiť spravodlivý online prostredie pre spotrebiteľov.“

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa (CPC) pod vedením holandského úradu pre spotrebiteľov a trh (ACM) vyhodnotili záväzky, ktoré spoločnosť Booking.com navrhla, pričom orgány CPC sú presvedčené, že tieto záväzky uvedú postupy spoločnosti do súladu s požiadavkami spotrebiteľského práva EÚ.

Spoločnosť Booking.com sa zaviazala, že najneskôr do 16. júna 2020 vykoná tieto zmeny vo svojich postupoch:

- Obzrejmí spotrebiteľom, že každé vyhlásenie, napríklad „posledná voľná izba!“ sa týka iba ponuky na platforme Booking.com;
- Nebude predkladať ponuku ako časovo obmedzenú, ak bude aj po uplynutí času dostupná rovnaká cena;
- Objasní, podľa akých kritérií hodnotila a zostavila výsledky vyhľadávania a či nejaké poplatky uhradené poskytovateľom ubytovania pre spoločnosť Booking.com ovplyvnili jeho pozíciu v zozname výsledkov;
- Zabezpečí, aby v prípade, kedy je porovnávanie cien založené na rôznych okolnostiach (napr. dátumoch pobytu), nebolo toto porovnanie uvádzané ako zľava;
- Zaistí, aby porovnania cien prezentované ako zľavy predstavovali skutočnú úsporu, napr. poskytnutím podrobností o cene štandardnej sadzby považovanej za referenčnú;
- Jasným a zreteľným spôsobom zobrazia celkovú cenu, ktorú budú spotrebitelia musieť zaplatiť (vrátane všetkých nevyhnutných poplatkov a daní, ktoré sa dajú primerane vypočítať vopred);
- Bude prezentovať aj vypredané ubytovanie a to na pozícii vo výsledkoch vyhľadávania, ktorá je primeraná podľa kritérií vyhľadávania;
- Jasne uvedie, či ubytovanie ponúka súkromný hostiteľ alebo profesionál.

Po zosúladení obchodných postupov budú do procesu zainvolvované aj vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľov, ktoré budú vykonávať dohľad nad dodržiavaním týchto záväzkov a v rámci koordinácie s komisiou budú vyhodnocovať aj súlad postupov iných hlavných platforiem online cestovných a ubytovacích služieb.

Nová právna úprava

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) spája vnútroštátne spotrebiteľské orgány do celoeurópskej siete presadzovania spotrebiteľských záujmov. Na tomto základe môže vnútroštátny orgán v jednej krajine EÚ požiadať o pomoc svojho partnera v inej krajine EÚ s cieľom zastaviť cezhraničné porušovanie spotrebiteľského práva EÚ.

Nové nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré bude účinné od 17. januára 2020, zreformuje tento súčasný rámec rozšírením jeho rozsahu pôsobnosti, aby sa umožnila spolupráca v nových oblastiach, ako sú krátkodobé porušenia alebo boj proti klamlivým reklamným kampaniam. Posilní sa tým aj právomoc príslušných orgánov v spolupráci v cezhraničnom kontexte, a najmä rýchlejšie riešiť nesprávne online postupy. Zavedie silnejšie koordinované mechanizmy na vyšetrovanie a riešenie rozsiahlych porušení spotrebiteľských predpisov.

Nová smernica o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá je súčasťou novej dohody o spotrebiteľoch, bola prijatá 27. novembra 2019 a mení a dopĺňa existujúce nástroje spotrebiteľského práva EÚ ďalším zvyšovaním transparentnosti pre spotrebiteľov pri nákupe online, online vyhľadávania alebo recenziách používateľov. 

Viac informácií nájdete tu

Zdroj: Európska komisia