Čo ak prevediem peniaze na zlý IBAN?

V dnešnom príspevku by sme sa chceli venovať praktickému prípadu, ktorý mnohí z nás poznajú z bežného života. IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne uznaná forma bankového účtu, umožňujúca jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankového inštitútu. Typickým znakom týchto identifikátorov je ich dĺžka. Slovenské „IBANy“ sa začínajú kódom SK a dovedna obsahujú až 24 znakov. Je teda logické, že najmä v situáciách rýchleho prevodu, môže dôjsť k zadaniu nesprávneho identifikačného čísla. Pomýliť sa stačí totiž v čo i len jednom znaku a peniaze nepoputujú na správny účet.

Martin Toček 18. 12. 2017 4 min.

Pri spracovaní tohto článku nám svojimi odbornými stanoviskami pomohli Oddelenie komunikácie Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS) a Kancelária Bankového ombudsmana.

Pri zadaní nesprávneho „IBANu“ môže nastať niekoľko situácii. Tou jednoduchšou je prípad, kedy nesprávnym zadaním identifikačného čísla poukazujeme platbu v prospech neexistujúceho účtu príjemcu. V takomto prípade nie je možné platbu zrealizovať. Banka o tejto situácii informuje platiteľa s poznámkou, že číslo účtu príjemcu neexistuje.

Druhou, oveľa komplikovanejšou situáciou je poukázanie sumy na existujúci účet platiteľa, avšak nie toho správneho. Teda preklepom v identifikačnom čísle sme síce platbu zrealizovali, ale dostala sa k inému príjemcovi ako sme pôvodne zamýšľali. Podľa Kancelárie Bankového ombudsmana je vhodné zvoliť nasledovný postup: „V prvom rade je potrebné v internetbankingu overiť, či bola platba zrealizovaná a skontrolovať v akom stave vybavenia sa nachádza. Pokiaľ je platobný príkaz v režime „čaká na vykonanie“ platba ešte nebola vykonaná, t.j. odpísaná z účtu a avizovaná príjemcovi. Takúto platbu možno odvolať najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dátumu splatnosti platobného príkazu alebo najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu. Po lehote splatnosti alebo po dni dohodnutom ako deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu je možné platobný príkaz odvolať iba na základe dohody s bankou. V prípade inkasa sa vyžaduje aj súhlas príjemcu. Jednotlivé možnosti odvolania platobného príkazu sú podrobne upravené v Zákone č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o bankách) a bývajú obsiahnuté aj vo Všeobecných obchodných podmienkach banky. V zásade však platí, že platbu je možné odvolať pokiaľ nedošlo k jej spracovaniu. Ak sa už platba nachádza v pohyboch na účte, znamená to, že bola spracovaná a vykonaná. V takom prípade je možné prostredníctvom banky požiadať na základe písomnej žiadosti príkazcu o vrátenie neoprávnene prijatých peňažných prostriedkov.“

Na základe tejto žiadosti banka príkazcu požiada, ako sprostredkovateľ, banku príjemcu o vrátenie predmetných peňažných prostriedkov. Žiadosť je potrebné podať do 13 mesiacov odo dňa odpísania peňažných prostriedkov z účtu.

Ak banka príjemcu získa jeho súhlas s vrátením peňažných prostriedkov, poukáže tieto späť príkazcovi. Ak však uvedený súhlas neoprávneného príjemcu nezíska, je možné požiadať banku o identifikačné údaje príjemcu a peňažné prostriedky vymáhať súdnou cestou. Banka je v zmysle § 92 ods. 1 zákona o bankách povinná poskytnúť žiadateľovi, a to aj bez súhlasu neoprávneného príjemcu údaje na identifikáciu jeho osoby, najmä číslo účtu a podrobné údaje o platbe.

Ak teda po výzve banky nedôjde k dobrovoľnému vráteniu peňažných prostriedkov od neoprávneného príjemcu, je možné podať trestné oznámenie, ale aj domáhať sa súdnou cestou vrátenia peňažných prostriedkov z titulu bezdôvodného obohatenia. Príjemca by sa však mal pred samotným podaním žaloby v civilnom sporovom konaní pokúsiť o mimosúdne riešenie sporu a vyzvať neoprávneného príjemcu na vrátenie peňažných prostriedkov z titulu bezdôvodného obohatenia pod hrozbou prípadnej žaloby. Konanie pred súdom by totiž nemuselo byť z časového alebo finančného hľadiska najefektívnejšie riešenie (napr. súdne poplatky by boli vyššie ako samotná vymáhaná suma a pod.).

Oddelenie komunikácie NBS tiež zdôrazňuje, že za správne vyplnenie platobného príkazu je zodpovedný platiteľ a nie poskytovateľ platobných služieb.

Na záver pridávame niekoľko rád Kancelárie Bankového ombudsmana, dodržiavaním ktorých je možné vzniku takýchto situácii predísť. Na platbu bankovým prevodom je vhodné vyhradiť si dlhší čas a nedostávať sa tak do stresu, ktorý môže spôsobovať chyby. Platbu je vhodné vykonávať v pracovných dňoch pondelok až štvrtok, nakoľko v prípade platobného príkazu, zadaného v piatok, či počas voľných dní, bude platba na účet príjemcu pripísaná až v najbližší pracovný deň.

Odporúča sa tiež venovať dostatočnú pozornosť kontrole finančných prostriedkov na účte a tiež kontrole správnosti údajov pri realizácii platby.

Zdroj: Sylvia Ďatelinková, Kancelária Bankového ombudsmana, Oddelenie komunikácie Národnej banky Slovenska