Články

Právny režim zádržného práva vo výstavbových projektoch

Inštitút zádržného je dobrým príkladom toho, ako si stavebná prax vytvorila pre svoje potreby zabezpečovací mechanizmus realizácie práv a povinností medzi objednávateľom diela a jeho zhotoviteľom. Totiž v Obchodnom zákonníku, ani v Občianskom zákonníku nenájdeme žiadnu zmienku o tom, čo zádržné predstavuje, prípadne čo má byť jeho účelom. Ide teda o neupravený (mohli by sme povedať tiež inominátny) inštitút, ktorý v našich končinách vzišiel z potrieb stavebnej praxe. Keďže nemá legislatívne zakotvenie, jeho podoba sa v stavebnej praxi postupne kreovala. Dnes už môžeme hovoriť, že existuje v určitej ustálenej podobe s typickými znakmi, ktoré si v tomto príspevku priblížime.  

Môžete zakázať poskytovanie údajov o svojom mieste pobytu?

Mnoho obyvateľov nevie, že si hocikto môže vyžiadať informáciu o ich mieste pobytu. Mnohí zas nevedia, že takéto poskytovanie údajov o ich mieste pobytu je možné zakázať osobitným vyhlásením. Ako na to?

Účinky vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka spoločnosti s ručením s obmedzeným

S vyhlásením konkurzu na majetok úpadcu spája zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácií“) nastúpenie niekoľkých právnych účinkov. Tento právny predpis však nie je jediným, v ktorom účinky vyhlásenia konkurzu nájdeme, resp. jeho úprava nie je vo vzťahu ku konkurzom vyvolaným účinkom kompletná.

Odporovateľnosť právnych úkonov uskutočnenými medzi blízkymi osobami

Jedným z prostriedkov ochrany veriteľa proti právnym úkonom dlžníka uskutočneným v úmysle ukrátiť uspokojenie veriteľovej pohľadávky je inštitút odporovateľnosti. Jeho úspešné uplatnenie veriteľom predpokladá splnenie určitých predpokladov a podmienok odporovateľnosti právneho úkonu, ktoré vyplývajú z § 42a Občianskeho zákonníka. 

Neplatnosť zmluvy by mala byť výnimkou, nie zásadou.

Posudzovanie neplatnosti právnych úkonov je neraz veľmi zložitým procesom, vyžadujúcim dôkladné zistenie skutkového stavu a okolností prípadu. Problémom bývajú predovšetkým úkony, uzatvárane medzi laikmi, neznalými náležitostí prejavov vôle. Takáto situácia často speje k neplatnosti právneho úkonu z dôvodu jeho neurčitosti.

Môže Vás zamestnávateľ nútiť čerpať dovolenku?

Kto rozhoduje o termíne čerpania dovolenky? Za akých podmienok  Vám jej čerpanie môže zamestnávateľ nariadiť? Ako je to s čerpaním dovolenky pri skončení pracovného pomeru a nástupe na materskú dovolenku?

Cestovné práva: Zrušenie letu?

Čas dovoleniek so sebou prináša nielen vytúžený oddych, ale aj adrenalín z nových zážitkov. Nie všetky môžu byť však pozitívne. Dnes sa pozrieme na jeden z najčastejších problémov dovolenkárov, ktorým je neočakávané zrušenie letu. Kedy vám vznikajú práva?

Zmluvy súvisiace s dopravou

V slovenskom právnom poriadku je úprava zmlúv súvisiacich s dopravou obsiahnutá v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku. Pre obe úpravy je typická určitá všeobecnosť vo vzťahu ku jednotlivým typom preprav (železničná, letecká, lodná, cestná), nakoľko právna úprava nezohľadňuje špecifiká, ktoré sú vlastné pre ten ktorý typ prepravy. Preto má zásadný význam aplikácia podrobnejšej úpravy obsiahnutej jednak v správnych predpisoch (napr. zákon o cestnej premávke) a v prepravných poriadkoch.

Hranica ohovárania

Každý človek sa s tým stretol. Priamo, či nepriamo. Pre niekoho je to v podstate nemorálna forma obrany, pre iného forma útoku. V každom prípade na Slovenku je ohováranie trestný čin.

5 zaujímavostí o našej Ústave

Každoročne si pripomíname 1. septembra Deň Ústavy. Naša Ústava oslavuje už svoje 25 narodeniny. Symbolicky v tento deň prinášame 5 zaujímavostí o našom základnom zákone.