Činnosť Komisie Súdnej rady voči sudcom z medializovaných káuz

Správa z činnosti Komisie Súdnej rady Slovenskej republiky zriadenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, v zložení a s kompetenciami, ktoré vyplývajú z uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216 a 218 z 28. októbra 2019 a č. 258 z 26.novembra 2019 do 28.01.2020

Redakcia 30. 01. 2020 40 min.

Zasadnutia Komisie sa konali dňa 14.11.2019 (vypočutie sudkýň Mgr. Zuzany Maruniakovej a JUDr. Denisy Cvikovej), 20.12.2019 (mimoriadne zasadnutie k nahrávke z vypočutia JUDr. Andrey Haitovej), dňa 13.1.2020 (za účelom vypočutia JUDr. Moniky Jankovskej a vyhodnotenie prípadu Mgr. Zuzany Maruniakovej), 20.1.2020 (za účelom vyhodnotenia prípadu JUDr. Denisy Cvikovej),

Komisia sa za obdobie od 14.11.2019 do 28.1.2020 zamerala na dva prípady: Mgr. Zuzanu Maruniakovú aJUDr. Denisu Cvikovú.

Na zasadnutí Komisie dňa 14.11.2019 boli vypočuté sudkyne Mgr. Zuzana Maruniaková a JUDr. Denisa Cviková.

Na zasadnutí Komisie dňa 13.1.2020 bola predvolaná JUDr. Monika Jankovská za účelom poskytnutia vyjadrenia ku vzťahom k osobám definovaným v predvolaní (JUDr. Maruniaková Zuzana a JUDr. Denisa Cviková). Súčasťou predvolania boli aj pokyny pre JUDr. Jankovskú, v prípade, že sa nebude môcť zasadnutia Komisie dňa 13.1.2020 zúčastniť.

Právny zástupca JUDr. Moniky Jankovskej JUDr. Peter Kubík (advokát) v odpovedi na predvolanie JUDr. Moniky Jankovskej v liste zo dňa 10.1.2020 okrem iného uviedol, že JUDr. Jankovská je v súčasnosti práceneschopná a zasadnutia komisie dňa 13.1.2020 sa z toho dôvodu neúčastní. Potvrdenie o práceneschopnosti JUDr. Jankovskej do 28.9.2019 predložil v prílohe. Z odpovede podpredsedu Krajského súdu Bratislava zo dňa 30.12.2019 na dožiadanie Komisie o trvaní PN JUDr. Jankovskej vyplýva, že dočasná pracovná neschopnosť menovanej sudkyne trvá od 28. 09. 2019, t. j. odo dňa, kedy sa znovu ujala výkonu funkcie a trvá až doposiaľ. Predpokladané ukončenie trvania dočasnej pracovnej neschopnosti nie je známe.

Vzhľadom na vyjadrenie JUDr. Jankovskej, že zasadnutia Komisie sa nezúčastní pre PN, ktorá v čase zasadnutia Komisie trvala a JUDr. Jankovská sa ku vzťahu k sudkyniam písomne vyjadrila, Komisia dospela k záveru, že prípady sudkýň Mgr. Maruniakovej a JUDr. Cvikovej uzavrie aj bez vypočutia JUDr. Jankovskej. Na zasadnutí Komisie dňa 13.1.2020 Komisia uzavrela prípad Mgr. Maruniakovej a na zasadnutí Komisie dňa 20.1.2020 uzavrela prípad JUDr. Denisy Cvikovej.

I.
Prípad Mgr. Zuzana Maruniaková

Mgr. Zuzana Maruniaková pred Komisiou dňa 14.11.2019 uviedla, že predmetná zmenková vec vedená na OS Bratislava V pod sp. zn. sp. zn. 2CbZm/59/2016 jej bola pridelená dňa 3.5.2017.


8.2.2018 sa konalo prvé pojednávanie, ani jedna strana sporu ju nenamietala, ani sudkyňa sa nenamietala, nepozná sa so stranami sporu ani s ich právnymi zástupcami, nikdy s nimi nekomunikovala. Ide o prvopis zmenky, zmenka obsahovala všetky náležitosti, samotný nárok žalobcu bol preukázaný. Markíza Slovakia podala 8 námietok, podstatné sú dve námietky. Pravosť podpisu Pavla Ruska a vek zmenky (kedy bola podpísaná).


Nariadené boli 4 pojednávania. Žalovaný potvrdil, že ju podpísal, vysvetlil okolnosti podpísania. Žalovaný v II. rade žiadal vykonať znalecké posudky, požiadal súd o súčinnosť vypracovať posudky. Znalec skúmal zmenku v budove súdu, žalovaný v II. rade znalecký posudok nepredložil, je to jeho právo a nie povinnosť.

Mgr. Maruniaková dňa 26.4.2018 meritórne rozhodla tak, že žalovaní v 1. a 2. rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 8. 298.479,72 Eur spolu s 6% ročným úrokom od 12.6.2015 do zaplatenia, a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

      Na otázku člena Komisie Mgr. Čima v akom vzťahu je s ostatnými osobami – (Jankovskou a Cvikovou), Mgr. Maruniaková uviedla, že Kočnera nepozná, nemala s Kočnerom žiadny pomer. Aplikáciu Threema nemala nikdy v mobilnom telefóne, nekomunikovala s ním. S Jankovskou pracovala 5 rokov na MS SR v jej kancelárii. Mali pracovné vzťahy, neskôr sporadické, potom neboli v kontakte pre pracovné vyťaženie, teraz vôbec, lebo sa zdržiava v B. Š. Komunikovali cez telefón, neskôr keď bola na súde tak si napísali na narodeniny, meniny, vymenili si smsky. Len v zmysle bežných vecí, ako sa má, netýkalo sa to práce. S JUDr. Cvikovou sú kamarátky, považuje ju za odborníčku, pracovali spolu na MS SR, po nástupe na súd ju kontaktovala, pretože ako nový sudca potrebovala rady, funkčne starší sudcovia poskytujú vzory zápisníc a pod., tak fungovali spolu, aj teraz sú v kontakte. Požiadala ju, aby prišla na pojednávanie, bola konfrontovaná novinármi, mala obavy. JUDr. Cviková pracuje dlhšie v justícii, bola predtým advokátkou. Mali kamarátsky vzťah, na OS BA V pôsobila kratšie a nemala nikoho koho by požiadala o radu.
      Mgr. Pohančeník sa spýtal, či nebolo rozumnejšie počkať na kolegu z OS BA V, ktorý sa dlhšie venuje zmenkovým veciam a komunikovať s ním.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že to bola pre ňu psychická podpora, Cviková nie je zmenková sudkyňa. Keď nastúpila na súd, boli tam 3 sudcovia zmenkoví. Konzultovala so sudcom, ktorý predtým pojednával uvedenú vec. U neho prebiehalo zmierovacie konanie. Strany uviedli, že sa nezmieria, výsledok nedopadol dobre.
      Mgr. Pohančeník sa spýtal, ako vníma komunikáciu medzi Kočnerom a Jankovskou.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že k medializovaným prepisom sa nevie vyjadriť, neviedla komunikáciu ona. Vzhľadom na to, že prebieha trestné konanie, nerada by dopredu zverejňovala svoju svedeckú výpoveď.
      Mgr. Pohančeník sa spýtal, či si vie logicky vysvetliť komunikáciu, pretože aj časové súvislosti potvrdzovali túto komunikáciu.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že má informácie len z médií, nevie si vysvetliť to, čo sa týkalo jej osoby, pokiaľ ide o únik informácií. K spisu má prístup viac osôb, nevie sa k tomu vyjadriť.
      JUDr. Mészáros sa spýtal, ako sa dostala k tejto veci, ako jej vec bola pridelená. Či to bolo pridelené náhodným spôsobom.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že nastúpila na súd po stáži na MS SR, v máji 2017 jej dodatkom č. 13 jej bolo pridelených vyše 600 vecí, predtým pôsobili na súde 3 zmenkoví sudcovia na súde, ona bola 4. Dostala od jednotlivých sudcov balík vecí cez elektronickú podateľňu, toto bolo preverené zo strany MS SR. Bol vykonaný dohľad MS SR, od októbra - novembra 2017, predseda súdu pravidelne podával informácie. Túto vec preverovala ministerka Žitňanská a teraz aj minister Gál.
      JUDr. Mészáros sa spýtal na prerozdeľovanie spisov. Mgr. Maruniaková: nevie sa vyjadriť, balík jej bol pridelený.
      Mészáros uviedol, že mala 600 vecí, výlučne zmenkové veci, spýtal sa jej podľa čoho vybavovala veci, či podľa dôležitosti alebo podľa toho ako prišli na súd. Mgr. Maruniaková uviedla, že pristupovala k tomu, ako bol spis pripravený na rozhodnutie, aj podľa toho, kedy napadli. Túto vec zaradili do poradia, bola to vec z r. 2016 a bol vykonávaný dohľad, bola pripravená na pojednávanie.


