COVID-19 a advokáti – Prieskum Slovenskej advokátskej komory

Slovenská advokátska komora realizovala prieskum, v ktorom sa mohli advokáti vyjadriť k aktuálnym opatreniam súvisiacich s pandémiou, ich vplyvu na prácu advokáta a na súdne pojednávania. Z celkového počtu 5386 aktívnych advokátov sa prieskumu zúčastnilo vyše 20%, presne 1118 respondentov. Prečítajte si, aké otázky boli advokátom kladené a aké sú ich skúsenosti s dodržiavaním protipandemických opatrení.

Martina Vanc 27. 10. 2020 5 min.

V obvode ktorého krajského súdu sa nachádza sídlo advokátskej kancelárie?

Z dotazovaných advokátov bolo 35% z Bratislavy, pokračovali Košice so 14,5% a ostatné kraje mali zastúpenie približne 8%.

Odročujú súdy termíny pojednávaní z dôvodu núdzového stavu?

K tejto otázke väčšina advokátov uviedla, že síce nedochádza k častému odročovaniu pojednávaní, ako problém však skôr vnímajú skutočnosť, že pojednávania dlhodobo nemajú vytýčené (najmä tie od 1. vlny pandémie). Uvedené sa podľa odpovedí vzťahuje aj na rodinné veci, obchodné, dokonca aj na rozhodovanie registrovaných súdov alebo postúpenie opravného prostriedku na odvolací súd. Často advokáti v prieskume upozorňujú, že od podania návrhu trvá aj pol roka, kedy je žaloba zaslaná protistrane na vyjadrenie, a následne trvá aj 2 roky, kým sa vytýči prvé pojednávanie.

Podľa vyjadrení v prieskume by väčšina advokátov uvítala, keby sa pojednávania (aspoň v neodkladných prípadoch) neodročovali, ale prebehli by za dodržania všetkých hygienických opatrení. Prieťahy spôsobené odročovaním majú podľa advokátov za následok prehlbovanie nedôvery obyvateľstva v justíciu, čo môže viesť až k negatívnym prejavom účastníkov konania za účelom vynútenia si spravodlivosti.

Ak by malo dôjsť k odročovaniu, advokáti požadujú jednotný postup súdov (aktuálne aj samotní sudcovia jedného súdu postupujú individuálne) a včasné oznamovanie zrušených pojednávaní.

Koho prítomnosť som ochotný akceptovať na pojednávaní (strany sporu a advokáti alebo aj svedkovia, znalci)?

Účelom otázky bolo zistiť, či advokáti uvítajú účasť ďalších osôb na pojednávaní alebo by súhlasili v nadväznosti na pandemickú situáciu len s účasťou strán a ich právnych zástupcov. Vyše 70% opýtaných súhlasili s účasťou aj ďalších osôb na súdnych pojednávaniach.

Neprítomnosť predvolaného svedka/znalca som ochotný akceptovať ak mu je nariadená karanténa/ pri podozrení na kontakt predvolanej osoby s pozitívne testovanou osobou na COVID-19/ pri kontakte predvolanej osoby s osobou podozrivou, avšak ešte netestovanou na COVID-19?

Všetky dôvody neprítomnosti – povinná karanténa, podozrenie na kontakt s pozitívnou osobou a kontakt s osobou podozrivou na COVID-19 zatiaľ bez výsledku, označili dotazovaní respondenti v približne rovnakej miere, čiže každá z možností získala 1/3. Ako problém aktuálnej doby viacerí uviedli, že problémom je zabezpečenie prítomnosti svedkov (ktorí za normálnych okolností nemajú problém dostaviť sa na pojednávanie), ktorí sa vyhýbajú kontaktu s inými osobami z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19.

Návrhy advokátov

V dotazníku mali advokáti priestor na vyjadrenie svojho názoru, pripomienku a pod., na ktoré by chceli upozorniť Ministerstvo spravodlivosti SR a predsedov súdov. Najviac sa opakovali upozornenia na nedodržiavanie protipandemických opatrení na súdoch a odročovanie pojednávaní, pričom zároveň advokáti navrhli možné postupy, ktoré by podľa nich bolo možné realizovať v praxi.

