Chystá sa nový zákon v boji proti drogám

​Napriek tomu, že na Slovensku máme jednu z najprísnejších právnych úprav v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou, hroziace vysoké tresty evidentne nemajú ani preventívny  ani odstrašujúci účinok. Svedčia o tom aj čísla zo štatistík, podľa ktorých počet mladých ľudí experimentujúcich napríklad s marihuanou rastie.

Redakcia 16. 10. 2017 3 min.

Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len "MS SR") prichádza preto s novou právnou úpravou. Cieľom je, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty, aby boli odhaľovaní a prísne postihovaní hlavne tí, ktorí drogy „riešia“ vo veľkom. V návrhu sa rovnako rieši aj poskytovanie pomoci a prevenciu.

​Podľa oficiálnych štatistík až 30% mladých ľudí vyskúšalo marihuanu. Inými slovami to znamená, že každému tretiemu mladému človeku na Slovensku dnes hrozí, alebo by mohlo  hroziť trestné stíhanie a následne väzenie alebo podmienka. Takáto legislatíva však nemá ani odstrašujúci, ani preventívny účinok. Práve naopak, európsky prieskum z roku 2015 zistil na Slovensku nárast v experimentovaní s marihuanou v populácii mladých dospelých (15-34 rokov). Uvedené zistenia vedú k záverom, že platná právna úprava napriek výške hroziacich trestov dlhodobo neplní funkciu generálnej prevencie.

Návrhom zákona sa MS SR snaží dosiahnuť stav, keď za držbu rovnakého množstva drogy budú udeľované rovnaké tresty, čo dnes na základe nejednoznačnej formulácie v zákone a nepredvídateľnému postupu súdov v jednotlivých prípadoch nemožno zaručiť. Rovnako je snahou odhaľovať a postihovať predovšetkým dílerov a tých, ktorí „riešia“ drogy vo veľkom a pôsobiť aj výchovne, preventívne a inak  na užívateľov drog a experimentátorov.

Odstraňuje vágny pojem „pre vlastnú potrebu“ a „obvykle jednorazová dávka drogy“, naopak stanovuje presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja trestnosť daného skutku.

Je potrebné zdôrazniť, že držba akéhokoľvek množstva drogy ostáva naďalej protiprávnym konaním. Rozdiel je v tom, že návrh dôsledne aplikuje princíp ultima ratio trestného práva, v zmysle ktorého má zákonodarca povinnosť dať prednosť prijatiu netrestných opatrení právnej aj neprávnej povahy pred kriminalizáciou prostredníctvom noriem trestného práva, ktoré má slúžiť ako krajný prostriedok na riešenie protispoločenských konaní. Inými slovami, zákonodarca by mal kriminalizovať len tie najzávažnejšie prípady a umožniť čo najširšie uplatnenie mimotrestných reakcií na porušenie práva. V drvivej väčšine ide totiž o kategóriu mladých ľudí, ktorí potrebujú skôr odbornú zdravotnú pomoc v súvislosti s ich vznikajúcou alebo už existujúcou drogovou závislosťou. Návrh zákona preto chce týmto ľuďom ponúknuť šancu na nápravu.  

V praxi to bude vyzerať nasledovne. Za držbu drogy v nepatrnom množstve bude musieť takáto osoba zaplatiť pokutu. Ak má menej ako 18 rokov, bude jej automaticky nariadená lekárska diagnostika a prípadne aj liečba drogovej závislosti. Za vyššie množstvá drogy už hrozia tresty odňatia slobody v trestných sadzbách odstupňovaných podľa množstva zadržanej drogy. 

Návrh zákona bol pripravovaný v širokej diskusii odborníkov a ide o výsledok niekoľkoročnej roboty. V pracovnej skupine bola zastúpená polícia, prokuratúra, sociálne veci, zdravotníctvo, odborníci na drogovú problematiku.

Navrhovaná účinnosť zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony je 1. marca 2018.

 

Zdroj: MS SR