      Mgr. Pohančeník sa spýtal, či boli veci aj mladšie a aj staršie. Mgr. Maruniaková to potvrdila.
      JUDr. Berhotyová sa spýtala, kto pripravoval spis. Mgr. Maruniaková uviedla, že VSÚ, ak nemal VSÚ už čo zabezpečiť, tak vytýčila pojednávanie.
      JUDr. Berthotoyvá sa spýtala prečo si vybrala práve tento spis, keď mala aj staršie veci. Mgr. Maruniaková uviedla, že bol vykonaný dohľad, tak začali pojednávať.
      Mgr. Čimo sa spýtal, koľko vecí bolo starších a koľko novších. Odpovedala, že predseda OS BA V ešte nemá výstupy z preverovania ministerstvom spravodlivosti.
      JUDr. Mészáros uviedol, že pokiaľ sa na to on pozrel, tak určite viac ako 2/3 boli veci staršie.
      Mgr. Čimo uviedol, že bola menej skúsená sudkyňa, bola to ťažká vec, aj medializovaná, spýtal sa, či rozoberala s inými sudcami tento prípad.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že vo všeobecnosti sa radili o právnych problémoch, konkrétne v tomto konaní sa neradila, od JUDr. Ulackej čerpali poznatky, ale len vo všeobecnosti. JUDr. Cvikovú požiadala o účasť na pojednávaní ako kamarátku. Neuvedomila si, že jej spôsobí problémy.
      JUDr. Berthotyová uviedla, že v Denníku N bola dňa 10.10.2019 zverejnená komunikácia, z ktorej vyplynulo, že sa o nej vyjadruje JUDr. Jankovská, že jej má byť za čo zaviazaná. Ako sa k tomu vyjadrí.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že pracovala pre ňu 5 rokov, nemala byť začo zaviazaná.
      Mgr. Pohančeník sa spýtal, či jej JUDr. Jankovská pomohla vo funkcii, že bez nej by nebola sudkyňou, ďalej je tam uvedené, že bolo možné vybaviť výberové konanie.
      Mgr. Maruniaková uviedla, že prešla riadnym výberovým konaním, bola 5 členná výberová komisia, bolo to preverované, od roku 2003 je v justícii, bola VSÚ a potom justičnou čakateľkou, potom bola na MS SR, necíti sa byť zaviazaná nikomu.
      JUDr. Berthotyová sa spýtala, či bola niekým oslovená v tejto veci rozhodnúť konkrétnym spôsobom. Mgr. Maruniaková uviedla, že nie, nikým nebola oslovená.
      Mgr. Čimo uviedol, že súčasťou komunikácie bola informácia, že rozhodnutie nemala sama vypracovať. Mgr. Maruniaková uviedla, že nikto jej nepomáhal, mala pomáhať JUDr. Cviková, ktorá nebola zmenkovou sudkyňou. Vec bola medializovaná, jej otázky smerovali k vysporiadaniu sa s verejnosťou, s rušením pojednávania. Skôr išlo o skúsenosti. Chodili tam aj p. Vasky a Daňo, aj napriek tomu, že nepovolila nahrávanie, boli videá na zverejnené na YouTube.
       Mgr. Čimo sa spýtal, či si vie vysvetliť, prečo sa stala predmetom komunikácie, prečo sú tam uvedené veci, ktoré ju vykresľujú. Mgr. Maruniaková uviedla, že si to nevie vysvetliť, nevie čo povedať, zachytila to z médií, trpia tým jej rodičia a nevie si to vysvetliť.
       Mgr. Pohančeník sa spýtal, či sa dopytovala JUDr. Jankovskej, prečo ju uvádzali v komunikácii. Mgr. Maruniaková uviedla, že Monika Jankovská jej tvrdila, že sú to nepravdivé informácie.
      JUDr. Mészáros sa spýtal, či podala žalobu na ochranu osobnosti, uviedla že nie.
      JUDr. Havlát sa spýtal, či bola podaná na ňu sťažnosť v tej veci. Rovnako uviedla, že nie.

Dňa 3.1.2020 predsedníčka Komisie doručila ministrovi spravodlivosti a štátnej tajomníčke MS SR žiadosť o súčinnosť v zmysle § 27h ods.1 zákona č.185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a požiadala o poskytnutie nasledujúcich informácií:


1/ Kedy sa stala JUDr. Monika Jankovská štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti,
2/ Kedy a na základe akého rozhodnutia došlo k ukončeniu jej funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti,
3/ Koľko zamestnancov Ministerstva spravodlivosti s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a pozície, ktorú zastávali na Ministerstva spravodlivosti, uspelo za pôsobenia štátnej tajomníčky JUDr. Moniky Jankovskej vo výberových konaniach na sudcov všeobecných súdov Slovenskej republiky, kedy sa výberové konania uskutočnili a kedy reálne začali títo úspešní uchádzači o funkciu sudcu vykonávať funkciu sudcu,
4/ V prípade, že Ministerstvo spravodlivosti vykonalo kontrolu týchto výberových konaní, požiadala doručiť Komisii, resp. jej predsedníčke výsledky kontroly,
5/ Špeciálne Komisiu zaujímalo, na základe akého výberového konania, kedy a na akú pozíciu na Ministerstva spravodlivosti nastúpili: pani JUDr. Denisa Cviková a Mgr. Zuzana Maruniaková, kedy uspeli vo výberových konaniach na sudkyne a kedy reálne začali vykonávať funkcie sudkyne.

Dňa 10.1.2020 bola doručená predsedníčke Komisie odpoveď zo strany ministra spravodlivosti, v ktorej uviedol, že

1) JUDr. Monika Jankovská bola vymenovaná do funkcie štátnej tajomníčky 11. apríla 2012.
2) JUDr. Monika Jankovská bola vládou Slovenskej republiky odvolaná z funkcie štátnej tajomníčky 4. septembra 2019, zároveň bola odvolaná z funkcie podpredsedníčky Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ktorú zastávala z titulu výkonu funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
3) Za pôsobenia JUDr. Moniky Jankovskej bolo vo výberových konaniach na funkciu sudcu úspešných 5 zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky — zoznam zamestnancov s požadovanými náležitosťami je priložený v prílohe. (Ide o Denisu Cvikovú, Zuzanu Maruniakovú, Gabrielu Repkovú, Jána Evina a Janku Gibaľovú).
4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevykonávalo kontrolu výberových konaní na funkciu sudcu u týchto zamestnancov, okrem výberového konania na funkciu sudcu u JUDr. Zuzany Maruniakovej.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov („zákon o kontrole”) a na základe poverenia ministra spravodlivosti SR bola od 16. októbra 2019 do 8. novembra 2019 vykonaná mimoriadna kontrolná akcia („kontrola”) zameraná na overenie dodržania relevantných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu pri výberovom konaní vedenom kontrolovaným subjektom Okresným súdom Bratislava V. Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky v činnosti kontrolovaného subjektu vo výberovom konaní spočívajúce najmä v neurčení termínu a miesta uskutočnenia výberového konania a to ani vo vyhlásení výberového konania, ani v oznámení o zmene vo vyhlásení výberového konania. Oznámenie o zmene vo vyhlásení výberového konania podľa obsahu fakticky predstavuje vyhlásenie nového výberového konania. Na webovom sídle ministerstva neboli/nie sú zverejnené informácie o všetkých uchádzačoch podľa ustanovenia § 28 ods. 6 prvá veta zákona o sudcoch. Z predloženej spisovej dokumentácie nie je vôbec možné zistiť, akým spôsobom, resp. akým aktom a kedy bol ustanovený termín uskutočnenia výberového konania a kedy sa o ňom uchádzači dozvedeli.

