Súdny dvor EÚ: od 1.decembra vzniká e-Curia

Cieľom tohto vývoja je čo najviac využiť výhody okamžitého fungovania digitalizovanej komunikácie a optimalizovať správu vecí.

Súdny dvor EÚ: od 1.decembra vzniká e-Curia

Informačná aplikácia „e-Curia“, spoločná pre Súdny dvor a Všeobecný súd, umožňuje elektronické podávanie a doručovanie procesných písomností.

Od jej zavedenia v novembri 2011 zaznamenal tento spôsob zasielania značný úspech, ktorý bol potvrdený nárastom počtu majiteľov prístupových účtov (v súčasnosti 4 230) a zvýšením percentuálneho podielu podaní uskutočnených prostredníctvom aplikácie e-Curia (83 % v roku 2017 pred Všeobecným súdom).

Pozitívna odozva od používateľov (advokáti, splnomocnení zástupcovia), výhody okamžitého fungovania elektronickej výmeny a vyššia efektívnosť vyplývajúca z upustenia od dvojakej formy výmeny (papierová a elektronická forma) viedli Všeobecný súd k tomu, aby pokračoval v procese digitalizácie konaní.

Z dôvodu potreby vytvoriť tomuto vývoju právny rámec prijal Všeobecný súd 11. júla 2018 zmeny svojho rokovacieho poriadku a nové rozhodnutie o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia.

Tieto zmeny a rozhodnutie, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 25. septembra 2018[1], vytvoria od 1. decembra 2018 z aplikácie e-Curia jediný spôsob výmeny medzi účastníkmi konania a Všeobecným súdom. Tento vývoj sa týka všetkých účastníkov konania (žalobcovia, žalovaní, vedľajší účastníci konania) a všetkých druhov konania vrátane naliehavých konaní, pričom sa zachovajú určité výnimky na účely dodržania zásady prístupu k súdu (najmä ak je použitie aplikácie e-Curia technicky nemožné alebo ak o poskytnutie právnej pomoci požiada žiadateľ, ktorý nie je zastúpený advokátom).

Vzhľadom na blížiace sa nadobudnutie účinnosti tejto novej právnej úpravy je preto žiaduce, aby advokáti a splnomocnení zástupcovia, ktorí ešte nemajú k dispozícii prístupový účet k aplikácii e-Curia, požiadali o jeho vytvorenie prostredníctvom formulára žiadosti o prístupový účet. Informácie týkajúce sa aplikácie e-Curia sa nachádzajú na stránke Súdneho dvora Európskej únie (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/sk/).

Zdroj: CURIA

Poznámky pod čiarou:

[1] Zmeny Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu a rozhodnutie Všeobecného súdu z 11. júla 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia (Ú. v. EÚ L 240, s. 68 a s. 72, z 25.9.2018).