Brexit a ochrana osobných údajov

V dnešný deň, 28. januára, si už od roku 2006 pripomíname Deň ochrany osobných údajov. Aj dnes sa v tejto oblasti objavujú stále nové otázky, nadväzujúce jednak na praktickú aplikáciu legislatívy v rôznych situáciách, ako aj v dôsledku nových udalostí, ktoré túto oblasť vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú. Jednou z takých udalostí je aj nedávna aktualita - vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Čo bude s osobnými údajmi prenášanými do tejto krajiny?

Martina Beňovská 28. 01. 2021 3 min.

O odchode Veľkej Británie a Severného Írska rozhodli občania Spojeného kráľovstva v referende 23. februára 2016. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie začalo plynúť prechodné obdobie, kedy sa na krajinu naďalej vzťahovali pravidlá Európskej únie. Toto obdobie sa skončilo 31. decembra 2020 a na základe Dohody o vystúpení sa tak oficiálne stalo vo vzťahu k členským štátom Európskej únie treťou krajinou, čo ovplyvnilo mnoho oblastí, napríklad aj voľný pohyb osôb.

Od 1. januára 2021 začala platiť medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou Dohoda o obchode a spolupráci.

Cezhraničný prenos údajov po Brexite

V súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa stala otázka novej regulácie prenosu osobných údajov pre mnohé webové stránky, spoločnosti či organizácie spracúvajúce osobné údaje kľúčovou. Napriek odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, Dohoda o obchode a spolupráci uzatvorená v decembri 2020, umožňuje nepretržitý a neobmedzený tok údajov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou na prechodné obdobie, najneskôr do júna 2021. Možno konštatovať, že uvedené poskytuje úľavu podnikom, ktoré sa ešte úplne nepripravili na Brexit a nezosúladili svoje interné postupy s potenciálnym prenosom údajov mimo Úniu, konkrétne do Spojeného kráľovstva. Podľa klauzuly, ktorá tento voľný presun údajov povoľuje, nie je Spojené kráľovstvo považované na účely prenosu osobných údajov a GDPR za tretiu krajinu, avšak len do uplynutia skôr spomínaného prechodného obdobia. 

Prechodné obdobie nová Dohoda špecifikuje ako dobu v časovom rozpätí štyroch mesiacov, s možnosťou predĺženia o ďalšie dva mesiace. Aj napriek tomu je možné, že k zániku klauzuly povoľujúcej voľný tok údajov medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou príde skôr a to za podmienky, ak: 

  1. Komisia príjme rozhodnutie o primeranosti (bližšie špecifikované nižšie), alebo
  2. Spojené kráľovstvo vykoná vo svojej vnútroštátnej legislatíve také zmeny, s ktorými nebude Európska únia súhlasiť. 

V Spojenom kráľovstve platí zákon o ochrane osobných údajov s názvom UK-GDPR, rovnaký ako verzia Nariadenia GDPR, podporovaný starším zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2018. Implementáciou nariadenia GDPR do vnútroštátneho práva zabezpečuje Spojené kráľovstvo primeranú úroveň ochrany údajov, ktorá môže zaistiť budúce neobmedzené toky údajov, ak Európska únia vydá Spojenému kráľovstvu do júna 2021 tzv. rozhodnutie o primeranosti. Komisia je podľa čl. 45 Nariadenia GDPR oprávnená rozhodnúť o tom, že tretia krajina alebo jej územie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak Komisia vydá rozhodnutie, že v konkrétnej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii je zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, je možné do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii prenášať osobné údaje vo voľnom režime podobnom tomu, ktorý platí pre cezhraničné spracúvanie.

Záverom zjednodušene uvádzame, že vzhľadom na obsah Dohody o obchode a spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou, k dnešnému dňu nenastala žiadna zmena vo vzťahu k cezhraničnému prenosu osobných údajov a v prípade nenaplnenia skutkovej podstaty jednej z vyššie menovaných situácií (rozhodnutie o primeranosti alebo vnútroštátna úprava nezlúčiteľná s európskou legislatívou), môže tento stav trvať po celú prvú polovicu roka 2021. Sledujte nás aj naďalej a my Vás budeme radi informovať o tom, ako sa táto otázka ďalej vyvíja. Sme zvedaví!