Kontrolou bolo zistené, že uvedený stav predstavuje odklon od bežnej praxe kontrolovaného subjektu v rámci organizácie výberových konaní. Možno tiež konštatovať, že v priebehu výberového konania došlo ku zmene miesta uskutočnenia výberového konania (26. februára 2013 sa výberové konanie uskutočnilo v priestoroch Krajského súdu v Bratislave), pričom z predloženej dokumentácie nevyplýva, že táto informácia bola prístupná verejnosti. Ďalej boli zistené nedostatky v priebehu písomnej časti výberového konania spočívajúce v jej faktickom prerušení po vypracovaní súdneho rozhodnutia z oblasti civilného práva a vykonaní psychologického posúdenia troch uchádzačiek a to pred úspešným absolvovaním vypracovania rozhodnutia z oblasti trestného práva. Zistené bolo tiež, že údaje o počtoch získaných bodov uvedené vo zverejnenej zápisnici o priebehu výberového konania nekorešpondujú s údajmi uvedenými v hodnotiacich hárkoch. Týmto spôsobom došlo zo strany kontrolovaného subjektu ku zverejneniu skreslených/nepresných údajov. Účelom zverejňovania zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva bolo/je dosiahnutie transparentného výberu nových sudcov a otvorenie tohto výberu pre verejnosť, jednak z hľadiska možnosti uchádzať sa o funkciu sudcu, ako aj z hľadiska verejnej občianskej kontroly výberu nových sudcov. Tento účel nemôže byt' naplnený, pokial' sú v zápisnici o priebehu výberového konania uvádzané nesprávne údaje. Zo zápisnice o priebehu výberového konania nevyplýva, či boli výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov verejne vyhlásené a oznámené uchádzačom. V zápisnici o priebehu výberového konania chýba dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania, čo predstavuje rozpor s ustanovením 13 ods. 1 písm. g) vyhlášky. Zápisnica neobsahuje ani čas spísania (dokončenia) zápisnice o priebehu výberového konania, čo predstavuje rozpor s ustanovením 13 ods. 1 písm. j) vyhlášky.

5) Menovaní zamestnanci absolvovali výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internými predpismi ministerstva. Pozície, ktoré zastávali na ministerstve spravodlivosti a reálny dátum začatia vykonávania funkcie sudcu je uvedený v tabul'ke (odpoved' na otázku č. 3).

6) Podľa uvedenej tabuľky: JUDr. Zuzana Maruniaková sa zúčastnila výberového konania na sudcu v dňoch 25.-27.2.2013. Vymenovaná za sudkyňu bola 13.5.2013 s pridelením na Okresný súd Bratislava V. Zamestnancom MS SR bola od 2.5.2012 do 12.5.2013 na pozícii riaditeľky kancelária štátnej tajomníčky 2. V čase od 13.5.2013 do 30.4.2017 vykonávala stáž sudcu na MS SR. Funkciu sudcu vykonáva od 1.5.2017.

Zistenia Komisie ohľadne výberového konania na obsadenie voľných miest na Okresnom súde Bratislava V

Z pripojenej zápisnice o priebehu výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre Okresný súd Bratislava V vyplýva, že predseda OS BA V vyhlásil dňa 26.11.2012 výberové konanie na obsadenie 1 miesta sudcu pre OS BA V. Dňa 18.12.2012 oznámil na základe listu ministra spravodlivosti zo dňa 11.12.2012 zmenu vo vyhlásení v počte obsadených miest sudcov. Oznámenie o zmene vo vyhlásení výberového konania aj podľa Komisie predstavuje vyhlásenie nového výberového konania. Komisia však pokračovala v pôvodne vyhlásenom výberovom konaní na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd Bratislava V bez možnosti prihlásiť sa do výberového konania na vyšší počet voľných miest iným uchádzačom. V zápisnici chýba údaj o určení termínu a miesta uskutočnenia výberového konania, v priebehu výberového konania došlo ku zmene miesta uskutočnenia výberového konania (dňa 26. februára 2013 sa výberové konanie uskutočnilo v priestoroch Krajského súdu v Bratislave), pričom z predloženej dokumentácie nevyplýva, že táto informácia bola prístupná verejnosti.

Zo zápisnice ďalej vyplýva, že predseda OS BA V vymenoval 5 člennú výberovú komisiu v zložení: JUDr. Ľuboš Sádovský,- z databázy kandidátov na členov výberovej komisie, ktorí boli menovaní ministrom spravodlivosti, JUDr. Janka Gažovičová- z databázy kandidátov na členov výberovej komisie, ktorí boli menovaní ministrom spravodlivosti, JUDr. Ondrej Laciak- z databázy kandidátov na členov výberovej komisie, ktorí boli zvolení národnou radou, JUDr. Juraj Sopoliga z databázy kandidátov na členov výberovej komisie, ktorí boli zvolení súdnou radou a Mgr. Zita Leimbergeová- členka výberovej komisie zvolená sudcovskou radou okresného súdu. Členovia komisie si za predsedu výberovej komisie zvolili JUDr. Ľuboša Sádovského.

Do výberového konania sa prihlásilo 31 uchádzačov, z toho12 ospravedlnilo neúčasť. Výberového konania sa zúčastnilo 15 uchádzačov.

V odbornom písomnom teste získala Mgr. Maruniaková druhý najvyšší počet bodov a to 38, za prípadovú štúdiu získala najvyšší počet bodov 20 spolu s ďalšími 4 uchádzačmi. Za preklad textu z cudzieho jazyka získala 20 bodov, spolu s ďalšími 4 uchádzačmi. Za písomné vypracovanie súdneho rozhodnutia z civilného práva získala 14 bodov.

Zo zápisnice o priebehu výberového konania vyplýva, že v rozpore s § 9 ods.1 písm. d/ vyhlášky č. 483/2011 Z. z. (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu) účinnej v čase vyhláseného výberového konania sa Mgr. Zuzana Maruniaková spolu s ďalšími dvoma uchádzačkami Mgr. Gašpírovou a JUDr. Meruňkovou zúčastnili dňa 26.2.2013 psychologického posúdenia pred tým, než splnili podmienku získania aspoň 12 bodov za každé vypracované súdne rozhodnutie.

Mgr. Zuzana Maruniaková síce získala 14 bodov za vypracovanie rozhodnutia z oblasti civilného práva, ale spolu s ďalšími dvomi uchádzačkami nesplnila podmienku získania aspoň 12 bodov za vypracovanie rozhodnutia z oblasti trestného práva. (§ 9 ods. 1 písm. d/ vyhlášky). K vypracovaniu písomného rozhodnutia z oblasti trestného práva došlo dňa 26.2.2013 až po ukončení psychologického posúdenia, za ktoré získala 20 bodov.

Ústna časť výberového konania prebiehala dňa 27.2.2013. V ústnej časti, v ktorej podľa § 11 ods. 2 vyhlášky hodnotí každý člen výberovej komisie uchádzača s možnosťou pridelenia bodov v rozpätí od 0 do 24 bodov, získala Mgr. Maruniaková druhý najvyšší počet bodov- 112, pričom nie je zo zápisnice zrejmé, ktorý člen jej pridelil koľko bodov. Zo zápisnice tiež nevyplýva koľko bodov celkovo získali uchádzači, známe je len poradie úspešných uchádzačov, v ktorom sa Mgr. Maruniaková umiestnila na 2. mieste.

Za priebeh a výsledky výberového konania zodpovedajú členovia výberovej komisie.

Pozornosti Komisie neuniklo, že JUDr. Ľuboš Sádovský okrem tohto výberového konania (konaného v dňoch 25.-27.2.2013) , v ktorom bol členom a predsedom výberovej komisie a v ktorom uspela Mgr. Zuzana Maruniaková- riaditeľka štátnej tajomníčky 2 (JUDr. Moniky Jankovskej), bol aj členom výberovej komisie na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre OS Nové Zámky (konaného v dňoch 12.-14.2.2013) , v ktorom uspela JUDr. Denisa Cviková - generálna riaditeľka sekcie právnych služieb MS SR, ale aj členom a predsedom výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre OS Považská Bystrica (konaného v dňoch 25.-27.11.2013), v ktorom uspela JUDr. Gabriela Repková - riaditeľka odboru legislatívy trestného práva, generálna riaditeľka sekcie trestného práva, ako aj členom a predsedom výberovej komisie na obsadenie jedného voľného miesta na OS BA IV (konaného v dňoch 25.-28.4. 2016), v ktorom uspel JUDr. Ján Evin- riaditeľ odboru probácie, mediácie, prevencie a kriminality.

