Bude zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti prísnejší?

Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bude zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti prísnejší?

Hlavným cieľom predloženého návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „IV. AML Smernica“).

Najdôležitejšie zmeny

Za najdôležitejšie zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považujeme:

  • zníženie limitu pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z 15 000 eur na 10 000 eur,
  • povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod a to, či klient nie je politicky exponovanou osobou, sa mení na obligatórnu,
  • zaradenie osôb, ktorým bola zverená významná verejná funkcia, medzi politicky exponované osoby, a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu,
  • vykonávanie zvýšenej starostlivosti vo vzťahu k politicky exponovaným osobám najmenej 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie, 
  • zavedenie povinnosti dotknutých osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod, 
  • ustanovenie povinnosti vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu a
  • určenie roly gestora zodpovedného za koordináciu tohto procesu.

Novely súvisiacich predpisov

Okrem novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu návrh zákona obsahuje aj novely súvisiacich predpisov. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť najmä zmeny zákonov upravujúcich vedenie registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, registra nadácií a obchodného registra na základe ktorých sa budú do týchto registrov zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Z týchto registrov budú tieto údaje prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného štatistickým úradom a následne budú poskytované vymedzeným orgánom verejnej moci na plnenie ich úloh a povinným osobám za účelom splnenia si zákonnom ustanovenej povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa navrhujú s účinnosťou od 1. marca 2018, zmeny ostatných novelizovaných predpisov od 1. júla 2018.

 

Zdroj: MV SR