Dieťa v uzamknutom aute – odporúčaný postup, podmienky trestnej zodpovednosti rodiča i „záchrancu“

Ako postupovať, ak vidíte osamelé dieťa v uzamknutom aute? Môžete rozbiť na aute okno? Budete za poškodenie vozidla trestne zodpovedný? Aký je najvhodnejší postup?

JUDr. Mária Dvončová 10. 06. 2018 6 min.

Predovšetkým s blížiacim sa letom rezonujú v médiách, a to zahraničných i slovenských, prípady detí zatvorených v aute, bez dozoru rodiča alebo inej zodpovednej osoby. Najmä počas horúcich dní končia mnohokrát tieto prípady fatálne. Ak niekto spozoruje dieťa zatvorené v aute čelí situácii, ktorá nie  je až tak jednoduchá, a to ani z hľadiska záchrany zdravia dieťaťa avšak ani z hľadiska trestnoprávneho alebo zodpovednosti za prípadnú škodu. Platí totiž, že Vaše konanie, kedy rozbijete okno na cudzom vozidle môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania cudzej veci. Na druhej strany však stojí okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu  - krajná núdza.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, aký je odporúčaný postup v prípade, ak spozorujete osamelé dieťa zamknuté v aute. Získali sme vyjadrenie zástupcov Hasičského a záchranného zboru SR („HaZZ SR“) a Policajného zboru SR („PZ SR“).

Ak necháte dieťa v uzavretom aute počas horúcich dní, dochádza ....

Na  konkrétne účinky tepla počas horúcich dní na ľudské telo, nachádzajúce sa navyše v uzatvorenom priestore vozidla sme sa opýtali priamo zástupcu HaZZ SR, konkrétne odpovedá  plk. Ing. Marián Dritomský:

„Pôsobenie tepla na ľudský organizmus v uzavretom priestore vozidla v letnom období môže spôsobiť poruchu zdravia, ktorá vedie k smrti. Podstatou je zlyhanie termoregulačného centra hospodáriť s teplom vzniknutým v organizme  s dopadom na energetické procesy. Nakoľko teplota prostredia je zvýšená  teplo do prostredia nemožno odovzdať odparovaním ani vyžarovaním. V prvých fázach dochádza k významnej redistribúcii krvného obehu v tele.  Pri vzostupe telesnej teploty nad 42 st.C dochádza k zlyhaniu energetického hospodárstva v organizme na úrovni porúch bunkových membrán. Pokiaľ tento stav trvá nad kapacitu kompenzácie organizmu, ktorá je individuálna, tento stav môže viesť k smrti. Kompenzačné mechanizmy sú obzvlášť obmedzené u najmenších detí a starších osôb. Príznaky vo včasných fázach tepelného úrazu sú slabosť, malátnosť, bolesti hlavy, závrate a vracanie. Telesná teplota pri prehriatí je do 41 st.C, pri tepelnom úpale nad 41 st.C.“

30709318 899378323583294 2604022883265019904 o

Foto: Trnava, 15. apríl 2018, jeden z prvých výrazne teplých dní. HaZZ spolu s Policajným zborom zasahujú po ohlásení okoloidúcimi, že sa v uzavretom vozidle nachádza dieťa.

Aké kroky má okoloidúci vykonať, ak identifikuje osobu (dieťa) v uzavretom vozidle? 

Plk. Ing. Marián Dritomský (HaZZ SR) „Pokiaľ okoloidúci identifikuje osobu v uzavretom vozidle a táto nekomunikuje a/alebo nie je možné osobu z vozidla dostať, je potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu, políciu a hasičský a záchranný zbor. Privolanie pomoci je možné na ktoromkoľvek z tiesňových liniek  - 112, 155, 150 príp. 158.“

Mjr. Ing. Denisa Baloghová (hovorkyňa Prezídia PZ): „Čo sa týka postupu v takýchto prípadoch, je na starostlivom zvážení každého jednotlivca ako bude v konkrétnom prípade postupovať. Ak je to možné a aj situácia to dovoľuje, treba zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, napríklad v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS službu. Ak si nevie sám poradiť, odporúčame zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúknutá rada a pomoc ako postupovať.“

Ako poskytnúť prvú pomoc osobe po vyslobodení z prehriateho auta?