Všetci 4 úspešní uchádzači na sudcov, boli v čase výberových konaní zamestnancami MS SR. Mgr. Zuzana Maruniaková, JUDr. Gabriela Repková a JUDr. Denisa Cviková, zostali na MS SR na stáži sudcu aj po úspešnom výberovom konaní. Funkcie sudcov sa ujali: Mgr. Zuzana Maruniaková dňa 1.5.2017, JUDr. Denisa Cviková dňa 1.5.2014, Gabriela Repková dňa 1.5.2016, JUDr. Evin Ján dňa 19.12.2016 a JUDr. Gibaľová Janka dňa 4.12.2017.

Závery komisie k výberovému Konaniu

Uvedené nedostatky vo výberovom konaní na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre Okresný súd Bratislava V vyhláseného dňa 26.11.2012 a zmeneného dňa 18.12.2012 , ktoré konštatovalo aj ministerstvo spravodlivosti, nemožno podľa Komisie považovať za formálne chyby alebo nedostatky. Za najzávažnejšie pochybenie možno považovať umožnenie výberovej komisie 3 uchádzačom o voľné miesto sudcu: Mgr. Zuzane Gašpírovej, Mgr. Maruniakovej a JUDr. Evu Muňkovej zúčastniť sa psychologického posúdenia pred tým, než uchádzači splnili podmienku získania aspoň 12 bodov za každé vypracované rozhodnutie, teda za nesplnenie podmienky získať aspoň 12 bodov za vypracovanie súdneho rozhodnutia z oblasti trestného práva. Vzhľadom k tomu, že išlo o porušenie povinnosti ustanovenej v § 9 ods.1 písm. d/ vyhlášky ministerstva spravodlivosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (účinnej v čase vyhláseného výberového konania ), Komisia odporúča súdnej rade vzhľadom na uplynutie premlčacej doby na disciplinárne stíhanie sudcov, ktorí boli členmi uvedenej výberovej komisie, iniciovať vyčiarknutie členov uvedenej výberovej komisie: a to JUDr. Ľuboša Sádovského, JUDr. Janku Gažovičovú, JUDr. Ondreja Laciaka, JUDr. Juraja Sopoligu zo zoznamu kandidátov na členov výberovej komisie podľa aktuálneho zoznamu kandidátov na člena výberových komisií: a to súdnej rade, národnej rade a ministrovi spravodlivosti. Zároveň Komisia odporúča Sudcovskej rade Okresného súdu Bratislava V, aby sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Mgr. Zita Leimbergeová nebola volená za člena výberových komisií.

Závery a odporúčania Komisie ohľadom stáže sudcov na Ministerstve spravodlivosti

Výkon funkcií v exekutíve vo forme stáží, či dokonca zastávanie vrcholných pozícii pri prerušení výkonu funkcie sudcu je v praxi jednotlivých štátov realizovaný rôzne. Od judikovaného zákazu stáží sudcov na ministerstve spravodlivosti v Českej republike, cez možný prechod z funkcie sudcu do výkonu funkcie štátneho tajomníka a späť, či dokonca funkcie ministra spravodlivosti a späť do funkcie predsedu alebo sudcu Najvyššieho súdu v Slovenskej republike.

Ústavný súd Českej republiky sa k výkonu iných, mimosúdnych aktivít sudcu vyjadril v rozhodnutí Pl. ÚS 39/08, zo dňa 6.10.2010, týkajúcom sa dočasného prideľovania sudcov na ministerstvo spravodlivosti nasledovne: „Ústavný súd dospel k záveru, že imanentným rysom sudcovskej funkcie je kontinuálnosť jej výkonu. Preto členstvo v poradných orgánoch ministerstva, vlády aj oboch komôr Parlamentu, rovnako ako plnenie úloh týchto odlišných zložiek štátnej moci, je v rozpore s princípom deľby moci, nehľadiac na to, že osobné a mimosúdne väzby, ku ktorým pri takejto činnosti dochádza, nevyhnutne zvyšujú pravdepodobnosť možného konfliktu záujmov a robí tak nestrannosť v podobe nepredpojatosti sudcov spochybniteľné. Ústavnému súdu je známe, že táto prax je možná aj v iných štátoch (Francúzsko, Švédsko, SRN, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Rakúsko), avšak pre posúdenie tejto otázky je nutné brať do úvahy špecifické pomery v Českej republike ako aj úlohu Ministerstva spravodlivosti pri príprave na sudcovskú funkciu a pri kariérnom postupe sudcov, rovnako ako k dĺžke preloženie a náplni činnosti preložených sudcov k iných štátnych orgánov v iných štátoch. Preto Ústavný súd zotrval na svojom právnom názore v náleze sp. zn. Pl. ÚS 7/02 (č. 349/2002 Zb.) a naďalej považuje prideľovanie sudcov na plnenie úloh v rámci inej vetvy štátnej moci za činnosť odporujúce článku. 82 ods. 3 ústavy, a vzhľadom na to, že tento právny názor Ústavný súd už raz vyslovil (nález sp. zn. Pl. ÚS 7/02), tak aj čl. 89 ods. 2 ústavy; v tejto súvislosti sa tiež stotožňuje s pripomenutím navrhovateľa ohľadom požiadavky zachovania tzv. vonkajšej či objektívnej nezávislosti sudcu, ktorá by sa takýmto spôsobom mala účastníkom konania, ale aj verejnosti javiť“.

V čase, keď slovenská justícia zápasí s tak nízkou dôveryhodnosťou, (pričom prípady, ktorými sa Komisia momentálne zaoberá nasvedčujú tomu, že dôveryhodnosť justície utrpela aj pôsobením sudkyne v pozícii štátnej tajomníčky, ktorá sa po prevalení kauzy - zverejnení jej komunikácie s Mariánom Kočnerom, znova bez problémov ujala funkcie sudcu, dôvere nepridal ani výber piatich zamestnancov ministerstva spravodlivosti, ktorí uspeli vo výberových konaniach na sudcov, z ktorých 4 skončili na 1. mieste a jedna na 2. mieste), je potrebné na tieto zistenia reagovať.

Tieto výberové konania okrem spomenutých vážnych nedostatkov, vzhľadom na absolútny úspech zamestnancov MS SR vo výberových konaniach na sudcov v čase, keď získali spomenutí piati uchádzači z MS SR najvyšší počet bodov za tie časti výberu, ktoré malo na starosti MS SR, ale získali aj najvyšší počet bodov za ústnu časť, pričom nie je možné ústnu časť verifikovať, pretože v tom čase sa záznamy z ústnej časti nevyhotovovali, vykazujú znaky netransparentnosti takéhoto výberu sudcov.

Nemožno nevidieť, že takto vybraní traja zamestnanci namiesto ujatia sa výkonu funkcie sudcu, naďalej po dlhé obdobie zastávali ako sudcovia na stáži svoje pôvodné vysoké funkcie na ministerstve spravodlivosti, pričom motívom všetkých týchto úspešných zamestnancov bolo vykonávať funkciu sudcu a podieľať sa svojim výkonom na budovaní dôveryhodnosti justície. To sa najmä dvom z nich určite nepodarilo. Naopak po ujatí sa funkcie sudcu spolu s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti sa stali predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní ako aj samotnej Komisie, ktorá s poukazom na uvedené ako aj vybrané citované názory z rozhodnutia Pl. ÚS 39/08, zo dňa 6.10.2010, s ktorými sa Komisia stotožňuje, navrhuje odporučiť súdnej rade otvoriť diskusiu na najbližšom zasadnutí súdnej rady k otázke zaujatia stanoviska k uvedenej problematike so záverom iniciovania prípravy legislatívnych zmien, ktoré neumožnia sudcom dočasné pridelenie ani stáže sudcov na ministerstve spravodlivosti resp. inom ústrednom orgáne štátnej správy, ani možnosť sudcu zastávať funkcie štátneho tajomníka, resp. ministra.

