CVRIA: Bizarný spor o ochrannú známku. Bulhari chceli registrovať slovo Devin ako značku nápojov.

Bulhari chceli použiť geografický názov mesta Devin ako ochrannú známku pre ich minerálku. Ako to dopadlo?

foto: mineralna.bg foto: mineralna.bg -

Rozsudok vo veci T-122/17Tlač a informácie Devin/EUIPO 

Geografický názov zostane k dispozícii tretím osobám nielen na opisné používanie, ako je podpora cestovného ruchu v tomto meste, ale aj ako rozlišovacie označenie v prípade „náležitého dôvodu“a neexistencie pravdepodobnosti zámeny.

V januári 2011 Úrad Európskej únie duševné vlastníctvo (EUIPO) zapísal spoločnosti Devin AD slovnú ochrannú známku Európskej únie DEVIN pre nealkoholické nápoje.

V júli 2014 Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Obchodná a priemyselná komora Haskovo, Bulharsko) podala na EUIPO návrh na zrušenie spornej ochrannej známky.EUIPO svojím rozhodnutím z 2. decembra 2016 v podstate konštatoval, že bulharské mesto Devin bolo známe širokej verejnosti v Bulharsku a veľkej časti spotrebiteľov v susedných krajinách, ako je Grécko a Rumunsko, najmä ako slávne kúpeľné mesto, a že názov tohto mesta si zainteresované kruhy spájajú so skupinou tovarov, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, najmä minerálnych vôd. EUIPO teda vyhlásil neplatnosť spornej ochrannej známky v celom jej rozsahu. Devin podala návrh na Všeobecný súd Európskej únie na zrušenie rozhodnutia EUIPO. Všeobecný súd svojím rozsudkom z dnešného dňa rozhodnutie EUIPO zrušil.

Všeobecný súd na úvod uvádza, že z pohľadu bulharského spotrebiteľa, hoci spozná výraz „devin“ako zemepisný názov, sa zdá veľmi málo pravdepodobné, aby ochranná známka DEVIN nenadobudla v Bulharsku prinajmenšom bežnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom sa ešte nevyjadril k jej dobrému menu.Pokiaľ ide o priemerného gréckeho a rumunského spotrebiteľa, Všeobecný súd konštatuje, žeexistencia „profilu cestovného ruchu na internete“ sama osebe nemôže stačiť na preukázanie známosti malého mesta príslušnou skupinou verejnosti v zahraničí.

Ďalej skutočnosť, že mesto Devin má „rozsiahlu turistickú infraštruktúru“, neumožňuje dospieť k záveru, že by taký spotrebiteľmohol poznať mesto nachádzajúce sa za hranicami alebo si vytvoriť priame spojenie s ním.Všeobecný súd zdôrazňuje, že EUIPO tým, že sa nesprávne zameral na zahraničných turistov, najmä gréckych či rumunských, ktorí navštevujú Bulharsko alebo Devin, nezohľadnil celú príslušnúskupinu verejnosti, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ Únie, najmä z jej členských štátov. V tejto súvislosti Všeobecný súd dospel k záveru, že priemerný spotrebiteľ minerálnej vody a nápojov v Únii sa špeciálne nezameriava na zemepis alebo cestovný ruch a že neexistuje konkrétny dôkazumožňujúci preukázať, že by tento spotrebiteľ vnímal výraz „devin“ ako zemepisné miesto v Bulharsku.

Pokiaľ ide o disponibilitu zemepisného názvu pre tretie osoby, Všeobecný súd konštatuje, že na základe právnej úpravy a judikatúry bude možné opisne používať názov „Devin“ s cieľom podporovať mesto ako turistickú destináciu aže sporná ochranná známka nebude teda predstavovať prekážku hospodárskemu úsiliu vynaloženému na rozvoj dobrého mena mesta Devin pre jeho termálne pramene za hranicami Bulharska. Všeobecný súd rovnako pripomína, že právo Únie stanovuje v samotnej definícii výlučného práva priznaného ochrannou známkou záruky určené na ochranu záujmov tretích osôb.

Na jednej strane ochrana funkcie ochrannej známky označovať pôvod sa vzťahuje iba na jej používanie pre zhodné alebo podobné tovary (alebo služby) a vyžaduje existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímanípríslušnej skupiny verejnosti, ktorá sa predpokladá vprípadoch zhodnosti jednak označenía jednak tovarov. Na druhej strane ochrana reklamnej funkcie ochrannej známky s dobrým menom sa vzťahuje aj na tovary, ktoré nie sú podobné, ale vyžaduje sa nebezpečenstvo oslabenia alebo parazitovania, a navyše sa nevzťahuje na použitia, ktoré majú „náležitý dôvod“. V prejednávanej veci teda názov mesta Devin zostane k dispozícii tretím osobám nielen na opisné používanie, ako je podpora cestovného ruchu vtomto meste, ale aj ako rozlišovacie označenie vprípade„náležitého dôvodu“ a neexistencie pravdepodobnosti zámeny.

Všeobecný záujem na zachovaní dostupnosti zemepisného názvu, akým je názovkúpeľného mesta Devin, tak môže byť chránený vďaka možnosti opisného používania takých názvov a prostredníctvom záruk, ktoré obmedzujú výhradné právo majiteľa spornej ochrannej známky, bez toho, aby sa vyžadovalo zrušenie tejto ochrannej známky. Podľa Všeobecnéhosúdu, čo je potrebné, je rovnováha medzi právami majiteľov a záujmami tretích osôb, pričom táto rovnováha umožňuje za určitých podmienok registráciu rovnomenných ochranných známok so zemepisným názvom, ako sú ochranné známky Únie VITTEL a EVIAN.Všeobecný súd dospel kzáveru, že EUIPO nepreukázal existenciu dostatočnej miery rozpoznania mesta Devin priemerným spotrebiteľom Únie, najmä zGrécka alebo Rumunska. Tú časť spotrebiteľov Únie, ktorá pozná mesto Devin, treba považovať za nepatrnú.

Z toho vyplýva, že EUIPO sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, žesporná ochranná známka bola opisná vzhľadom na zemepisný pôvod, pokiaľ ide o priemerného spotrebiteľa z krajín susediacich s Bulharskom, t. j. z Grécka a Rumunska, ako aj zo všetkých ostatných členských štátov Únie.

Zdroj: CVRIA