Disciplinárne konanie voči sudcovi Špecializovaného trestného súdu Michalovi Trubanovi

Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pojednával o prípade, kde vznikali mnohé podozrenia o jeho možnom porušení nezaujatosti. Po troch mesiacoch od pojednávania sa kompetentní rozhodli podať návrh na disciplinárne konanie. 

Klaudia Ježíková 16. 10. 2020 6 min.

Osoba Michala Trubana

Michal Truban známy ako sudca ŠTS začínal svoju kariéru na Okresnom súde odkiaľ sa neskôr dostal na Špecializovaný trestný súd, ktorému dokonca dvakrát predsedal. Na túto pozíciu bol doslova vybraný vtedajším ministrom spravodlivosti Štefanom Harabínom, ako druhý kandidát v poradí výberovej komisie.

Kauza Dobytkár a Norbert Bödör

Kauza Dobytkár otriasla začiatkom roka spoločnosťou, schému korupčnej siete pomohol ozrejmiť jeden z obvinených, veterinár Ľubomír Kropil. Ten vo svojej výpovedi uviedol, že s pomocou štátnej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vybavoval “vhodným“ žiadateľom dotácie, z ktorých následne profitoval značnými percentami. Tie sa ďalej prerozdeľovali medzi ďalších členov korupčnej schémy. Medzi nich patrili napríklad vtedajší výkonný riaditeľa PPA Ľubomír Partika neskôr riaditeľ PPA Ján Kožuch, podnikateľ Martin Kvietik a v neposlednom rade vtedajší funkcionár ministerstva pôdohospodárstva Marek Kodada. Práve Kodada vo svojej výpovedi uviedol, že finančné čiastky odovzdávané Ľubomírovi Partikovi neskôr putovali práve ku kontroverznému nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi.

Rozsudok Michala Trubana

V júli tohto roku sa na Špecializovaný trestný súd dostal prípad podnikateľov Norberta Bödöra a Petra Kubu vo veci legalizácie príjmov nadobudnutých z trestnej činnosti súvisiacej práve s jednou z najväčších korupčných káuz Slovenska. O prípade pojednával sudca Michal Truban, ktorý v prípravnom konaní v trestnej veci dvoch obvinených rozhodol rôzne. Späť do väzby nastúpil obvinený Kuba, u ktorého bolo dokázané priame prepojenie na jedného z hlavných obvinených v kauze Dobytkár Ľubomíra Partika. V prípade Norberta Bödöra údajne nebola preukázaná dôvodnosť trestného stíhania a tak bol zo zadržania prepustený na slobodu. Voči rozsudku sa prokurátor odvolal a následne Najvyšší súd poslal podnikateľa z Nitry za mreže. Dalo by sa povedať, že sudca Truban v minulosti vydal precedentný rozsudok, ktorý bol rovnako ostro kritizovaný spoločnosťou, kedy v korupčnej kauze národnej lotériovej spoločnosti nezobral do väzby vtedajšieho riaditeľa Tiposu Jána Barcziho a bývalého šéfa IT Tiposu Miloša Preleca.

Pochybnosť o nezaujatosti sudcu ŠTS a procesné nezrovnalosti

Po vydaní rozsudku vzniklo veľa otázok a pochybností týkajúcich sa možnej zaujatosti a spojitosti Michala Trubana s prípadom a to hneď v niekoľkých bodoch:

  1. Existencia zmluvy medzi PPA a rodinnou firmou Trubanovcov Altmayer, s.r.o., predmetom ktorej bolo poskytnutie nenávratného finančného príspevku, alebo inak povedané dotácie. Túto skutočnosť uviedol vo svojej výpovedi spomínaný Marek Kodada z kauzy Dobytkár. Zmluva je dnes verejne dostupná, podpísaná Natáliou Trubanovou a trestne stíhaným Ľubomírom Partikom.
  2. Výpoveď Mareka Kodadu vo veci svedectva rozhovoru, v ktorom je Norbert Bödör označený Ľubomírom Partikom za súčasť korupčnej schémy. Sudca Truban označil toto svedectvo za nepriame a upozornil na skutočnosť, že obvinený Partika nebol v tejto veci vypočutý.
  3. Sudca Truban mal byť spomínaný v Slovensku známej “Kočnerovej Threeme“, ktorá sa dnes už považuje za dôkazný prostriedok. Práve Bödör mal s Kočnerom nadštandardný vzťah, ktorý sa týkal získavania informácii z vnútra polície a súdnictva. Rovnako existuje podozrenie, že meno sudcu Trubana rezonovalo aj v takzvaných motákoch, ktoré posielal Marián Kočner po svojom advokátovi z väzby.