Ďalšie zistenia Komisie:

Z odpovede ministra spravodlivosti zo dňa 10.1.2020 Komisia zistila, že Mgr. Zuzana Maruniaková bola vymenovaná za sudkyňu 13.5.2013 s pridelením na Okresný súd Bratislava V. Zamestnancom MS SR bola od 2.5.2012 do 12.5.2013 na pozícii riaditeľky kancelária štátnej tajomníčky 2. V čase od 13.5.2013 do 30.4.2017 vykonávala stáž sudcu na MS SR. Funkciu sudcu vykonáva od 1.5.2017. Od 14.9.2019 je na materskej dovolenke.

Z výsluchu Mgr. Maruniakovej vyplynulo, že táto dňa 26.4.2018 meritórne rozhodla zmenkovú vec sp. zn. 2CbZm/59/2016 tak, že žalovaní v 1. a 2. rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 8. 298.479,72 Eur spolu s 6% ročným úrokom od 12.6.2015 do zaplatenia, a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Na Okresnom súde Bratislava V vybavovala agendu 4CbZm, agendu prevzala prerozdelením spisov z oddelenia CbZm v počte 598 náhodným výberom.

Sťažnosti na prieťahy v konaní v oddelení Mgr. Maruniakovej

Z odpovede predsedu Okresného súdu Bratislava V zo dňa 11.11.2019 na dožiadanie Komisie ohľadne podaných sťažností na sudkyňu Mgr. Marunikaovú okrem iného vyplynulo, že:

1/ Okresnému súdu Bratislava V bola dňa 18.9.2017 doručená sťažnosť na postup súdu vo veci vedenej pod sp. zn. 3CbZm/810/2015 so žiadosťou o odstránenie nedostatkov súdu spočívajúcich v porušení práva na verejné prerokovanie bez zbytočných prieťahov. Išlo o návrh na vydanie rozkazu na plnenie na vydanie biankozmenky zo dňa 10.3.2014. Dňa 18.6.2015 Krajský súd Bratislava rozhodol, že miestne príslušný, na prejednanie a rozhodnutie veci je Okresný súd Bratislava V, ktorý do podania sťažnosti vo veci nenariadil pojednávanie. Predchádzajúce dve boli odročené z dôvodu neprítomnosti zákonného sudcu. Predseda OS BA V na sťažnosť odpovedal dňa 21.9.2017 s vysvetlením, že predchádzajúce pojednávania boli zrušené pre práceneschopnosť sudcu, išlo o objektívne prekážky na strane sudcu, dĺžka termínov bola ovplyvnená vysokým počtom vecí pridelených do oddelenia.

2/ Dňa 28.9.2017 bola OS BA V doručená sťažnosť na prieťahy v konaní vedenom na uvedenom súde pod sp.sn. 3CbZm/1012/2015. Išlo o návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 17.9.2015, OS BA V napriek žiadosti zo dňa 4.11.2016 nerozhodol ani nevytýčil termín pojednávania, opätovnú sťažnosť podal účastník dňa 11.4.2017, od nej uplynula doba dlhšia ako 18 mesiacov. Účastník namietal, že nečinnosťou súdu ktorá je dlhšia ako 24 mesiacov, dochádza k zbytočným prieťahom, požiadal o prijatie opatrení smerujúcich k rozhodnutiu vo veci alebo vytýčeniu termínu pojednávania.

Predseda OS Bratislava V v odpovedi PZ účastníka zo dňa 2.10.2017 uviedol, že zákonná sudkyňa vytýčila termín pojednávania na 7.12.2017.

3/ Dňa 1.2.2018 bola OS BA V doručená sťažnosť na postup súdu vo veci 3CbZm/31/2016, išlo o návrh sťažovateľa zo dňa 3.3.2016 na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 13.000 Eur. Sťažovateľ vyčítal, že súd je nečinný a spôsobuje mu stav právnej neistoty.

Predseda OS Bratislava V v odpovedi PZ účastníka zo dňa 5.2.2018 uviedol, že vo veci je určený termín pojednávania na 26.2.2018.

4/ Dňa 29.3.2018 bola OS BA V doručená sťažnosť na postup súdu vo veci 1CbZm/1042/201. Išlo o návrh zo dňa 24.9.2015 o vydanie platobného rozkazu. Napriek zaplatenému súdnemu poplatku a predloženiu listinných dôkazov, na ktoré vyzval OS vyzval dňa 12.8.2016, OS vo veci nerozhodol a ani nevytýčil pojednávanie, pričom išlo o opätovnú sťažnosť. Predchádzajúca bola zo dňa 11.9.2017. Od podania žaloby uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov.

Predseda OS Bratislava V v odpovedi PZ účastníka zo dňa 3.5.2018 uviedol, že vo veci je určený termín pojednávania na 31.5. 2018

Z nahliadnutia do spisu 1 CoZm/22/2018, ktorého súčasťou bol aj spis OS BA V sp. zn. 2 CbZm/59/2016 vyplýva, že uvedená vec napadla na súd dňa 21.6.2016. Vo veci neboli podané žiadne sťažnosti na prieťahy v konaní. Vo veci bolo vytýčených 5 pojednávaní. Prvé sa konalo dňa 8.2.2018, pojednávanie bolo odročené na 22.2. 2018. Pre nahlásenú bombu bolo pojednávanie odročené na 15.3.2018. Dňa 15.3.2018 bolo odročené na 16.4.2018 a napokon na 26.4.2018, kedy Mgr. Maruniaková vo veci meritórne rozhodla.

Z vyšetrovacieho spisu NAKA k prípadu zmenky

Z vyšetrovacieho spisu NAKA expozitúra Nitra vyplýva, že na uvedenom útvare PZ je vedené pod ČVS: PPZ-325/NKA-ZA2-2019 trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku, prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v jednočinnom súbehu so zločinom zasahovania do nezávislosti súdu a prečin podplácania.

Súčasťou vyšetrovacieho spisu, do ktorého nahliadli dvaja členovia osobitnej Komisie súdnej rady (Mgr. Čimo a JUDr. Berthotyová) vyplýva, že Monika Jankovská o kauze zmenky komunikovala s Mariánom Kočnerom.

Pred prvým pojenádvaním vo veci zmenky, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.2.2018, dňa 5.2.2018 prebehla medzi JUDr. Monikou Jankovskou (MJ) a Mariánom Kočnerom (MK) nasledujúca komunikácia:

MK – V utorok ideš k Zuze?
MJ- Zuza ku mne
MK- Som zvedavý čo zajtra Zuza
MJ-Tak veď sa vyjadrila viackrát, tak nemala by inak. Akurát predpokladám, že sa bude triasť zas ako ratlík. Čo mi fakt lezie na nervy.
MK- Tak jej daj sily. Ale samozrejme najlepšie by bolo, keby rozhodla na prvom pojedku. Lebo zas sa spustí silný mediálny tlak na ňu!!
MJ- Na to budem tlačiť.
MK- A keby vedela vylúčiť z pojedka médiá, bolo by to super. Ale neviem či sa dá.
MK- Nesmie to odročiť.
MJ- Nie. Lebo ju sama zaj**em. Sľúbila to viackrát. Ja som z nej urobila to čo je a prišiel čas splniť dlh!!!!!
MJ- V prípade nedodržania sľubu príde odveta.. Sľúbila to sama, dávala návod a postup, ktorý si dodržal, tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo sľúbila.!

6.2.2018

MJ- Takže vysr**á, doš**tá...povedala som jej že ma to nezaujíma!!! Má robiť čo sľúbila! Inak s ňou skončím a príde satisfakcia, povedala, že dodrží a ak by sa niečo stalo tak 22.
MJ- teraz veziem po hodinovom rozhovore Denisu domov. Tiež vie, čo má robiť.
MK- A chce to aj rozhodnúť?
MJ- Tak povedala, jedine čo riešila, čo povedia kolegovia.
MJ- A ak by sa nastalo niečo tak 22.2.


8.2.2018 V deň otvorenia pojednávania


MK- Zuza je pokojná, tlačia ten zahraničný posudok.
MJ- Rozbite to
MK- Zatiaľ všetky ich námietky posiela do pi*e. Ide dobre, fakt dobre
MJ- ja som ešte do noci Denise dávala pokyny
MK- Ale myslím, že to dnes neutne.
MJ- Musí
MK- Ide výsluch Slinu
MK- 22.2. rozhodne
MJ- dala termín Hej?

