Dekanka trnavskej právnickej fakulty uviedla výhrady k Advokátskej komore

Redakcia 25. 02. 2019 3 min.

Vec: Otvorený list predsedovi Slovenskej advokátskej komory

Vážený pán predseda,
v súvislosti s plánovaným skrátením dÍžky koncipientskej praxe opäť rezonuje v odbornej verejnosti otázka kvality právnického vzdelávania, osobitne kritika zo strany predstaviteľov Slovenskej advokátskej komory.

Vo vyjadrení Slovenskej advokátskej komory ku schváleniu zákona, publikovanom na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory sa uvádza, že „koncipientska prax a jej dÍžka je iba jedným z nástrojov udržiavania kvalitného štandardu právnych služieb, ale bez udržateľného a uspokojivého vyriešenia kvality vysokoškolského právnického vzdelávania, môže byť štandard v budúcnosti ohrozený."

Rovnako vo Vašom vyjadrení v Bulletine slovenskej advokácie (12/2018, s. 3) uvádzate, že  „... problém totiž nespočíva v regulácii výkonu advokátskeho povolania, ale najmä v žalostnom stave vysokého školstva.

Päťročná prax je len reakciou na tento stav. Ak sa zlepší úroveň vysokoškolského právnického vzdelávania, potom je namieste aj otázka regulácie koncipientskej praxe. Bez tohto by bolo skrátenie praxe nezodpovedným ohrozením úrovne poskytovania právnych služieb".

Hoci, z pochopiteľných dôvodov, nemôžeme zdieľať Váš názor o „žalostnom stave vysokého školstva", citlivo vnímame záujem a obavy Vašej stavovskej organizácie o dostatočnú kvalitu právnického vzdelávania.

Ako právnická fakulta, ktorá sa usiluje o vysokú kvalitu pedagogického procesu a vedecko-výskumnej aktivity, považujeme za dôležité nedevalvovať naše úsilie a úsilie našich študentov neprimeraným generalizovaním a zjednodušovaním.

Veríme, že už aj naša súčasná ponuka teoreticky a prakticky zameraných predmetov, klinického vzdelávania a prierezových podujatí dáva - vzhľadom na naše objektívne možnosti - veľmi dobré základy pre pôsobenie našich absolventov v právnických profesiách, resp. pre účasť na ďalšom prípravnom vzdelávaní stavovských komôr.

Nepopierame však, že vždy existuje priestor pre zlepšenie, ktorý hodláme plne využiť.

Preto aj v prebiehajúcej akreditácii navrhujeme zásadné zmeny nášho študijného plánu s väčším rozsahom praktickej a prierezovej prípravy poslucháčov, ktorá sa má koncentrovať do záverečnej časti vysokoškolského štúdia.

Radi privítame spoluprácu s advokátskou komorou pri tvorbe náplne takýchto prierezových praktických predmetov, a to tak z pohľadu obsahu, ako aj metodológie výučby či verifikovateľného hodnotenia jej kvality, ale aj spoluúčasť profesijných komôr pri prípadnej kontrole výsledkov našich študentov.

V rovnakom smere prizývame k spolupráci aj iné právnické stavovské komory.

Zároveň sme otvorení prispieť aj k plošnému tlaku na kvalitu naprieč jednotlivými právnickými fakultami vytvorením štandardných požiadaviek na absolventov, či jednotných záverečných skúšok so zapojením stavovských komôr a organizácií, ktoré by umožnili jednotne hodnotiť a rozlíšiť absolventov jednotlivých právnických fakúlt. Vzhľadom na dôveru v našich učiteľov a študentov si dovolíme vyjadriť nádej, že v tejto výzve obstojíme.

Nebránime sa kritike, v ktorej chceme vidieť snahy o zlepšenie našej vzdelávacej činnosti a nie snahu o petrifikáciu existujúcich trhových podmienok.

S paušalizovanými tvrdeniami o údajnej nedostatočnej kvalite právnického vzdelávania však nemôžeme súhlasiť. Veríme, že spolupráca teórie a praxe je základom budovania dôvery v kvalitu právnického vzdelávania a kvality právneho prostredia všeobecne, na ktorých našej právnickej fakulte mimoriadne záleží.

S úctou

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekanka fakulty

Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Slovenská advokátska komora reaguje

Získali sme pre Vás reakciu predsedu Slovenskej advokátskej komory na vyššie uvedený list dekanky právnickej fakulty. 

Predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec tvrdí, že si váži konštruktívnu ponuku pani dekanky na vzájomnú spoluprácu v oblasti právnického vzdelávania a keďže sa táto téma stáva čoraz viac naliehavejšou, určite ju za týmto účelom bude čoskoro kontaktovať. Slovenská advokátska komora zároveň vysoko oceňuje všetky iniciatívy na viacerých právnických fakultách, ktorých cieľom je/bude skvalitnenie vzdelávania budúcich právnikov.

O ďalších aktualitách v tejto veci Vás budú Právne noviny informovať.