K týmto skutočnostiam sa vyjadril aj poslanec Za ľudí Ján Šeliga, ktorý upozornil na procesné nezrovnalosti akými je napríklad neprítomnosť dozorujúceho prokurátora kauzy Dobytkár pri pojednávaní. Toho v prípravnom konaní nahradil službukonajúci prokurátor, ktorý nebol natoľko oboznámený s prípadom a aj napriek návrhu vyšetrovateľa NAKA nevzniesol námietku zaujatosti voči sudcovi Trubanovi. Týmto konaním bol podľa Šeligu porušený § 31 Trestného poriadku odsek 1 v znení:

„Z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca („prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní.“

Väzby Michala Trubana na advokáta Jána Gajana

Popredný advokát Ján Gajan, ktorý bol tiež zadržaný v spojitosti s kauzou Dobytkár mal udržiavať pravidelné styky so sudcom Trubanom a dokonca sa mal prihovoriť v PPA za už spomínanú dotáciu pre rodinnú firmu sudcu, ktorá poslúžila na obnovu ich kaštieľa pri Banskej Štiavnici, v ktorom dnes Natália Trubanová prevádzkuje penzión Altmayer. Ján Gajan akúkoľvek spojitosť s kauzou Dobytkár popiera a polícia ho nakoniec neobvinila. Niekoľko týždňov na to však na povrch vyplávali ďalšie skutočnosti a Gajan bol obvinený zo zločinu podvodu vo forme spolupáchateľstva. Advokát mal spolu s komplicom, ktorý vystupoval ako falošný policajt prevziať úplatok vo výške 80 tisíc EUR výmenou za zabezpečenie beztrestnosti už spomínaného Mareka Kodadu v kauze Dobytkár.

Disciplinárne konanie

Na základe všetkých dostupných informácií sa začiatkom októbra po dlho nezodpovedaných otázkach a nejasnostiach v prípade možného porušenia nezaujatosti sudcom Michalom Trubanom rozhodli predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák podať návrh na jeho disciplinárne stíhanie, ktoré by mohlo viesť k preradeniu Trubana na súd nižšej inštancie.

K rozhodnutiu uviedli nasledovné:

"Podanie disciplinárneho návrhu vychádza z dôvodného podozrenia, že sudca Michal Truban sa ako sudca v prípravnom konaní v trestnej  veci obvineného Nor­ber­ta Bödöra  dopustil závažného disciplinárneho previnenie. Závažného disciplinárneho previnenia sa podľa dostupných dôkazov dopustil predovšetkým  vedomým porušením povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato.

V prípravnom konaní v trestnej veci Nor­ber­ta Bödöra Michal Truban  rozhodoval  napriek tomu, že vedel o obsahu výpovede svedka obvineného Mareka Kodadu. Tento svedok sudcu Trubana   označil za osobu, ktorá mala profitovať zo  zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej  medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Altmayer, s.r.o. pričom v predmetnej veci mal intervenovať advokát Ján Gajan.

Sudca Michal Truban v postavení svedka uviedol pred orgánom činným v trestnom konaní, že sa s advokátom Jánom Gajanom dlhší čas nestretával. Rovnako tieto stretnutia popieral aj pred osobitnou komisiou súdnej rady a pri pohovore s predsedom ŠTS Jánom Hrubalom – kde však už istú presnejšie nešpecifikovanú mieru kontaktov pripúšťal.  Z doteraz zadovážených informácií však vyplýva podozrenie, že Michal Truban  s Jánom Gajanom  udržiaval dlhodobé pravidelné styky, ku ktorým  dochádzalo v sídle advokátskej kancelárie.

Predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda súdnej rady Ján Mazák zastávajú názor, že ak sa v konaní pred disciplinárnym senátom potvrdí taká intenzita vzťahov medzi sudcom Michalom Trubanom a advokátom Jánom Gajanom, ktorá  vyplýva zo zadovážených informácií,  tak je namieste požadovať, aby Michalovi Trubanovi bolo uložené disciplinárne opatrenie -  preloženie na súd nižšieho stupňa."