9.2.2018

MK- Výkon tvojej zverenkyne bol včera nad moje očakávanie. Raz darmo si vynikajúca krstná. Ďakujem aj aj Darči veľmi pekne, viem, že to stálo veľa nervov a úsilia. Verím, že karta sa nám začala znova obracať a dohráme všetky hry do víťazného konca, sme stále team a som veľmi rád že vás obe mám. Ďakujem že ste a prajem vám pekný a pokojný víkend .

8.2.2018

MK- Rozsudok musí byť excelentne napísaný. Rátam že tam Zuze pomôže aj kolegyňa z BA1.
MJ- To musím dať Denise. Zuzana je jedna absolútna hlupaňa. Všetko riešila Denisa.
MK- Myslel som si, že tú prípravu písala Denisa. Ale zas Zuza pekne prečítala.

21.2.2018

MK- Denisa to zmákne
MJ- Ešte teraz to píše.
MK- Minule to napísala skvele. Predpokladám, že rozdelíš Zuzinu odmenu aj pre Denisu.
MJ- Nie. Deni dostane čosi z mojej. Niečom som tej pi*i sľúbila a to treba dodržať.
MK- To je tvoja vec

22.2.2018

MK Bomba na súde Ahoj. Zuza OK?
MJ- zatiaľ hej. Asi trochu preľaknutá po dnešku.
MK- Tak nech robí čo má. Lebo skončí na Kuciaka

Po nahliadnutí do zmenkového spisu Komisia zistila, že dňa 8.2.2018 bolo pojednávania odročené na 22.2.2018. Plánované pojednávania dňa 22. 2. 2018 sa však tento deň sa neuskutočnilo, nakoľko polícia musela evakuovať všetky súdy v Bratislave pre nahlásenú bombovú hrozbu.

28.2.2018

MK- Ideme do finále Nemôže to podľa mňa dnes uťať.
MK- 15.3. to môže rozhodnúť. Nech si s Denisou pripraví záver
MJ- už sú zosieťované. Zorganizovala som.

9.3.2018

MK- tak nás Zuzka oj**ala. Už 2.3. súhlasila s vypracovaním znaleckého posudku napriek tomu, že to na pojednávaní už dvakrát zamietla. Smutné je to, že nás o tom neinformovala. Takže sa nám to pekne natiahlo o mesiac. Dop**i tam. Nemám slov. Tak najprv drží lajnu a potom sa poserie.
MJ- Po všetkých idú len po GP a V nie. A zázrakom ani po tlstom.
MK- Zuza sa nemá čoho báť.
MK- Dám postaviť Kuciakovi veľký pekný pomník

18.3.2018

MK- Skús prosím zistiť u Zuzy, či je schopná to ukončiť ak by sme nestihli ten posudok dodať do termínu pojedka. Podľa mňa môže, lebo to vyzerá sa to nedá fyzicky stihnúť......bežne sa takéto posudky robia 5 mesiacov.
MJ- to som zisťovala už minule, nechce to urobiť, písala som ti minulý štvrtok, kraj by to zrušil
MJ- Aj Denisa mi to potvrdila. Ona to celé pozrela, lebo Zuze neverím.

15.4.2018

MJ- Všetko je prebrané s D. aj Z. Vedia o všetkom, zajtra rozhodne

16.4.2018

MK- Dobré ránko. Tak ideme do pomaly na to.
MJ- Drž sa. Dano Hudák zomrel.
MK. – Zatiaľ ideme dobre. Odročené

26.4.2018

MK- 11.16.09 Začali sme
MK- 13:27:52 MK Ďakujem
MK 13:28:20 Jedno máme z krku JUPIIIII, konečne nejaký úspech, verím, že karta sa otočila.

18.5.2018

MJ- včera som tu mala aj Zuzu aj Deni. Rozsudok pôjde budúci týždeň. Má ho na 50 strán, tak som kázala okamžite skrátiť lebo to nebude nikto čítať. Dena skontroluje (cez víkend)

Komisia z odpovede predsedu OS Bratislava V zo dňa 31.12.2019 zistila, že z registra súdneho manažmentu bolo zistené, že dňa 25.5.2018 bol do dokumentov nahratý koncept rozsudku sudkyňou Maruniakovou, ktorá mala 30 dňovú lehotu na vypracovanie rozhodnutia predĺženú na základe žiadosti vedenej pod Spr. 3022/2018 do 31.5.2018.


Komisia zistila, že rozsudok OS BA V sp. zn. 2 CbZm/59/2016 zo dňa 26.4.2018 má 40 strán.

Závery Komisie:

Mgr. Zuzana Maruniaková Komisii dôveryhodne a presvedčivo neobjasnila, prečo uvedenú právne zložitú vec uprednostnila pred ostatnými vecami v jej oddelení, ktoré jej napadli skôr a v ktorých boli podané sťažnosti na prieťahy v konaní, niektoré aj opakovane. V oddelení mala po nástupe na OS BA V pridelených 598 zmenkových vecí, z toho 2/3 boli staršie ako predmetná zmenková vec, ktorá napadla dňa 21.6.2016 a ktorú meritórne rozhodla 28.4.2018. V uvedenej veci nebola podaná žiadna sťažnosť na prieťahy v konaní ani žiadosť o vytýčenie pojednávania.

Dôveryhodne nevysvetlila, prečo informácie o predmetnej kauze, ktoré boli zverejnené z aplikácie Threema (komunikácia medzi Monikou Jankovskou a Mariánom Kočnerom) a ktoré sú obsahom vyšetrovacieho spisu fakticky aj časovo sedia.

Dôveryhodne nevysvetlila účasť JUDr. Denisy Cvikovej na pojednávaní dňa 26.4.2018, kedy aj meritórne predmetnú zmenkovú vec rozhodla. Jej tvrdenie, že sudkyňu JUDr. Denisu Cvikovú o to požiadala, pretože táto má viac skúseností ako sudkyňa, má podľa Komisie vážne trhliny, pretože JUDr. Denisa Cviková sa síce stala sudkyňou v máji 2013, výkonu funkcie sudcu sa však ujala až 1.5.2014, kedy bola pridelená súdnou radou na Okresný súd do Nových Zámkov. V októbri 2015 ju Súdna rada preložila na Okresný súd Bratislava I. Od 14.5.2013 do 30.4.2014 bola na stáži na MS SR na pozícii generálnej riaditeľky sekcie právnych služieb. Vysvetlenie Mgr. Maruniakovej k prítomnosti JUDr. Cvikovej na pojednávaní dňa 26. 4.2018, kedy vyhlásila v zmenkovej veci sp. zn. 2 CbZm/59/2016 rozsudok, v tom zmysle, že potrebovala pomoc na pojednávaní od skúsenejšej sudkyne podľa Komisie pôsobí nedôveryhodne, pretože JUDr. Cviková podľa zistení Komisie sa výkonu funkcie sudkyne ujala len o necelé tri roky skôr ako samotná Mgr. Maruniaková.

Tvrdenia Mgr. Maruniakovej, obhajujúce samotný fakt, že sa ocitla v komunikácii medzi Monikou Jankovskou a Mariánom Kočnerom, tým, že Monika Jankovská komunikáciu poprela, sú nepresvedčivé vzhľadom už aj nato, že napr. David Lindtner priznal komunikáciu, pričom sled udalostí týkajúcich sa rozhodovania v zmenkovej veci, ako kolieska udalostí, zapadajú do seba.

II.
Prípad JUDr. Denisa Cviková

      JUDr. Denisa Cviková dňa 14.11.2019 pred Komisiou uviedla, že nikdy s nikým nekomunikovala v aplikácii Threema, nemá ju nainštalovanú a nepozná ju. Žiadny rozsudok, ani prípravu nepísala, ani neparticipovala na tejto kauze. Nemá to rozumný základ, nie je zmenková sudkyňa, túto oblasť nerobila. Je to komunikácia tretích osôb o nej, nevie ovplyvniť, ako tretie osoby o nej komunikujú. Mgr. Maruniakovú pozná od r. 2012, boli v kontakte, sú dobré kamarátky a kolegyne. Mgr. Maruniaková ju poprosila o účasť na pojednávaní, keďže bola vystresovaná z medializovanej kauzy, aby mala na pojednávaní niekoho známeho a cítila sa komfortnejšie. Nebola to jej prvá prítomnosť na pojednávaní, sedela na viacerých a aj jej chodili kolegovia na pojednávania. V čase pojednávania čerpala dovolenku, vybavovala si súkromné veci, bolo tam cca 30 novinárov, 10 kamier, vedľa nej sedel prokurátor. Ak by robila to, čo je v komunikácii, asi by nebola taká hlúpa sadnúť si na pojednávanie.