Plk. Ing. Marián Dritomský (HaZZ SR): „Prvou pomocou do príchodu odbornej pomoci (záchrannej zdravotnej služby) je odstránenie osoby z prehriateho prostredia. Pri bežnom prehriatí je možné podávanie tekutín orálne. Do príchodu odbornej pomoci, pri tepelnom úpale je nevyhnutná bezprostredná odborná pomoc. Potrebné je zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, vyzlečenie osoby a potieranie vlažnou, nie studenou vodou. V obidvoch prípadoch je potrebné privolanie záchrannej zdravotnej služby.“

Je potrebné upozorniť, že ani mierne otvorené okná na aute nemusí zabrániť rozvoju fatálnych následkov.

Je možné rozbiť sklo na aute a tak osobu (dieťa) z auta dostať?

Osoba, ktorá je účastníkom situácie, kedy je dieťa zamknuté v aute, si určite položí otázku, či môže rozbiť okno na cudzom vozidle. Vystavuje sa tak totiž potenciálnemu trestnému stíhaniu pre prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení („Trestný zákon“), prípadne žalobe o náhradu škody zo strany vlastníka vozidla.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať i na možnú okolnosť vylúčenia protiprávnosti tohto činu, konkrétne na inštitút krajnej núdze.

Podľa § 24 ods. 1 Trestného zákona, čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

Podľa § 24 ods. 2 Trestného zákona, nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

Na otázku, či je možné rozbiť okno na cudzom vozidle, ak v ňom spozorujeme dieťa a vozidlo je samozrejme zamknuté, neexistuje jednoznačná odpoveď. Pri kvalifikácii tohto konania a posúdení splnenia zákonných podmienok vylúčenia protiprávnosti činnosti, závisí  trestnoprávna zodpovednosť osoby, ktorá vozidlo poškodila kvôli záchrane dieťaťa, od okolností konkrétnej situácie.

Zodpovednosť rodičov v prípade zanechania dieťaťa vo vozidle

I v tomto prípade je potrebné uviesť, že vyvodenie trestnej zodpovednosti rodičov v prípade zanechania dieťaťa v uzamknutom vozidle bude závisieť od okolností konkrétneho prípadu.

Do úvahy prichádza napríklad naplnenie skutkovej podstaty trestného činu opustenia dieťaťa. Médiá priniesli vo debruári 2018 napríklad informáciu o záchrane dieťaťa zo zamknutého vozidla v obchodnom centre, zatiaľ čo jeho rodič išiel nakupovať.[1]

Podľa § 206 ods. 1 Trestného zákona, kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

V neposlednom rade je však potrebné poukázať na možné zdravotné problémy, ktoré môže mať dieťa v prípade, ak zostane zamknuté v aute počas horúcich dní. Zaznamenané boli i prípady smrti dieťaťa. 

Záver

Každá situácia a okolnosti prípadu sú individuálne. Preto nie je možné jednoznačne skonštatovať, že v prípade, ak vidíte v uzamknutom vozidle  dieťa jednoznačne rozbite okno na aute a dieťa vysloboďte. Z vyššie uvedeného obsahu článku vyplýva, že sa odporúča naozaj najprv

  • zistiť aspoň pohľadom stav dieťaťa v aute (zvážiť okolnosti a podľa tých pristúpiť k vyslobodeniu rozbitím okna),
  • snažiť sa zistiť, kde sa nachádza vlastník vozidla, prípadne rodič dieťaťa a 
  • súčasne vzhľadom na okolnosti prípadu kontaktovať i políciu, hasičov, prípadne linku 112.