Čo o nás vie Facebook

Naozaj viete o všetkých informáciách, ktoré si Facebook o Vás zachováva? Pokiaľ nie, Facebook umožňuje funkciu stiahnuť a archivovať si svoje osobné dáta. Môžete tak kedykoľvek urobiť prostredníctvom všeobecných nastavení svojho účtu a my Vám formou tohto článku priblížime čo všetko tam môžete nájsť.

Natália Šupová 28. 02. 2020 6 min.

Vo svojich dátach môžete nájsť nasledujúce údaje ako: 

 1. Fotografie alebo videá, ktoré ste na Facebook pridali. Zároveň sa tam nachádzajú podrobné informácie kedy ste fotku na sociálnu siet pridali, konkrétne zariadenie prostredníctvom ktorého ste fotografiu či video pridávali, dokonca aj IP adresu z ktorej ste danú fotografiu pridávali.
 2. Zoznam všetkých priateľov, ktorých ste si pridali a taktiež aj ktorým ste priateľstvo odmietli s presným dátumom, kedy ste tak urobili. Súčasťou však nie je zoznam tých priateľov, ktorí si vymazali Vás, ale iba tých, ktorých ste si vymazali vy. Mená priateľov sa zobrazujú v tvare, aký používajú v súčasnosti.
 3. Príspevky (videá, fotografie, aktualizácie statusov), ktoré ste zdieľali alebo skryli na sociálnej sieti, ale aj príspevky, kde sa nachádza Vaša menovka. Okrem Vašich vlastných príspevkov tam nájdete aj príspevky od iných ľudí zdieľané na Vašej časovej osi.
 4. Celý súbor správ, ktoré ste si posielali svojim adresátom. Nezobrazuje však obsah správ, ktoré ste zmazali, iba tých, ktoré sa momentálne nachádzajú vo Vašom zozname prijatých a odoslaných správ.
 5. Príspevky, komentáre, stránky na ktoré ste reagovali alebo sa Vám páčili, pričom nezobrazuje odstránené príspevky, komentáre a stránky.
 6. Sledované a sledovatelia - ľudia, organizácie, alebo firmy, ktorých obsah ste sa rozhodli sledovať, prípadne ľudia, ktorí sledujú Vás. Názvy alebo mená sa zobrazujú v podobe, v ktorej  sú zaznamenané dnes.
 7. Nájdete tam taktiež zhrnuté podujatia, ktoré ste vytvorili, prípadne odpovede na podujatia a pozvánky na udalosti, ktoré ste obdržali.
 8. Skupiny, ktorými ste členmi, vrátane dátumov, kedy ste sa stali ich členmi a taktiež príspevky a komentáre uvedené v skupinách.
 9. História platieb, uskutočnených na Facebooku, napríklad za platenú propagáciu Vášho príspevku.
 10. Položky a kolekcie, ktoré ste si uložili, alebo vytvorili z Vami uložených príspevkov fotiek a videí a kolekcie, ktorých ste súčasťou.
 11. Kompletný zoznam profilových informácií. Nájdete tam presný dátum vytvorenia účtu, kontaktné informácie akými sú Vaše adresy, e-mailové adresy a telefónne čísla pridané do profilu. Netreba vynechať aj Vaše meno, dátum kedy ste sa narodili, informácie o vzdelaní a miesta, kde ste žili. Taktiež v tejto sekcii môžete nájsť významné životné aktivity alebo udalosti, ktoré ste pridali do profilu.
 12. História polohy, kde ste sa presne nachádzali prijatá vaším zariadením a Vaša primárna poloha.
 13. Informácie o zabezpečení a prihlásení, teda kompletný zoznam časových úsekov, kedy ste boli prihlásený na sociálnej sieti, história prihlásení a odhlásení a počítače a mobily, ktoré ste si prihlásili na svojom účte.
 14. História slov, slovných spojení, mená a videá, ktoré ste vyhľadávali.

Po prečítaní archívu si tak lepšie môžete uvedomiť, aké množstvo informácií o Vás Facebook naozaj vie. Z týchto kompletných údajov, ktoré si tento sociálny fenomén o Vás zachováva nie je v konečnom dôsledku ťažké si vyvodiť záver aký typ človeka ste, o čo sa zaujímate, aké miesto sa chystáte navštíviť, prípadne akú strednú alebo vysokú školu ste navštevovali, preto by ste každý krok, ktorý uskutočníte na tejto sociálnej sieti mali dostatočne zvážiť a nemali brať na ľahkú váhu.