      Monika Jankovská je jej spolužiačka z VŠ, kontakt bol taký, že keď pojednávala v Trenčíne, tak sa za ňou zastavila. Potom pracovala na MS SR, mali kontakt v pracovnej rovine, je to jej známa, max. na narodeniny a meniny sa stretli a keď sa stretlo viac spolužiakov.

      Uviedla, že sa nepozná s Kočnerom, nekomunikovala s ním, videla ho v TV a videla ho na pojednávaní naživo.
      Bola viac v kontakte s Maruniakovou telefonicky. Keď boli narodeniny a meniny, tak sa stretli aj osobne, inak pracovne.
      S Maruniakovou sú kamarátky, s Jankovskou kamarátky, ale nie blízke, pozná ju z čias VŠ.
      Na otázku členky Komisie JUDr. Berthotyovej, či sa na pojednávaní vyhlásil rozsudok JUDr. Cviková uviedla, že áno, aj ona keď má nepríjemné pojednávanie, tak poprosí kolegu, aby tam prišiel.
     Na otázku Mgr. Čima, že keď bolo pojednávanie, ktoré končilo vyhlásením rozsudku, či vedela, že Mgr. Maruniaková rozhodne, spýtal sa či bola iba na jednom alebo viacerých pojednávaniach Mgr. Maruniakovej, JUDr. Cviková odpovedala, že Mgr. Maruniaková, nehovorila o tom, či bude rozhodnuté. Jediné o čom sa bavili, že ako dlho to bude trvať.
      Na otázku JUDr. Berthotyovej, či Mgr. Maruniaková čítala odôvodnenie. JUDr. Cviková odpovedala: áno, čítala, ale ona si pripravuje písomne všetko. Podľa nej nevedela, či vyhlási rozhodnutie alebo nie.
      Na otázku Mgr. Pohančeníka, akú pozíciu zastávala na MS SR uviedla, že bola najprv advokátka, potom sudkyňa, ako advokátka (s pozastavenou činnosťou) bola zamestnaná na MS SR, sekcia právnych služieb, riaditeľka.
      Na otázku Mgr. Čima, či sa stala sudkyňou počas toho, ako pracovala na MS SR. uviedla, že áno.
      Na otázku JUDr. Mészárosa, či bola prvý krát u JUDr. Maruniakovej na pojednávaní, JUDr. Cviková odpovedala, že ona sedela u nej na pojednávaní prvýkrát.
      Na otázku Mgr. Pohančeníka, či jej nebolo ponúknuté miesto na súde, a čo ju viedlo zmeniť pozíciu advokátky na sudkyňu a či necíti vďaku.
      JUDr. Cviková odpovedala, že pôsobila ako podnikový právnik, koncipientka, advokátka, potom vyskúšala MS SR. Keď robila advokáciu, veľa pojednávala, gro bola sporová agenda po celom Slovensku, advokácia bola dobrá, ale vždy jej pripadala jednostranná, ale v súdnictve je to tak, ako to má byť. Po vymenovaní do funkcie sudcu na MS SR zostala.
      Mgr. Pohančeník spýtal sa, či mala snahu ísť na krajský súd na správne kolégium pred niekoľkými rokmi. JUDr. Cviková uviedla, že áno, bola na výberovom konaní.
      JUDr. Pohančeník sa spýtal sa na vzťah s Monikou Jankovskou, pretože po krajskom súde sa šírila informácia o tom, že ju preferuje JUDr. Jankovská. Spýtal sa na jej vzťah.

JUDr. Cviková uviedla, že JUDr. Jankovská jej nepomáhala, asi ani nevedela, že bola na výberovom konaní, správne kolégium chcela skúsiť preto, lebo na krajskom súde je prvostupňové, nešla na civil, lebo je to odvolací súd a potrebuje viacej praxe, mala prax z advokácie. Poznajú sa z VŠ, keď tam bola pojednávať, tak sa zastavila, keď ona prišla do Bratislavy, aj sa v kruhu spolužiakov stretli. Sú kamarátky, ale nie blízke.
      Mgr. Pohančeník sa spýtal, čím si vysvetľuje, že sa ocitla v komunikácii.
      JUDr. Cviková uviedla, že JUDr. Jankovská túto komunikáciu popiera, jediné čo vie, vedia ich identifikovať, že sú kamarátky.
      Mgr. Čimo sa spýtal, či komunikovala s JUDr. Jankovskou po zverejnení Threemy.
      JUDr. Cviková: uviedla, že sa jej na to spýtala v sms správe, čo to je. JUDr. Jankovská popierala komunikáciu, že je to útok voči nej.
      Mgr. Pohančeník sa jej spýtal, že keby sa preukázalo, že komunikácia je pravdivá, čím si to vysvetľuje, že sa takto o nej bavia.
      JUDr. Cviková uviedla, že keďže to poprela, ďalej nad tým nerozmýšľala, nevie kto by to mohol napísať, ona sa pohybovala v iných kruhoch ako JUDr. Jankovská. Medializácia jej nie je príjemná.
      Na otázku či ju oficiálne orgány kontaktovali, napr. OČTK. JUDr. Cviková uviedla, že nie, iba novinári.

Zistenia Komisie:

Z verejne dostupných zdrojov www.sudnarada.gov.sk/ ako aj z odpovede ministra spravodlivosti zo dňa 10.1.2020 Komisia zistila, že JUDr. Denisa Cviková sa výberového konania na sudcu zúčastnila v dňoch 12.-14.2.2013. Zo zápisnice z výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta pre OS Nové Zámky vyplýva, že členmi výberovej komisie boli: JUDr. Jaroslav Chlebovič- člen menovaný Súdnou radou, Mgr. Miroslav Maďar- člen menovaný národnou radou, JUDr. Roman Greguš- člen menovaný MS SR, JUDr. Ľuboš Sádovský – člen menovaný MS SR, a JUDr. Jozef Kanás- člen zvolený Plénom s pôsobnosťou sudcovskej rady pri OS Nové Zámky, ktorý bol zvolený za predsedu komisie.
      Do výberového konania sa prihlásilo 18 uchádzačov. V písomnej odbornej časti získala JUDr. Cviková najvyšší počet – 37 bodov, za prípadovú štúdiu získala najvyšší počet 20 bodov, za preklad cudzieho jazyka získala najvyšší počet 20 bodov, za písomné vypracovanie súdneho rozhodnutia z oblasti civilného práva získala 18 bodov, za písomné vypracovanie súdneho rozhodnutia v oblasti trestného práva získala 18 bodov. Po psychologickom posúdení so záverom doporučenia, získala v ústnej časti najvyšší počet spomedzi uchádzačov- 108 bodov a celkovo skončila na 1.mieste s počtom bodov 221.

    Ako vyplynulo z odpovede ministra spravodlivosti zo dňa 10.1.2020 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevykonávalo kontrolu výberových konaní na funkciu sudcu u JUDr. Denisy Cvikovej.
    Vymenovanou za sudkyňu bola dňa 13.5.2013, s pridelením na Okresný súd Nové Zámky. Zamestnancom MS SR bola v dňoch 15.5.2012 až 12.5.2013. Pôsobila ako generálna riaditeľka sekcie právnych služieb. V čase od 14.5.2013 do 30.4.2014 vykonávala stáž sudcu na MS SR. Výkonu funkcie sudcu sa ujala 1.5. 2014.
      Dňa 17.6.2015 požiadala o preloženie na Okresný súd Bratislava I z rodinných dôvodov.
      Uznesením Súdnej rady SR č. 534 z 28. septembra 2015 bola na základe svojej žiadosti preložená z Okresného súdu Nové Zámky na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I s účinnosťou od 1. októbra 2015.
      JUDr. Denisa Cviková sa zúčastnila počas čerpania svoje riadnej dovolenky pojednávania dňa 26.4.2018 na Okresnom súde Bratislava V na požiadanie Mgr. Zuzany Maruniakovej, ktorá v uvedený deň túto vec aj meritórne rozhodla.
      Na pojednávaní Mgr. Maruniakovej dňa 26.4.2018 v uvedenej zmenkovej veci sa JUDr. Cviková podľa vlastného vyjadrenia zúčastnila iba v tomto jedinom prípade.
      Jej vysvetlenie, že ide o bežnú vec, že sudcovia chodia bežne na pojednávania svojich kolegov, a že tak urobila aj v iných prípadoch, nepôsobí vzhľadom na obsah komunikácie týkajúci sa tejto kauzy a sled udalostí, ktorý sa odohral tak, ako sa uvádza v komunikácii medzi JUDr. Jankovskou a Mariánom Kočnerom, dôveryhodne.
      Navyše JUDr. Cviková neuviedla jediný iný prípad, kedy sa takýmto spôsobom (počas čerpania vlastnej dovolenky alebo aj počas pracovného dňa) zúčastnila iných pojednávaní u iných sudcov.
      Jej vysvetlenie o účasti na pojednávaní predmetnej zmenkovej veci, tak neposkytuje dôveryhodné a uveriteľné odôvodnenie jej prítomnosti na pojednávaní Mgr. Maruniakovej, ktorá predmetnú zmenkovú vec v uvedený deň aj rozhodla. 