Advokáti upozornili na nejednotný postup súdov pri dodržiavaní a vyžadovaní dodržiavania opatrení, najmä pri procese zisťovania informácií o zdravotnom stave účastníkov konania. Nosenie rúšok na súdoch sa javí tiež problematické – či už zle nasadené rúško sudcami, inými pracovníkmi súdov a zúčastnených na chodbách aj v pojednávacích miestnostiach, ale aj samotní advokáti a ich klienti odmietajúci nasadiť si rúško.

Najmä v trestných konaniach je problematickým počet účastníkov na pojednávaní, ktorý je vyšší, ako povolených 6 osôb – členovia senátu 3 osoby, prokurátor, obhajca, obžalovaný, zapisovateľka, poškodený a jeho zástupca, svedkovia, znalci, príp. 2 členovia eskorty). Niektoré pojednávania prebiehajú aj napriek zvýšenému počtu osôb, iné pre túto prekážku pojednávania odročili. Návrhom advokátov je zabezpečenie plexiskla na stôl sudcu a predkladanie dokladov totožnosti len cez plexisklo a nie do rúk sudcu, ako je bežné a zároveň bezpečné dodržiavanie vzdialenosti, čomu by mohlo napomôcť využiť väčšie pojednávacie miestnosti.

Ako nedostatok vnímajú advokáti aj nedostatočné vetranie miestností, príliš dlhé pojednávania bez vyvetrania miestností a nedostatočná, resp. žiadna dezinfekcia miestností medzi pojednávaniami – na rozdiel od prvej vlny pandémie, kedy dezinfekcia riadne prebiehala. Uvítali by aj meranie teploty pri vstupe do budovy súdu (nie všade je to samozrejmosťou), dezinfekciu rúd pod dohľadom justičnej stráže alebo priamo sudcu na pojednávaní.

Medzi návrhmi sa objavila aj požiadavka rozšírenia povinnosti vedenia elektronických súdnych spisov aj na ďalšie konania, čo by zjednodušilo sledovanie konania počas pandémie bez nutnosti fyzického nazerania do súdneho spisu. Nedostatkom v tejto oblasti je však podľa advokátov neaktuálnosť e-spisov, v ktorých chýbajú listiny, resp. tieto sa nahrávajú do e-spisu s veľkou časovou rezervou. Pri elektronizácii spomenieme aj návrh na zabezpečenie pojednávania distančne, po technickej stránke. Rovnako by mali súdy podľa advokátov využívať možnosť rozhodnúť vo veci bez pojednávania tam, kde je to možné. Viacerí upozornili, že 10-dňová lehota na vyjadrenie je extrémne krátka za aktuálnej situácie a je potrebné ju predĺžiť.

Zároveň sa advokáti dotazujú, kto im zabezpečí finančnú pomoc a náhradu príjmu – požiadavkou je odpustenie poplatkov do SAK aspoň za aktuálny rok, avšak to nie je dostatočné pri tých, ktorým príjem klesol až o 80%.

V nadväznosti na výsledky prieskumu SAK adresuje ministrovi vnútra SR list s požiadavkami na zabezpečenie štandardov ochrany pred šírením COVID-19 a zváženia ponechania úkonov len na tie, ktoré sú neodkladné.  

„Aj pojednávania na súdoch musia byť bezpečné. To, že súdy pojednávajú neznamená, že nemusia byť zabezpečené všetky opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.  Rozumieme, že štát aj v takejto situácii musí fungovať a úplné zastavenie justície nie je žiadúce, avšak zdravie ľudí je prioritou,“

uviedla SAK vo vyhlásení ma webovom sídle dňa 20.10.2020. Ako príklad nutnosti dodržiavania opatrení na súdoch uviedla prípad z posledných dní – advokát sa s vysokou pravdepodobnosťou nakazil počas pojednávania, ktoré trvalo 12 hodín v priebehu jedného dňa s veľkým počtom úcastníkov v malej nevetranej miestnosti, bez dostatočných odstupov.