Čo so spomaleným vodičom v ľavom jazdnom pruhu? Je takáto jazda v súlade so zákonom?

V dnešnom príspevku sa zameriame na problém každodenného života, s ktorým prichádza do styku takmer každý vodič motorového vozidla. Skúsenosť s neohľaduplnými, rýchlo jazdiacimi vodičmi je naozaj nepríjemná a niekedy sa bohužiaľ konči tragicky. Čo ale v prípade, ak je vodič naopak „spomalený“ a nereaguje dostatočne rýchlo na situáciu v cestnej premávke?

Martin Toček 13. 11. 2017 5 min.

Pozornosť upriamime konkrétne na vodičov, ktorí sa pohybujú v ľavom jazdnom pruhu a spomaľujú ostatných, rýchlejšie pohybujúcich sa vodičov. Rozlišovať pritom treba jazdu v ľavom jazdnom pruhu v obci a mimo obce. Aké situácie môžu vzniknúť a čo o nich hovorí právna úprava?

Smerodajným je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o CP). Ten v § 10 ods. 1 uvádza: Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.“  Toto ustanovenie presne upravuje spôsob radenia mimo obce. Najčastejším prípadom je jazda na diaľnici, kde niekedy rýchlejší vodiči predchádzajú tých pomalších z pravej strany. Či ide o predchádzanie v pravom zmysle slova je diskutabilné, ak by sme sa však zhodli na tom, že áno, šlo by o porušenie zákona, nakoľko v zmysle § 15 ods. 1 zákona o CP: „Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.“ V našom prípade by teda nešlo o výnimku zo zásady, že sa predchádza vľavo. V praxi sa ale takéto prípady najčastejšie neposudzujú ako predchádzanie, na rozdiel od Rakúska, kde je možné podobné konanie sankcionovať.

Ďalej zákon o CP v § 10 ods. 3 zakotvuje: „V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh.“ Výnimkou sú väčšie vozidlá podľa ods. 2, avšak tými sa na tomto mieste nebudeme zaoberať. V súvislosti s jazdou v obci je potrebné zamerať sa na § 10 ods. 5 zákona o CP: „Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.“ Z dikcie tohto ustanovenia teda možno vyvodiť, že vodič, ktorý by jazdil v obci v ľavom jazdnom pruhu pri súvislej premávke v oboch jazdných pruhoch je povinný tento jazdný pruh uvoľniť rýchlejšiemu vozidlu, ak samozrejme nevykonáva úkon obchádzania, odbočovania, otáčania alebo predchádzania. V opačnom prípade by porušil svoju zákonom stanovenú povinnosť.

Ak sa teda vodič nachádza v ľavom jazdnom pruhu a nemá na to dôvod podľa vyššie uvedených ustanovení, dopúšťa sa zotrvaním v tomto pruhu a neuvoľnením ho pre rýchlejšie vozidlo, konania, ktoré nie je v súlade so zákonom. Policajný zbor Slovenskej republiky v takýchto prípadoch vodičom, ktorí sú takto blokovaní radí nasledujúce kroky. V obci aj mimo obce „preblikať“ pomalého vodiča, teda signalizovať svoj úmysel svetelným znamením, prípadne mimo obce aj zatrúbiť. Nepísaným pravidlom je aj pustenie ľavého smerového svetla, čo však nemusia poznať všetci vodiči. Ak ani v takýchto prípadoch pomalší vodič neuvoľní jazdný pruh, je možné obrátiť sa na políciu. Najvhodnejšie je vyhotoviť videozáznam, ak vozidlo disponuje palubnou kamerou. Polícia môže pristúpiť k rôznym druhom sankcie, až  k blokovej pokute. Takýto pomalý vodič sa môže dopustiť priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods.1 písm. l zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len priestupkový zákon). Uvedené prípady, aj keď sú skôr ojedinelé, by sa riešili predovšetkým v tzv. blokovom konaní a bolo by možné za nich uložiť blokovú pokutu do výšky 50 eur.

Čo je to „zipsovanie“?

„Zipsovanie“, predstavuje spôsob radenia sa do jazdných pruhov a pravidlá prednosti v jazde. Vo všeobecnosti platí, že pri preraďovaní z jedného pruhu do druhého musí dať vodič prednosť v jazde vozidlu v pruhu, do ktorého sa zaraďuje. To platí aj v prípade, ak sa preraďujeme s pripájacieho pruhu do pruhu priebežného (prednosť dávame my). V prípade zníženia počtu jazdných pruhov platí, že vodič v ľavom pruhu dáva prednosť v jazde vozidlu v pravom pruhu. Opačná situácia môže ale nastať, ak radenie upravuje dopravná značka „striedavé radenie“. Opierame sa pri tom o ustanovenie § 10 ods. 6 zákona o CP: „Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou.“

Zdroj: PZSR