Predsedníčka Komisie dňa 13.1.2020 požiadala NAKA, expozitúra Nitra o poskytnutie súčinnosti, zmysle § 27h ods.1 zákona č.185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej, a to o poskytnutie informácií, či zo zaistených mobilných telefónov JUDr. Moniky Jankovskej a sudkyne Mgr. Zuzany Maruniakovej vyplýva, že sudkyňa Mgr. Zuzana Maruniaková pred resp. po rozhodnutí tzv. zmenkovej kauzy- rozsudok Okresného súdu Bratislava V sp. zn. 2CbZm/59/2016, ktorú meritórne rozhodla dňa 26.4.2018, komunikovala (telefonicky, resp. správami) s JUDr. Monikou Jankovskou a s JUDr. Denisou Cvikovou a čo bolo obsahom ich komunikácie. Zároveň Komisia požiadala o informáciu, či zo zaistených mobilných telefónov vyplýva, či medzi sebou pred a po rozhodnutí uvedenej kauzy komunikovali JUDr. Cviková Denisa a JUDr. Monika Jankovská a čo bolo obsahom ich komunikácie.
Komisiu tiež žiadala o poskytnutie informácie, či boli v čase od 5.2.2018 do 30.5.2018 zaznamenané hovory medzi týmito sudkyňami (Maruniakovou a Cvikovou, Maruniakovou a Jankovskou, Jankovskou a Cvikovou) s uvedením ich presnej špecifikácie, v ktorý deň a hodinu telefonické hovory prebehli.
V prípade, že došlo v zaistených mobilných telefónoch sudkýň v uvedenom období (od februára 2018 do zaistenia mobilných telefónov) k vymazaniu kontaktov a správ, žiadala Komisia o uvedenie ich počtu.
Dňa 17.1.2020 vyšetrovateľ NAKA poskytol predsedníčke Komisie odpoveď, s ktorou požiadal oboznámiť len členov Komisie, z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dosiahnutia účelu trestného stíhania, ktoré je uvedené na NAKA pod sp. zn. ČVS: PPZ-325/NKA-ZA2-2019.

Predsedníčka Komisie dňa 13.1.2020 požiadala ministra spravodlivosti o poskytnutie medializovanej informácie, ktorú zistilo ministerstvo spravodlivosti a postúpilo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s preverovaním spisu Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1CoZm/22/2018, ktorého súčasťou bol aj spis Okresného súdu Bratislava V sp. zn. 2CbZm/59/2016.
Minister spravodlivosti v odpovedi zo dňa 20.1.2020 uviedol, že MS SR Komisiu požadované informácie zistené po dôkladnom preskúmaní oboch spisov poskytlo orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko predmetné skutočnosti zakladajú trestnoprávnu a nie disciplinárnu zodpovednosť. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie by poskytnutím vyžiadaných informácií mohlo dôjsť k jeho zmareniu, v tejto fáze MS SR nie je oprávnené Komisii informácie poskytnúť.

III.

Závery a odporúčania Komisie ohľadne sudkýň Mgr. Zuzany Maruniakovej a JUDr. Denisy Cvikovej

      Mgr. Zuzana Maruniaková Komisii dôveryhodne a presvedčivo neobjasnila, prečo uvedenú právne zložitú zmenkovú vec sp. zn. sp. zn. 2CbZm/59/2016 uprednostnila pred ostatnými vecami v jej oddelení, ktoré jej napadli skôr a v ktorých boli podané sťažnosti na prieťahy v konaní, niektoré aj opakovane.

      Vysvetlenia oboch sudkýň, že nemôžu za to, ako o nich komunikujú iné osoby, v snahe zľahčiť samotný fakt, že sa ocitli v komunikácii medzi Monikou Jankovskou a Mariánom Kočnerom, tým, že Monika Jankovská poprela komunikáciu, sú nepresvedčivé vzhľadom už aj na to, že sudca David Lindtner priznal komunikáciu, pričom sled udalostí týkajúcich sa rozhodovania v zmenkovej veci, ako kolieska udalostí, zapadajú do seba. Naviac komunikácia z Threemy bola pripustená ako zákonný dôkaz vyjadrený analýzou, ktorú poskytol Europol už v dvoch trestných konaniach (v kauze zmenky a vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej) .

      Komisia nemá oprávnenie posudzovať trestnoprávnu rovinu konania sudkýň, avšak jej pozornosti neuniklo, že z konania sudkýň, ktoré sa uvedeným správaním mohli dopustiť tiež porušenia povinností sudcu ich usvedčuje veľa nevysvetlených náhod, pričom ich spoločnou menovateľkou je práve Monika Jankovská.

Podľa § 30 ods. 1 zákona o sudcoch medzi základné povinnosti sudcu patrí: v občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.
Podľa § 30 ods.2 v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä
a/ presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,
f/spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu.

Komisia na základe vyššie uvedeného dospela k záveru, že sudkyne Mgr. Zuzana Maruniaková a JUDr. Denisa Cviková napriek tomu, že poskytli vysvetlenia o odpovedali na otázky členov Komisie najmä na objasnenie vzťahu medzi sebou a JUDr. Monikou Jankovskou, spôsobu akým sa stali sudkyňami, ako aj objasnenia dôvodov, prečo sa objavili v komunikácii medzi JUDr. Monikou Jankovskou a Mariánom Kočnerom v súvislosti s kauzou, ktorú rozhodovala sudkyňa Mgr. Maruniaková, ako aj objasnenia dôvodov účasti JUDr. Denisy Cvikovej na pojednávaní pred Okresným súdom Bratislava V vo veci vedenej pod sp. zn. 2CbZm/59/2016, ktorú meritórne sudkyňa Mgr. Zuzana Maruniaková rozhodla dňa 26.4.2018, ich vysvetlenia však nepovažovala Komisia za presvedčivé, dôveryhodné a uveriteľné.
      Ich vysvetlenia vzhľadom na to, že sled udalostí týkajúcich sa rozhodovania v zmenkovej veci časovo aj fakticky korešponduje s informáciami, ktoré si pred udalosťami- rozhodnutím predmetnej zmenkovej veci, ale aj po nich vymenili Marián Kočner a Monika Jankovská o tretích osobách (v danom prípade o sudkyniach Zuzane Maruniakovej a Denise Cvikovej), ktoré majú svoju dejovú líniu so záverom úspechu Mariána Kočnera v zmenkovej veci, ktorý priami aktéri komunikácie zrejme sledovali, pričom sudkyne dôveryhodne neobjasnili najmä participáciu JUDr. Denisy Cvikovej na tejto kauze prinajmenšom jej prítomnosťou na vyhlásení rozsudku počas čerpania dovolenky.

Zhrnutie:

      Komisia preto uzavrela, že vzhľadom na to, že sudkyne Mgr. Zuzana Maruniaková a JUDr. Denisa Cviková nekonali tak, ako to vyžaduje od sudcov zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 30 ods.1 a § 30 ods.2 písm. a), f), zákona o sudcoch, je nutné navrhnúť súdnej rade schváliť odporúčanie predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky, aby v prípade sudkýň Mgr. Zuzany Maruniakovej a JUDr. Denisy Cvikovej, využila právo podať návrh na disciplinárne konanie pre porušenie povinností sudcu uvedených v § 30 ods. 1 a § 30 ods. 2 písm. a), f), zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: Súdna rada Slovenskej republiky