Čo prináša novela zákona o dani z príjmov ?

Nedávno schválil parlament novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorej časť nadobudne účinnosť od 1. januára 2021 a časť od 1. januára 2022. Čo konkrétne prinesie táto novela v roku 2021 si bližšie priblížime v nasledovných bodoch.

Martina Beňovská 22. 12. 2020 4 min.

Zmena výšky daňového bonusu na dieťa

 Novela zákona upravuje daňový bonus na dieťa, ktorý má fungovať ako alternatíva voči obedom zadarmo. Od 1. júla 2021 sa zvyšuje daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov, pričom bude platiť, že od 1. júla 2021 sa jeho výška zvyšuje na 1,7-násobok (v tejto výške bude platiť do konca roka) a od 1. januára 2022 sa jeho výška zvyšuje na 1,85-násobok. Pre deti do 6 rokov bude výška daňového bonusu dvojnásobná od 1. januára 2021.

Úprava daňovej rezidencie

V novele zákona sa odstraňuje výnimka pre fyzické osoby, ktoré za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike denne prekračujú hranice a ktoré by za iných okolností boli daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov. Od roku 2021 sa budú pre tieto osoby používať rozhraničovacie kritéria konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Aktuálne sa daňová rezidencia právnickej osoby určuje podľa jej sídla alebo miesta jej skutočného vedenia. V novele zákona od roku 2021 sa tiež upravuje miesto skutočného vedenia právnickej osoby, ktorým je také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok (bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami, pričom rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok).

Zavedenie oznamovania výšky a splatnosti preddavkov, zrušenie povinnosti vyrovnania preddavkov

Po novom bude mať správca dane povinnosť oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov podľa § 34 a 42 zákona o dani z príjmov (doteraz táto povinnosť zaťažovala daňovníka).

Právnické osoby, ktorým z podaného daňového priznania vyplynie povinnosť platiť vyššie preddavky na daň z príjmov, nebudú musieť rozdiel na zaplatených preddavkoch vyrovnať. Vyrovnanie rozdielu na preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania nevykoná a preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie 2020 sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Zníženie sadzby dane (z 10 % na 3 %) pri odklade platenia dane

Od roku 2021 sa ročná úroková sadzba pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach znižuje z pôvodných 10 % na 3 %. Cieľom je podporiť daňovníkov v nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID-19.

Postavenie mikrodaňovníka

Od roku 2021 bude možné získať postavenie mikrodaňovníka, ktorý bude môcť uplatniť rôzne daňové zvýhodnenia, vyplývajúce z tohto postavenia. Mikrodaňovníkom je fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ako aj právnická osoba, ak ich príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 49 790 eur. Okrem sadzby dane z príjmov 15 % priniesla novela zákona mikrodaňovníkom niekoľko daňových úľav, ako výhodnejšie daňové odpisovanie, výhodný odpis pohľadávky či výhodnejšie odpisovanie daňovej straty.

Okrem vyššie uvedených zmien sa touto novelou ruší aj oslobodenie od dane z príjmov 13. a 14. platov poskytnutých zamestnancom a ruší sa tiež príspevok na kúpeľnú starostlivosť. Ďalej bude po novom možné požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa (nielen posledného, u ktorého si zamestnanec uplatnil nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, ako tomu bolo doteraz), ktorý je platiteľom dane a zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia. Okrem toho sa tiež do zákona o dani z príjmov dostáva oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky na trhu práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku COVID – 19. Oslobodia sa tiež plnenia, ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR. Do zákona sa tiež dopĺňa možnosť pre daňovníkov v súvislosti s poskytnutím asignovanej dane[1] vo výške 2%, darovať aj nepeňažný dar alebo kombináciu peňažného a nepeňažného daru.

  • Poznámky pod čiarou