Bratislavské právnické fórum 2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou si Vás dovoľujú pozvať na šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2020“, ktorá sa bude konať v dňoch 6. a 7. februára 2020 pod záštitou Slovenskej advokátskej komory. Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Advokát ako ochranca právneho štátu“.

Redakcia 07. 01. 2020 2 min.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi advokátmi a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom súdnictva.

TERMÍN KONFERENCIE: 6. - 7. 2. 2020 (štvrtok a piatok)

MIESTO KONANIA: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava)

ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina (plenárne zasadnutie a vybrané sekcie)

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa možno len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného na http://bpf2020.flaw.uniba.sk/index.php/sk/ do 13.1.2020. V prípade záujmu o publikovanie príspevku priložte k prihláške názov a abstrakt príspevku.

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

 • do 28.2.2020 – formálna úprava príspevku a pokyny na jeho spracovanie budú uverejnené na webovej stránke konferencie. Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.
 • šablóny príspevku: 
  - šablóna pre príspevok v slovenskom alebo českom jazyku,
  - šablóna pre príspevok v anglickom jazyku.

KONFERENČNÝ POPLATOK:

 • 70,- EUR (bez DPH)
 • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
 • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

UBYTOVANIE:

 • účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie individuálne. 

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

 • recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a Právnickej fakulty UK, bude zaradený do databázových knižničných systémov. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie. 

Zdroj: Slovenská advokátska komora