Civilný sporový poriadok

foto: Súdna rada SR/ ilustračná fotografia

Súdna rada na svojom včerajšom zasadnutí prijala výklad Zásad sudcovskej etiky, týkajúci sa princípov nezávislosti, nestrannosti a morálnej integrity sudcov.

Ako funguje elektronické podávanie žalôb?

Súčasťou 21. storočia je modernizovanie a elektronizácia takmer každej oblasti spoločnosti. Tento trend neobchádza ani oblasť justície. Dôkazom toho je možnosť podávania e-žalôb, ktorá má docieliť zjednodušenie niektorých úkonov občanov voči súdom. Ako systém elektronických podaní funguje a aké sú podmienky ich podávania?

Poslanci navrhujú vykonanie zmien v Civilnom sporovom poriadku

Napriek krátkemu časovému obdobiu od nadobudnutia účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení, navrhujú poslanci NR SR zmeny, o ktorých si môžete v tomto príspevku prečítať.

Spory s ochranou slabšej strany

Z názvu článku je zrejmé, že zákonodarca odčlenil od klasického sporového konania spory, v ktorých sa nebude plne uplatňovať princíp nového kontradiktórneho sporového poriadku.

Pojednávanie podľa sporového poriadku

Predmetný príspevok sa bude venovať zmenám, ktoré nastali po zmene právnej úpravy v súvislosti s pojednávaním pred civilnými súdmi.

Žaloba v civilnom procese

S účinnosťou Civilného sporového poriadku nastali podstatné zmeny v inštitúte žaloby. Pozrime sa aké.

Úkony strán v sporovom konaní

Od júla 2016 nastali novinky aj v iných úkonoch ako inštitúte žaloby, ktoré uskutočňujú v civilnom spore strany konania.

Inštitút predvolania a procesných lehôt v novom Civilnom sporovom poriadku

Tento príspevok sa bude zaoberať zmenami, ktoré nastali v inštitúte predvolania a procesných lehôt.

Doručovanie v civilnom práve procesnom

Inštitút doručovania písomností v novom civilnom konaní si rovnako zaslúži osobitnú pozornosť.

K vybraným novinkám Civilného sporového poriadku  II.

Tento článok nadvädezuje na novinky v civilnom procese. Bude sa zaoberať zmenami v inštitúte iných subjektov konania a procesných úkonov súdu.