Existujú však viaceré spôsoby ako si môžete ochrániť svoje súkromie na sociálnej sieti:

 • nezdieľajte miesto, v ktorom sa nachádzate s celým svetom
 • vytvorte si také heslo, ktoré nie je príliš jednoduché a pravidelne ho obmieňajte za nové. Dostatočne silné heslo by malo mať aspoň 10 znakov a obsahovať minimálne jedno veľké písmeno a jeden znak
 • obmedzte svoje osobné údaje na minimum a to tak, že odstránite citlivé údaje ako sú adresa vášho trvalého bydliska, prípadne uveďte iný dátum narodenia než v skutočnosti máte
 • vypnite si rozpoznávanie tváre keďže sa nemusí jednať o fotografie, ktoré pridáte vy, ale môžu tak urobiť Vaši priatelia. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach - položka Rozpoznávanie tváre

V tejto súvislosti je nevyhnutné taktiež spomenúť aj právo na zabudnutie, ktorého podstata spočíva v tom, že vy ako dotknutá osoba máte právo na to, aby po zaslaní žiadosti prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa Vás dotýkajú. Bližšie informácie o tom, ktoré údaje je možné a ktoré naopak nemožno vymazať sa môžete dočítať v článku, ktorý sme Vám priniesli prednedávnom. Nájdete ho tu.

Ochrana osobných údajov - prípad Facebook vs. Schrems...

Témou osobných údajov sa zaoberal aj Súdny dvor v prípade pána Schremsa.

Maximilián Schrems bol občanom Rakúska a používateľom sociálnej siete Facebook od roku 2008. Ako študent sa rozhodol napísať záverečnú prácu na tému Facebook a jeho porušovanie európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Následne požiadal Facebook o zaslanie všetkých osobných údajov, ktoré si o ňom spoločnosť zhromaždila. Spoločnosť mu vyhovela a zaslala súbor obsahujúci 1200 stránok záznamu o všetkých činnostiach, ktoré na facebooku uskutočnil, dokonca aj tie, ktoré zmazal. Ďalším z problémov bolo to, že osobné údaje európskych užívateľov Facebooku boli transferované z írskej spoločnosti Facebooku na servery do USA. Na základe týchto skutočností sa rozhodol Schrems v roku 2011 zaslať niekoľko sťažností k írskemu komisárovi pre ochranu osobných údajov. Komisár sa však touto sťažnosťou odmietol zaoberať.

V roku 2015 Schrems opäť podal žalobu a tentokrát na Viedenský súd. Ten však po troch mesiacoch od podania hromadnej žaloby skonštatoval, že v danom prípade nemá právomoc. K tejto hromadnej žalobe sa pridalo 25 000 ľudí z celej Európskej únie. V tejto súvislosti následne Najvyšší súd v Rakúsku položil Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky, aby spresnil podmienky za akých sa možno odvolávať na právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv.

Rozsudok Súdneho dvora znel nasledovne:

 • Používateľ súkromného facebookového účtu nestráca postavenie „spotrebiteľa“, keď vydáva knihy, prednáša, prevádzkuje internetové stránky, zbiera finančné príspevky a nechá si postúpiť nároky viacerých spotrebiteľov na účely ich uplatnenia na súde
 • Označenie postavenia spotrebiteľa - Súdny dvor uviedol, že právomoc súdu vo veciach spotrebiteľských zmlúv sa v zásade uplatní, iba v prípade, ak účelom zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami je použitie dotknutého tovaru alebo služby inak než na podnikateľskú činnosť či výkon povolania
 • Definoval pojem „spotrebiteľ“ ako protiklad pojmu „hospodársky subjekt“ pričom nezávisí od vedomostí a informácií, ktoré má táto osoba skutočne k dispozícii, odborné znalosti, ktoré táto osoba môže nadobudnúť v oblasti, do ktorej patria dané služby, ani jej angažovanosť na účely zastupovania práv a záujmov používateľov týchto služieb nemôžu uprieť tejto osobe postavenie „spotrebiteľa“
 • Vymedzil aj ochranu spotrebiteľa v ktorej uviedol, že spotrebiteľ je chránený výslovne iba vtedy, ak je v konaní osobne žalobcom alebo žalovaným. Preto žalobca, ktorý nie je sám zmluvnou stranou dotknutej spotrebiteľskej zmluvy, nemôže mať právo na vznik takejto právomoci. To platí aj pre spotrebiteľa, ktorému boli postúpené nároky od iných spotrebiteľov

Záver tohto rozhodnutia Súdneho dvora Eú spočíva v tom, že pán Schrems môže podať individuálnu žalobu proti spoločnosti Facebook.

 • Súvisiace právne predpisy